Rapport från fullmäktige - pollinering och framtidens äldreboende

På det sista fullmäktigesammanträdet innan sommaren klubbades hur den framtida boendekedjan för Lidingös äldre ska se ut. Majoriteten svarade också på vår interpellation om hur staden arbetar med att främja pollinering lokalt. Glädjande är att staden redan gör mycket och har höga ambitioner att fortsätta utveckla arbetet.

Det var en varm sommarkväll som de förtroendevalda sammanträdde för att gå igenom de sista ärendena innan det var dags för sommaruppehåll. Än så länge gäller dock fortfarande överenskommelsen med reducerat antal ledamöter i fullmäktige, för att minska smittspridningen av COVID-19 och skydda äldre förtroendevalda.

Centerpartiet fick svar på sin interpellation till teknik- och fastighetsnämnden om hur staden arbetar med pollinering. Utan insekter som pollinerar kan hela ekosystem rasa samman. Patrik Buddgård påpekade detta i sitt anförande:

”Ungefär en tredjedel av den mat vi äter är pollinerad av insekterna. Bina spelar därför en viktig roll i att upprätthålla vår matproduktion och i att upprätthålla biologisk mångfald”.

Glädjande var att staden redan gör mycket och arbetar målmedvetet med frågan. Vi frågade också om majoriteten kan tänka sig att utöka andelen ängsmark, som är en gynnsam miljö för framförallt bin och andra pollinerande insekter. Även där fick vi det beskedet att man kan tänka sig att göra just detta och hoppas därför att vi får se det i praktiken framåt.

Centerpartiet kämpar för att säkra att det finns äldreboenden med vårdpersonal kvar på Lidingö när man utvecklar framtidens äldreboendekedja för våra äldre Lidingöbor. I förhandlingar med majoriteten har vi lyft detta gång på gång. När det slutgiltiga förslaget presenterades lovade majoriteten att man inte skulle avveckla servicehusen som idag har vårdpersonal på plats, utan istället utreda deras framtid. Kajsa Kronlund var uppe i talarstolen och förde fram Centerpartiets ståndpunkt:

”Vi vill ändå betona att vi fortsatt tror att det behövs ett typ av mellanboende likt servicehusen idag, som har vårdpersonal på plats för de äldre, för vilka ett seniorboende inte är tillräckligt, men där den omfattande heldygnsvården som man får på ett vård- och omsorgsboende inte är nödvändig.”

Med det önskar vi alla Lidingöbor en glad sommar!

Här kan du se kommunfullmäktige i efterhand.