• / Nyheter
  • / Centerbudget: En grön budget

Centerbudget: En grön budget

En av Lidingös stora resurser är naturen och miljön. Därför är det viktigt att budgeten har en grön profil. 

Vi har en vision med sikte på Lidingö som Europas grönaste stad 2030. Centerpartiet har därför valt att lägga resurser på skogsskötsel, Kottlasjön, kemikalieplan, förnyelsebar energi samt att uppdrag om utökade naturreservat vid Kottla genomförs.

Screening av restaureringsmetoder inför åtgärdsprogram Kottlasjön

De övergödningsproblem som idag finns i Kottlasjön behöver så fort som möjligt åtgärdas. Denna nivå av övergödning måste minskas! För att uppnå detta krävs ett åtgärdsprogram med en följande restaurering.

Kommunfullmäktigeledamot Emilia Nyblom (C) säger ”Kottlasjön är en viktig del av Lidingös natur och för lidingöbornas rekreation. Vår enda badsjö måste vårdas! Vi menar därför att en screening bör göras för val av restaureringsmetod. Därefter bör ett åtgärdsprogram för att få bättre kvalitet på vattnet i Kottlasjön och dess vattensystem genomföras.”

I denna screening bör en grundlig undersökning av Kottlasjöns specifika förutsättningar ingå. För de metoder som bedöms klara detta vill vi se kostnad och eventuella risker, tidsperspektiv samt övrig relevant info. Därefter bör en av dessa metoder väljas.

Ökade medel till skogsskötsel

Vi vill skapa en skogsskötsel som prioriterar djur- och växtliv samt möjliggör rekreation i våra skogar. Skogsskötseln ska alltså inriktas på upplevelsedriven skogsskötsel utan intäktsoptimering. Centerpartiet avsätter därför 0,2 mnkr.

Kemikalieplan

Vi vill att en kemikalieplan upprättas med fokus på barn med målet att Lidingö stad ska sluta använda farliga kemikalier i den kommunala verksamheten. Staden ansluter sig till Naturskyddsföreningens rikstäckande program ”Giftfri förskola”. Kemikalieplanens mål är att staden slutar använda farliga kemikalier i den kommunala verksamheten, kostnad 0,3 mnkr.

Förnyelsebar energi

Växthuseffekten förändrar vårt klimat och är ett globalt fenomen. Men om en förändring ska ske måste alla nivåer aktivt arbeta för att minska sina utslägg av växthusgaser. Därför vill vi tillsätta en utredning för att öka den förnyelsebar energiproduktion samt energieffektivisera i stadens verksamhet, en utredning till en kostnad på 0,2 mnkr.

Naturreservat Kottla

Uppdrag lämnas att utöka naturreservatet norr om Kottla Gård samt vid Kottlasjön med avskaffande av utredningsområde för trafik.