Valprogram för Lidingö

Bild

Svenska kyrkan är en demokratisk folkkyrka med många viktiga uppgifter att fylla. Några av dessa innebär att anordna gudstjänster, dop, bröllop och begravningar. Svenska kyrkan fyller också en viktig funktion genom sitt sociala arbete i Sverige och utomlands, genom det internationella arbetet. Med sina oräkneliga körer, ungdomsgrupper, syjuntor och allt där emellan, är kyrkan en naturlig del av många svenskars vardag. Som medlem i Svenska kyrkan är man en del av sin lokala församling liksom den världsvida kristna kyrkan. Till kyrkan ska man kunna komma i tro och tvivel för att söka Gud och växa, som kristen och som människa. Svenska kyrkan vill vara en kyrka som alltid finns där i livets alla skeden, i de glada stunderna och i tider av sorg.

I kyrkovalet ställer Centerpartiet upp för att vi vill ta ansvar för Svenska kyrkan som en demokratisk folkkyrka. Vi gör det både på det lokala planet i församlingen i valet till kyrkofullmäktige, i det regionala planet i Stockholms stift i valet till stiftsfullmäktige och på det nationella planet i valet till kyrkomötet.

På Lidingö vill Centerpartiet verka för att Svenska kyrkan ska vara en plats där alla känner sig välkomna och sedda, oavsett om man är van kyrkobesökare eller på besök för första gången. Grunden för församlingens arbete är gudstjänsten, men alla de mötesplatser som kyrkan skapar måste tillvaratas. I det sociala arbetet är det viktigt att diakonernas möjlighet att hjälpa människor får fortsätta, särskilt vad gäller omtanken om och mötesplatserna för äldre. Även arbete bland socialt utsatta och nyanlända är och förblir områden där kyrkan ska vara en hjälpande hand i samhället.

De unga är kyrkans framtid och nutid. För att vidhålla ett aktivt ungdomsarbete är en förutsättning att många konfirmerar sig på Lidingö. Ungdomsarbetet ska dock inte stanna vid endast konfirmationen utan även andra mötesplatser såsom barnkörer och ungdomsgrupper är viktiga. Genom att låta unga bli sedda och ta plats, skapas en levande kyrka över åldersgränserna. Kyrkans körer, kyrkomusik och konserter är också en viktig komponent i det kyrkliga arbetet, engagerar många, såväl i församlingen som i Sverige som helhet och är en naturlig mötesplats för många lidingöbor. Centerpartiet på Lidingö vill också att Svenska kyrkan och Lidingö församling ska vara en föregångare i sitt miljöarbete och på så sätt skapa en hållbar kyrka.

Centerpartiet på Lidingö vill att Svenska kyrkan ska:

  • Arbeta för ett klimat där alla känner sig sedda och välkomna i kyrkan
  • Stärka det diakonala arbetet, särskilt bland äldre, socialt utsatta och nyanlända.
  • Göra konfirmationen kostnadsfri för alla ungdomar i församlingen.
  • Arbeta för en grönare, miljöcertifierad kyrka, med smarta lösningar och hållbarhet i fokus.
  • Vidhålla och utveckla kör- och kyrkomusiken.
  • Värna de mötesplatser som kyrkan skapar.