INFRASTRUKTUR

Bild

”Effektiva, flexibla och hållbara transportsystem på ön”

Vi vill att kommunen ska möta framtidens transportlösningar. Den tekniska utvecklingen går snabbt på trafikområdet och kommer att påverka Lidingös trafiklösningar under kommande mandatperiod. Elektrifiering av fordon kommer att ta fart och uppkopplade automatiserade fordon kommer att böja dyka upp, främst för arbetsfordon, tåg och bussar. Omställning i fordonsflottan och nya initiativ i kollektivtrafiken måste få plats på Lidingö. Så skapar vi hållbara transporter.

Vi tror på flexibilitet i infrastrukturen. Vi tror inte att det finns ett transportslag som löser framtida behov utan alla transportslag kommer behövas. Från den miljövänliga bilen, till bussen, tåget och cykeln. Nya affärsmodeller även för persontransporter skapas när delningsekonomin slår igenom vilket leder till nya möjligheter för persontransporter även lokalt på Lidingö.

Det kräver god planering och samordning i infrastrukturen för att kunna möta alla olika behov. Det måste också vara lätt att byta mellan olika trafikslag, till exempel genom pendlarparkeringar för bil och cykel.

Våra transportsystem måste vara effektiva och ta oss dit vi vill snabbt. Idag är kopplingen mellan södra och norra Lidingö under all kritik och vi vill därför förbättra de interna förbindelserna.

I vår vision är även Ropsten en smidig och attraktiv bytespunkt vilket blir möjligt när Lilla Bron byggts med dubbelspår för bättre turtäthet, cykelbana och gångväg samt möjlighet till parkering av cyklar i Ropsten.

För att skapa förutsättningar för bättre kollektivtrafik vill vi:

 • Utvärdera dragning av Lidingöbanan via Lidingö Centrum och finansieringsmöjligheter utöver landstinget och SL alternativt andra trafiklösningar som förbättrar kopplingen mellan södra Lidingö och Lidingö Centrum.
 • Arbeta för ökad turtätheten på tvärgående busslinjer som binder samman norra och södra ön. Detta kräver tätare trafik med mindre bussar.
 • Arbeta för korta avstånd, smidiga byten och trivsamma miljöer i bytet mellan buss, tunnelbana, cykel och Lidingöbana i Ropsten. Tidspassningen i byte mellan transportslag som drivs av olika aktörer måste förbättras.
 • Arbeta för att Spårväg Citys sammankoppling med Lidingöbanan ska bli verklighet.
 • Utforma busshållplatser så de blir attraktiva för trafikanterna med god säkerhet och så att biltrafiken inte onödigtvis hindras – vilket syftar till att undvika onödiga incidenter.
 • Arbeta för att Lidingö ska bli ett eget trafikområde för kollektivtrafiken och inte ligga i samma trafikområde som Stockholms innerstad då det leder till att Lidingö marginaliseras.
 • Arbeta för att det ska vara möjligt att hämta och lämna vid tunnelbanans ändstation i Ropsten utan att betala trängselskatt.

För bättre parkeringssituation i stadsdelarna vill vi:

 • Införa gratis boendeparkering i stadsdelar med prioritering av de med högt parkeringstryck för att ta bort långtidsparkerade bilar som inte hör till området.
 • Bevara de parkeringsmöjligheter som finns idag, om parkeringar tas bort ska de ersättas med nya om det inte går att visa att det finns en överetablering av parkeringsplatser.
 • Placera laddstolpar strategiskt över ön för att möjliggöra elektrifierad biltrafik på ön. Bostads- och hyresrättsföreningar ska stödjas för att kunna ta del av statliga och regionala bidrag.

Infartsparkeringar, vi vill:

 • Möjliggöra infartsparkeringar för att kunna kombinera bil- och kollektivtrafikresor.

För att minska bullernivåer längs huvudlederna vill vi:

 • Göra bullerutredning med faktiska bullermätningar och åtgärdsförslag längs bullerutsatta sträckor.
 • Genomföra bullerdämpande åtgärder i Torviksdiket och så snart som möjligt bör diket övertäckas.

Effektiva åtgärder för bättre förutsättning att ta cykeln, vi vill:

 • Skapa nya cykelbanor på sträckor som idag saknar eller har stora brister i säkerhet.
 • Måla rödfärgade cykelöverfarter på huvudcykellederna för att förtydliga för bilister var cykelbanorna korsar vägarna.
 • Säkerställa att cykeln och bilen inte ställs mot varandra utan det ska skapas förutsättningar för båda trafikslagen.
 • Utveckla bra cykelparkeringar vid handel och knutpunkter för kollektivtrafik, exempelvis i Ropsten, Centrum och Torsvik.

För säkerhet och tillgänglighet vid övergångsställen vill vi:

 • Värna övergångsställena som är viktiga för tillgängligheten för gående. Säkerheten ska höjas på utsatta övergångsställen, till exempel genom extra belysning.
 • Säkerställa säkra övergångsställen framförallt längs barnens skolvägar. Olyckor och incidenter har tyvärr redan inträffat vid borttagna övergångsställen.
 • Undvika onödiga förändringar i den etablerade, invanda och välkända trafikmiljön. Om det behöver göras förändringar måste det föregås av informationsinsatser som fokuseras på skolor och äldreboenden.

För en effektiv snöröjning och sandupptagning, vi vill:

 • Ställa tydliga krav och ha noggrann uppföljning på entreprenörerna som utför arbetet.

Talesperson teknik och infrastruktur: Fredrik Wesslund

Mejla Fredrik

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.