Lidingöhem struktureras om

Centerpartiet är överens med majoriteten (Moderaterna, Lidingöpartiet och Kristdemokraterna) om Lidingöhems framtid. Vi har i samtal med majoriteten haft fokus på fakta före beslut och hur vi ska klara de bostadssociala behoven. 

Utifrån den gedigna och allsidiga utredningen om Lidingöhem har vi och majoriteten arbetat fram ett gemensamt förslag där Lidingöhem struktureras om. På så sätt tar vi vara på Lidingöbornas ekonomiska värden och klarar de bostadssociala behoven. Dessutom är vi överens med majoriteten om att staden ska skapa möjligheter att bygga ungdomsbostäder på Lidingö. 

Läs pressmeddelandet från majoriteten och Centerpartiet nedan:

Ny och bättre struktur för Lidingöhems fastigheter och kassa

Moderaterna, Lidingöpartiet, Kristdemokraterna samt Centerpartiet har i konstruktiva samtal utvärderat flera alternativa lösningar för hur Lidingöbornas intressen i Lidingöhem bäst kan tillvaratas. Genom att omstrukturera bolaget och fastigheterna kan staden säkerställa sitt bostadssociala ansvar samtidigt som Lidingöhems ekonomiska värden kommer Lidingöborna till del på både kort och lång sikt.

Nyligen presenterades utredningen om Lidingöhems framtid för kommunstyrelsen. Utredningen pekar tydligt på att alternativet att behålla Lidingöhem så som det är idag inte är ett bra alternativ. Därför måste något göras för att tillvarata Lidingöbornas tillgångar på bästa sätt och säkerställa stadens bostadssociala ansvar.

Majoriteten bestående av Moderaterna, Lidingöpartiet och Kristdemokraterna har tillsammans med Centerpartiet kommit fram till ett förslag för Lidingöhems framtid. Förslaget innebär att bolaget omstruktureras i tre delar, enligt 

följande;

✓ Behåll: Äldreboenden i Tor, Baggeby Gård och Frimuraren behålls i stadens ägo.

✓ Utveckla: Lidingöhems bestånd i stadsdelarna Centrum/Torsvik och Rudboda blir kvar i stadens ägo och förädlas med nya detaljplaner i samband med utvecklingen av stadsdelarna.

✓ Sälj: Delar av lägenhetsbeståndet säljs till en långsiktig och seriös bostadsaktör med inriktning på hyresfastigheter. Därmed kan Lidingöhems hyresbestånd långsiktigt säkras.

Genom att omstrukturera bolaget kan Lidingöbornas tillgångar förädlas och den stora kassan på 658 miljoner kronor kan frigöras till långsiktiga och angelägna investeringar. För oss är det viktigt att Lidingöborna får ta del av tillgångarna i Lidingöhem samt att de förvaltas på bästa möjliga sätt. Kommunstyrelsens ordförande, Anna Rheyneuclaudes Kihlman (M), kommunalrådet Birgitta Sköld (LP) och kommunalrådet Carl-Johan Schiller (KD) är nöjda över att de fyra partierna har kunnat nå en uppgörelse i en angelägen fråga.

- Med vårt gemensamma förslag visar vi Lidingöborna att vi kan uppnå breda lösningar i stora frågor. Vi behåller merparten av Lidingöhem och förädlar fastigheterna samtidigt som vi frigör resurser som vi kan använda för att satsa på långsiktiga och angelägna investeringar på Lidingö säger Anna Rheyneuclaudes Kihlman (M), Birgitta Sköld (LP) och Carl-Johan Schiller (KD).

Medborgarinitiativet om en eventuell folkomröstning har också varit uppe för diskussion. De fyra partierna anser att frågan om Lidingöhem inte är lämplig att avgöras genom ett enkelt ja eller nej i en folkomröstning. Det gemensamma förslaget som innehåller behålla, utveckla och sälja, visar på att det finns alternativ som inte tidigare varit uppe i den offentliga debatten men som möter stadens långsiktiga behov. Lagen är tydlig och säger att de allmännyttiga bostadsbolagen inte kan ha lägre hyror eller bygga billigare än andra fastighetsbolag. De ska verka under samma marknadsmässiga principer. Därmed faller det grundläggande argumentet för att ha ett kommunalt ägt bostadsbolag.

Alla fyra partier har varit måna om att hitta en lösning som klarar det bostadssociala ansvaret. Utredningen om Lidingöhem visade att bolaget är en liten aktör på Lidingös bostadsmarknad och spelar en liten roll för bostadsförsörjningen. För att klara de bostadssociala behoven måste staden använda hela bostadsmarknaden och tänka bredare. Frågan är fortsatt angelägen för alla fyra partier.

- Vi kommer att arbeta med en bred palett av alternativ för att klara det bostadssociala ansvaret, bland annat genom avtal med nuvarande fastighetsägare och genom att ställa krav i avtal med exploatörer på att en andel av nyproduktionen ska används för bostadssociala ändamål, säger Anna Rheyneuclaudes Kihlman (M), Birgitta Sköld (LP) och Carl-Johan Schiller (KD).

När det gäller just nyproduktion av bostäder innebär förslaget att staden ska skapa möjligheter att bygga bostäder till ungdomar. Centerpartiets gruppledare Patrik Buddgård är belåten med att alla partier är eniga om att prova ett snabbspår för att tillskapa ungdomsbostäder, som ett pilotprojekt på Lidingö.

- Vi fyra partier är överens om att påbörja ett mer aktivt planarbete från stadens sida genom att skapa ett snabbspår för en privat aktör att bygga bostäder för ungdomar. Detta kommer praktiskt att visa hur medborgarnas behov av bostäder kan uppfyllas på ett effektivare sätt än idag, säger Patrik Buddgård (C), gruppledare för Centerpartiet.