Rapport från fullmäktige: Miljöpolitik i fokus!

Majs kommunfullmäktig bjöd på en sällan skådad samstämmighet i miljö- och klimatfrågorna. Alla partier talade sig varma för frågan om än vissa partier ville se mer och införa om tydligare mål. Lidingöcentern hoppas självklart att detta är ett nytt kapitel i kommunens hållbarhetspolitik, men fruktar att det mest är tomt tal inför valrörelsen.

Det första ärendet berörde stadens miljöprogram där Kommunstyrelsens ordförande, Daniel Källenfors (M) besvarade Patrik Sandström (MP) fråga om hur Lidingös invånare ska minska sina utsläpp från dagens 9 ton koldioxid per år till 1 ton per år senast 2045. Han sade då att klimat- och miljöarbetet var ett ansvar för hela samhället, men att majoriteten ansvarade för kommunens del, Lidingöborna för sin och näringslivet för sin. Lidingöcenterns gruppledare, Patrik Buddgård (C), svarade då Källenfors (M) att det är viktigt att samhällets olika aktörer samarbetar snarare än arbetar var för sig. ”Vi behöver skapa samverkan och samförstånd mellan aktörerna, på så sätt kan ett plus ett bli tre.” Buddgård gav exemplet från Uppsala med deras klimatprotokoll där man gemensamt arbetar för att uppnå Parisavtalets mål och där till exempel näringslivet har drivit kommunen framför sig i hållbara upphandlingar. ”Lidingöcentern vill se en kommun som tar ledarskapet i en samverkan mellan det offentliga, näringslivet och civilsamhället”, avslutade han.

Miljön återvände till debatten när bokslutet för miljöprogrammet skulle läggas till handlingarna. Buddgård (C) påpekade här att programmet inte var ambitiöst nog, utan efterfrågade en plan för att nå ett fossilfritt Lidingö 2040. För att nå dit vill Lidingöcentern se en koldioxidbudget för hela Lidingö med en tillhörande åtgärdsplan. Det finns mycket kommunen kunde göra här, till exempel att öka antalet laddstationer på ön, något som Lidingöcentern föreslagit så tidigt som 2016. Detta skulle kunna få en stor effekt på Lidingös utsläpp av koldioxid eftersom fossila bilar är den största utsläppskällan på ön. Buddgård (C) var dock inte idel kritik, utan lyfte även att arbetet med naturreservaten på ön gick framåt. ”Detta är en hjärtefråga för Centerpartiet som vi brunnit för länge.”

Under mötet så diskuterades även Lidingöcenterns interpellation om friskt och levande vatten på och runt Lidingö. ”Kyrkviken är inne i en negativ spiral där småfisk blir allt vanligare på bekostnad av rovfiskarna abborre och gädda, vilket i sin tur rubbar balansen i ekosystemet, leder till grumligare vatten, som i sin tur än mer sänker levnadsmiljön för abborre och gädda.” sa Patrik Buddgård (C). Han uppmanade majoriteten att de dagvattenbrunnarna vid Kyrkviken som planerats i årtal nu skyndsamt måste komma på plats, samt att staden bör stå redo att med aluminiumfällning rena vattnet så snart brunnarna är klara. Vidare så efterfrågade han en våtmark för att skapa lekmiljöer åt abborre och gädda, två rovfiskar som i dagsläget har mycket svårt att klara sig i Kyrkviken.

Slutligen så fick Lidingöcenterns Gabor Sebastiani (C) möjlighet att beskriva partiets byggnadspolitik på ön. Möjligheten gavs efter att Lidingöpartiets Lars H. Eriksson (LP) uppmanat Lidingöcentern att precisera var de vill bygga när de förespråkar fler hyresrätter på ön. ”Lidingöcentern vill bygga på redan hårdgjorda ytor. Exempel på detta är stadshusparkeringen där vi vill lägga parkeringen under jord och bygga bostäder ovanpå.” Sebastiani (C) påpekade även att majoriteten verkar ha helt skilda uppfattningar om Lidingös bebyggelse: ”Göran Tegnér från Liberalerna visar i en powerpoint att Lidingö i princip är obebyggt och har för mycket grönyta per invånare och sedan kommer Lars H. Eriksson och säger att Lidingö är sönderbyggt, borde ni inte prata ihop er inom majoriteten?”