Budgetförslag 2019 - C Stärker skola, omsorg och idrott

Bild

Centerpartiets la under Kommunstyrelsen fram en budget för mindre barngrupper, för att motverka ofrivillig ensamhet hos äldre och för stärkta förutsättningar för de ideella idrottsföreningarna. Centerpartiet pekar ut en alternativ inriktning som satsar på kvalitetsförbättringar i stadens verksamheter istället för det ensidiga fokus på skattesänkningar M, Lidingöpartiet och KD presenterat.

Centerpartiet föreslår i sitt budgetförslag 24 mnkr i ytterligare satsningar på skola och omsorg, besparingar på den politiska organisationen med färre kommunalråd som möjliggör 5 öre skattesänkning samt ett starkare ekonomiskt resultat för att klara ökade kostnader framåt för bland annat nya idrottslokaler. Patrik Buddgård (C), gruppledare säger:

”För oss är det självklart att kvalitetsförbättringar av verksamheterna prioriteras först. Det ensidiga fokus på skattesänkning från de konservativa innebär besparingar på funktionsnedsatta och att skola och omsorg inte får tillräckligt med resurser för att kunna utveckla verksamheten. Vi tillsätter medel för mindre barngrupper i förskolan, arbete emot ofrivillig ensamhet, bättre verksamhet för funktionsnedsatta och för en ny gymnasieskola.”

Idrottsfrågorna har diskuterats högljutt av öns föreningar genom bland annat idrottsrådet som ifrågasätter Moderaternas politik med ökade kostnader för de ideella idrottsföreningarna. Buddgård (C) fortsätter:

”För Centerpartiet är det självklart att de ideella föreningarna inte ska få höjda hyror. Vi vill stärka idrottens förutsättningar och i vårt budgetförslag föreslår vi därför ett större överskott 2019 för att skapa utrymme för investeringar i idrottslokaler åren som kommer. Behoven av idrottsytor är mycket stora på ön och vi prioriterar idrottsytor som bygger hälsa och sociala mötesplatser för öns barn och unga före ensidig skattesänkning.”

Några siffror från Centerpartiets budgetförslag:

  • Skattesänkning: 5 öre
  • Besparing politiska organisationen: 3,8 mnkr
  • Förskolelyft: 6,8 mnkr
  • Grundskolesatsning för stöd till elever med behov av särskilt stöd: 5,7 mnkr
  • Mer personal på fritidshem: 1,1 mnkr
  • Minskad ofrivillig ensamhet hos äldre: 5,7 mnkr
  • Sommarjobb och sommarlovsentreprenörer: 0,55 mnkr
  • Bibehållen lön och bättre kvalitet för funktionsnedsatta i daglig verksamhet: 3,9 mnkr
  • Stärkt resultat för att t ex möjliggöra investeringar i idrott: 5 mnkr

Läs hela budgetförslaget här.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.