Spara 50 mkr – men var är genomförandeplanen?

Centerpartiet väckte frågan om effektivisering av stadens centrala administration i fullmäktige 2014. Vi pekade i vår budget 2014 ut 22 miljoner kronor som skulle kunna sparas året därpå. Därefter har vi enträget drivit kravet på effektivisering och gläds därför åt att majoriteten äntligen tar beslut om att spara 50 miljoner kronor. Pengar som istället kan gå till skolbarn och äldre. Men för att nå målet och helst ännu längre, så krävs en genomförandeplan. Det räcker inte att flytta runt på några chefer och ändra på rapporteringsvägar.

Centerpartiet anser att effektivitetsarbetet ännu tydligare borde fokusera på ett mer processorienterat arbetssätt, vilket även stöds av konsultrapporten från Preera. Vi föreslår att samma konsult nu får göra klart sin analys där även besparingspotentialen per process definieras. Dessutom behövs själva genomförandeplanen.

Vi anser att det viktigaste steget är att slå ihop Stadsledningskontoret med Konsult- och Servicekontoret. Då skapas en kärna av kompetens för fortsatt processorientering, tvärs igenom alla de stuprör som finns idag i form av olika förvaltningar.

Den övriga förändringarna av organisationen kan gärna genomföras och ger säkert viss effektivisering, men dessa kommer inte att frigöra de möjliga effektivitetsvinsterna på minst 50 miljoner. Risken för besvikelse är stor.

Christer Mohlin, ordförande och Patrik Buddgård, gruppledare säger:

”Det är inte omorganisering som ger de stora besparingarna. Det krävs ett förändrat arbetssätt. Administrationen måste förenklas och standardiseras. Dubbelarbete måste bort. De olika IT-verktygen måste användas optimalt. Var och en kan förstå att man inte kan spara 50 miljoner kronor genom att ”jobba som förut”. Det kommer att bli tuffa tag mellan förvaltningschefer och processägare. Detta kräver en genomförandeplan och ett mycket tydligt ledarskap från majoriteten.”

Mer information:

Christer Mohlin, ordförande

Patrik Buddgård, gruppledare 070-257 60 36

Inriktningsbeslut om effektivisering och ny förvaltningsorganisation tar Kommunfullmäktige på nästa möte i maj. Kommunstyrelsen föreslog igår att Kommunfullmäktige ska bifalla förslaget.