Rapport KS: Tydlig opposition i brofrågan

Oppositionen (C, L, S och MP) var eniga om att bättre kunskapsunderlag innan investeringsbeslut om Lilla Lidingöbron och Centern yrkade på effektivare avfallshantering som skulle göra det lättare att återvinna.

Under gårdagens Kommunstyrelse yrkade oppositionen (C, L, S och MP) bifall till Liberalernas nämndinitiativ om att bättre kunskapsunderlag krävs innan brobeslutet tas. Det är, inför beslutet om Lilla Lidingöbron, mycket angeläget att agera långsiktigt och med ett helhetsgrepp kring Lidingös transport- och kommunikationsbehov. Beslutet om upphandling av nya Lilla Lidingöbron bör enligt oppositionen därför avvakta en kompletterande och fördjupande studie som säkerställer att utrymme finns för framtida utvecklingslösningar. Hur ser den samhällsekonomiska nyttan ut för att leda Lidingöbanan via Lidingö centrum? Lidingö stad bör även snarast inleda ett gemensamt arbete med Stockholm stad och SLL för att utreda om möjlighet finns att förbättra Lidingöbanans kommande hållplatsläge i Ropsten.

Som en konsekvens av detta behov av bättre beslutsunderlag för att klara framtidens kollektivtrafik anser Centerpartiet att det krävs ett omtag i brofrågan. Centerpartiet menar därför att livslängden på Gamla Lidingöbron också måste förlängas samt att ett Early Warning-system ska installeras snarast.

Förutom brofrågan ansåg majoriteten att Centerns motion om effektivare avfallshantering var besvarad, Centerpartiet yrkade bifall för att staden ska arbeta för övergång till optisk sortering (färgade påsar) eller flerfackssystem som båda innebär att det blir lättare att återvinna och mer avfall hämtas direkt vid dörren.