Presentation av Kent Ivarsson: Vår Representant i Landstingsvalet

Din sjukvård är en av vår tids viktigaste frågor. Vi har idag en vård med fantastiska medicinska resultat. Helt avgörande för en god vård är att vi får behålla personalen genom bra arbetsvillkor. En stor utmaning är att ge våra äldre som blir fler och fler en god och sammanhållen vård liksom att öka tillgängligheten och ge alla patienter en lagreglerad fast och personlig läkarkontakt.

Varför kandiderar du till landstingsvalet?
Sjukvården är en av vår tids viktigaste fråga. Jag brinner för och vill arbeta för en god sjukvård.

Du har varit väldigt aktiv med att träffa folk inom sjukvården?
Ja, jag har lagt ner mycket energi att träffa folk från sjukvården inte minst läkare, sjuksköterskor, barnmorskor, undersköterskor, fysioterapauter som jobbar direkt på golvet och pratat om deras arbetsvillkor.

Du har också mött andra typer av medarbetare inom vården?
Jag har också mött specialister som arbetar t.ex inom cancervården och personer som jobbar med våra folksjukdomar och som arbetar med rehabilitering av olika slag. En viktig grupp är företrädare för olika patientorganisationer.

Vad är dina intryck och erfarenheter genom alla dessa möten?
Jag har mött ett enormt engagemang och ett stort kunnande som bär upp vården idag. Det är helt avgörande för vårdens framtid att behålla och utbilda nya medarbetare. Inte minst behöver vi utbilda fler specialistsjuksköterskor men även andra yrkesgrupper behöver rekryteras.

Hur ser du på vården framöver?
Vi har en bra sjukvård idag med fantastiska medicinska resultat. Nya mediciner, ny medicinteknik och nya behandlingsmetoder ger t.ex nya möjligheter att bota sjukdomar och att rädda liv. IT och e-hälsa är avgörande för framtidens sjukvård. En av våra största utmaningar är säkerställa att föreskrivningen av antibiotika minskar. Antibiotika resistens är ett av våra största hot mot vården av olika sjukdomar.

Men är det inget som behöver förbättras?
Det är viktigt att patienter ges vård på rätt vårdnivå. Vi måste bli bättre med tillgänglighet och kortare vårdköer. Tio nya Närakutmottagningar har inrättats för att avlasta våra stora akutsjukhus. Det är också viktigt att ge alla patienter en lagreglerad fast och personlig läkarkontakt.

Finns det andra områden där vården behöver förbättras?
Många människor lider idag i ökad utsträckning av psykisk ohälsa. Det är viktigt att denna vård byggs ut och anpassas efter de behov som finns idag.

Du har särskilt engagerat dig åt våra äldres sjukvård och deras situation inom vården!
De äldres sjukdomar är vår stora utmaning framöver då antalet äldre ökar. Geriatrikens roll måste säkras med vårdval för äldre. Många äldre är multisjuka. Äldre ska erbjudas en trygg sammanhållen vård. Våra äldre förtjänar ett bra liv utan ensamhet och med en god vård.

Hur tänker du bedriva din valrörelse?
Jag tänker jobba mycket hårt med dagliga personliga möten med människor för att lyssna och prata om vården. Det blir sju dagar i veckan och minst tio timmar per dag!

Vad är din ledstjärna?
Jag vill arbeta för en sjukvård nära dig! Därför söker jag stöd för detta i valet!