Politikernas arvoden bör beslutas innan val

På Lidingö Nyheter skriver gruppledarena för Centerpartiet, Socialdemokraterna och Miljöpartiet om hur processen att besluta om politikers arvoden måste förbättras och att förändringar bör beslutas före val för att undvika att ersättningar till politiker blir en del av majoritetsförhandlingar där ledande politiska företrädare förhandlar sina egna arvoden.

Så här skriver gruppledarna för de tre partierna:

Höstens följetong med majoritetens förslag på chockhöjda arvoden till de egna högst avlönade politikerna avslutades lika märkligt som det började. Innan jul röstade samma partier som la fram det ursprungliga förslaget; M, LP, KD och L med stöd av SD, ned arvodesberedningens förslag på arvoden till politikerna. Det var ett felaktigt agerande av två skäl. För det första var arvodesberedningens förslag väl genomarbetat med något sänkta arvoden för de bäst betalda politikerna jämfört med förra mandatperioden samt höjda arvoden till fritidspolitikerna. För det andra var det fel eftersom det minskar trovärdigheten för arvodesprocessen att åter kringgå den valda arvodesberedningen.

På kommande fullmäktigemöte ska en ny arvodesberedningen väljas. För att minimera misstroendet framåt anser Centerpartiet, Socialdemokraterna och Miljöpartiet att arvodesberedningen bör utformas så att alla partier har representation i beredningen. Det logiska vore även att arbetet framåt utgår från det förslag den avgående arvodesberedningens la fram i december. Det skulle vara mycket skadligt för förtroendet om liknande förslag som de tidigare chockhöjningarna åter kom upp till beslut.

För att öka trovärdigheten i arvodesprocessen framgent menar Centerpartiet, Socialdemokraterna och Miljöpartiet att ersättningar till förtroendevalda för kommande mandatperiod bör fastställas i god tid före valet 2022. Då ökar avståndet mellan de som beslutar arvoden och de som får dem. Det skulle också säkerställa att ersättningar till politiker inte blir en del av majoritetsförhandlingar där ledande politiska företrädare förhandlar sina egna arvoden.

Patrik Buddgård (C), gruppledare

Daniel Larson (S), gruppledare

Patrik Sandström (MP), oppositionsråd