INTEGRATION

Bild

”Närodlad och human integration i möten mellan nyanlända och etablerade Lidingöbor”

En närodlad integration sker i möten mellan nyanländ och etablerad Lidingöbo. Staden ska vara en aktiv part för att skapa möjligheter för dessa möten. På Lidingö ska människor få uppbackning och stöd för alla initiativ som skapar en human integration.

För att boendefrågan ska fungera för de nyanlända krävs effektivt planarbete från stadens sida som tar fram rätt typ av bostäder. I varje exploatering på ön ska krav ställas på bostäder till sociala behov för att möta både nyanländas och Lidingöbors behov. Med småskaliga lösningar kan nyanlända och Lidingöbor mötas på ett naturligt sätt.

En sysselsättning skapar en brygga till vardagslivet på Lidingö. Här vill Centern se ett ökat engagemang från staden, så att de nyanlända är i arbete när staten släpper sitt ansvar efter två år. Svenska språket är en förutsättning för integration men även arbetet med attityder.

Förutsättning för en bra och snabb integration är att du har bostad, sysselsättning och kan språket. Men det krävs också att etablerade Lidingöbor sträcker ut en hand och hjälper till.

Centerpartiet vill:

  • Verka för en humanistisk syn på bostadsbyggandet som tar hänsyn till alla olika gruppers behov på Lidingö.
  • Öka samverkan med civilsamhället och att fler hushåll ges möjlighet att öppna sina hem för nyanlända i behov av boende eller annat stöd.
  • Arbeta för att nyanlända ska komma in på arbetsmarknaden så att även de som har en låg utbildning har möjlighet att få ett jobb och en egen lön att leva på. Viktigt att skapa arenor där arbetsgivare och nyanlända arbetstagare kan mötas, hjälpa nyanlända att starta egna närodlade företag och jobba aktivt med att matcha kompetens.
  • Arbeta för att staten ska ersätta kommunen under en längre period än två år för att täcka de verkliga kostnaderna för kommunen. Etableringen tar idag oftast mer än två år.
  • Verka för kvalitetshöjande åtgärder kopplat till Svenska för invandrare (SFI). Antalet behöriga lärare måste öka, kommunen ska genomföra fler oanmälda kontroller och krav på ett mer intensivt och aktivt deltagande hos eleverna. Viktigt att också se på alternativ till SFI, t ex vuxenutbildningen. Det ökar möjligheten att individanpassa undervisningen och kombinera svenska med praktik eller yrkesutbildning.
  • Verka för att särskilda insatser införs för att nyanlända elever i skolan ska få den tid de behöver för att klara målen.
  • Fortsatta med kunskapshöjande insatser mot rasism och främlingsfientlighet i skolan.
  • Verka för att ensamkommande ungdomar får ett ökat stöd för att hantera sin psykiska ohälsa.

Gruppledare: Patrik Buddgård

Telefon: 070-257 60 36

Mejla Patrik

 

Talesperson helhet, ekonomi, miljö, integration, jämställdhet, trygghet

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.