Stadens ledning måste agera för att
återupprätta stadens förtroende

Lidingö Stads revisorer kommer med skarp kritik mot stadens agerande med anledning av jävsituation och otillåten bisyssla hos förvaltningschef i staden. Som största oppositionsparti menar Centerpartiet att majoriteten måste ta ledarskap och agera utifrån revisionsrapportens innehåll. Kommunstyrelsens ordförande och ordförande i tekniska nämnden måste agera.

Stadens revisorer riktar allvarligt kritik i sin revisorsrapport med anledning av den anonyma anmälan som kom in till revisorerna förra året. Revisionsrapporten säger bland annat att
förvaltningschefens agerande ”innebär ett rubbat förtroende för hennes opartiskhet”. Revisorerna skriver vidare: ”Dessa handlingar har skadat förtroendet för kommunens verksamhet i stort. Förvaltningschefens lämplighet kan därmed ifrågasättas.”

Vidare kritiserar revisionsrapporten hur stadens ledning agerande då Kommunstyrelsens ordförande tidigt sa ”Vår uppfattning är att det inte förekommit någon jävsituation”. Revisorerna påvisar att dessa uttalande gjordes trots att det inte finns något skriftligt underlag från den interna översynen. Revisorerna bedömer uttalandena som förhastade och ogrundade. Vidare menar
revisorerna att stadsledningens egna utredning som kostade över en halv miljon var en onödig kostnad för staden och att de övervägt att se det som ett försök till otillbörlig påverkan på revisorernas arbete.

Patrik Buddgård (C), gruppledare och Christer Mohlin (C), ordförande säger:

”Förvaltningschefens agerande och hur majoriteten har hanterat frågan skadar förtroendet för staden. Både Lidingöbornas förtroende men även företagares förtroende är skadat. Att de företag Lidingö Stad upphandlar projekt och tjänster av har förtroende för stadens opartiskhet är avgörande för att få en sund konkurrens i stadens många upphandlingar. Detta är något staden måste ta på allvar.”

”Vi anser att majoritetens ledarskap brister i frågan. Stadsdirektören och Kommunstyrelsens ordförande måste förstå vilken skada detta inneburit för stadens förtroende. Kommunstyrelsens ordförande och ordförande i teknik- och fastighetsnämnden måste vidta åtgärder för att förtroendet ska återuppbyggas och för att något liknande inte ska ske igen. Centerpartiet instämmer i revisorernas bedömning att förvaltningschefens lämplighet kan och ska ifrågasättas.”

Läs revisorernas missivbrev här. , 245.2 kB.

Mer information:

Patrik Buddgård, gruppledare 070-257 60 36

Christer Mohlin, ordförande