C vill stärka demokratiarbetet mellan valen

Centerpartiet menar att det demokratiska inflytandet behöver stärkas i mellanvalsperioden. Partiet vill ha en lyssnande stad. Det kräver en viljeinriktning och en tydlig strategi som idag saknas. Centerpartiet föreslår fördjupad dialog och medborgarbudget, exempelvis i utveckling av Rudboda torg.

Majoriteten på Lidingö säger sig vilja ha ett lyhört ledarskap, vilket Centerpartiet tycker är en bra ansats. De två medborgardialoger som staden hittills arrangerat tycks dock inte haft en särskilt genomtänkt process. I det första mötet presenterade majoriteten sin vision och sina mål för staden (utan möjlighet för deltagarna att påverka utformningen av dessa) och det andra mötet handlade om teknik- och fastighetsfrågor (där bland annat ordförande för utbildningsnämnden och ordförande för omsorgs- och socialnämnden skulle svara på frågorna). Dessutom har majoriteten valt att bara ha företrädare för majoriteten medan oppositionen varit utestängd från stadens dialogforum. Det är också oklart hur medborgarnas synpunkter tas vidare efter mötena.

Patrik Buddgård, gruppledare säger:

”Centerpartiet Lidingö har länge profilerat sig som det lyssnande partiet. Det handlar inte bara om att vi som parti vill ha örat mot marken ute i varje stadsdel utan också att vi vill stärka stadens arbete med demokratiskt inflytande för Lidingöborna mellan valen. Medborgardialoger ska ge inflytande på riktigt. Inte bara vara presentationsmöten med möjlighet att ställa några frågor.”

Centerpartiet vill se att staden utvecklar mellanvalsdemokratin genom fler och mer genomtänkta dialogformer. Buddgård fortsätter:

”Vi efterfrågar exempelvis medborgardialog i ett tidigt stadium i utvecklingen av Rudboda torg för att säkerställa att staden faktiskt utvecklar på ett sätt som ger mervärde och uppskattning hos de boende i Rudboda. Centerpartiet vill även att staden provar medborgarbudget när det gäller innehållet på torget i Rudboda. Då får de boende själva prioritera hur pengarna för upprustning av torget ska användas. Med djupare dialog och medborgarbudget får de boende i området direkt inflytande på hur utvecklingen blir i deras närområde.”

Med anledning av Centerpartiets förslag för en djupare demokrati mellan valen lägger partiet en interpellation i kommunfullmäktige om hur majoriteten ämnar arbeta med dialog och inflytande för Lidingöborna.

 

Läs interpellationen här. , 61.5 kB.