Stärk idrottens förutsättningar på hälsans Ö

Av jämförbara kommuner i Stockholm lägger Lidingö överlägset minst pengar på kultur och fritid som andel av skatteintäkterna. Patrik Buddgård (C) kräver därför i en interpellation i fullmäktige att Kommunstyrelsens ordförande beskriver sin syn på idrottens framtid på Lidingö. Centerpartiet anser att det, i en kommun som profilerar sig som ”Hälsans ö”, borde vara givet att idrottsföreningar får ett starkt stöd.

Patrik Buddgård, gruppledare säger:

”Lidingös idrottsföreningar verkar förebyggande mot droger och alkohol, skapar integration och gemenskap samt lägger grunden för fysisk och psykisk hälsa. Centerpartiet menar därför att Lidingö kommun bör se idrottsföreningarna som en viktig del i varumärket ”Hälsans Ö”, och som en integrerad del i det preventiva hälsoarbetet. För att Lidingös idrottsföreningar ska ha möjlighet att ta emot alla de barn och ungdomar som vill idrotta måste kommunen vara med och stödja dem i sin verksamhet.”

Som exempel lyfter Centerpartiet att staden måste ta ansvar för investeringar i nya idrottsanläggningar. Efter årtionden av förslitning och ökande barnantal tillgodoser de tillgängliga idrottsytorna inte dagens behov och är dåligt rustade för att ge barn och ungdomar tillfredsställande förutsättningar för idrott.

I en jämförelse av officiella årsredovisningar i ett antal kommuner i Stockholmsregionen, som liknar Lidingö, ligger Lidingö klart lägst i satsningar på kultur- och fritid.

Patrik Buddgård fortsätter:

”För Centerpartiet är det av största vikt att kommunen värdesätter allt det ideella engagemang som eldsjälar, föräldrar och idrottsintresserade lägger ner för en meningsfull fritid för Lidingöborna. Vi ser tecken att stadens nya ordförande vill höja hyror och lägga över ansvar för finansiering av idrottsytor på de ideella föreningarna när kommunen snarare behöver steppa upp sitt stöd. Det här hoppas vi att kunna stoppa innan det verkställs.”

Läs hela interpellationen här. , 138.9 kB.

Mer information:

Patrik Buddgård (C), gruppledare 070-257 60 36