Bygg fler laddstationer på Lidingö!

Klimatfrågan är en de största utmaningarna som vårt samhälle står inför. Vi måste arbeta på bred front för att minska vår klimatpåverkan. Bilar är en stor källa till utsläpp. Här kan Lidingö stad göra mycket för att få medborgare att gå över till laddbara bilar och minska sina utsläpp. Det menar Centerpartiet, som vill se en handlingsplan för laddinfrastruktur på ön.

Sverige har åtagit sig att minska sina utsläpp för att nå målet om 1,5 graders uppvärmning. Enligt Trafikverket kommer ungefär 30 procent av Sveriges koldioxidutsläpp från vägtransporter. Kommuner har ett stort ansvar för att lyckas med utsläppsminskningen, exempelvis genom att möjliggöra för medborgare att välja laddbara istället för bensinbilar. Det säger Patrik Buddgård, gruppledare (C) och utvecklar:

”Vi kan inte plocka bort bilar ur vårt samhälle. De utgör en stomme för många att få ihop vardagspusslet. Däremot kan vi byta ut bränslet som bilarna drivs av. Idag finns runt 700 laddbara bilar på Lidingö, men bara 18 laddstationer, varav ett antal av dessa är till för kunder till olika verksamheter. Lidingö stad äger bara två laddstationer. Det här är en flaskhals vi måste komma förbi för att nå klimatmålen, och därför föreslår vi att staden tar fram ett handlingsprogram för hur man kan bygga ut laddinfrastrukturen.”

Sex av tio Lidingöbor bor i flerbostadshus enligt SCB. Centerpartiet pekar på att för dem kan det vara svårare att sätta upp laddstationer än för villaägare, eftersom att det då ofta ligger på bostadsrättsföreningen eller hyresvärden att göra det. I en del flerbostadsområden är boende också beroende av parkering på stadens mark och därmed helt beroende av stadens politik för laddinfrastrukturen. Utan laddinfrastruktur i anslutning till flerbostadshus blir de boende helt utelåsta från möjligheten att äga laddbara bilar, eftersom de inte kan ladda sina bilar, menar Fredrik Wesslund (C):

”Vi ser ett behov av att man tar ett helhetsgrepp om frågan. Vi kan inte uppmana Lidingöbor att ta ansvar för klimatet och köpa laddbara bilar om vi inte möjliggör för dem att sedan kunna ladda sina bilar. Genom en handlingsplan kan staden ta fram en laddkarta för lämpliga platser med laddstationer. Vi vill också inkludera det lokala elnätsbolaget i arbetet, eftersom de sitter på stor kompetens i frågan.”

BIld av andreas160578 från Pixabay.