MILJÖ

Bild

”En av Europas mest hållbara kommuner”

Lidingö ska vara en av Europas mest hållbara kommuner. Vi vill se ett nytt hållbarhetsprogram som tar avstamp i FN:s Agenda 2030 med fokus på hela det geografiska området Lidingö och inte bara på kommunens egna verksamheter. Vi vill att Lidingö ska bli fossilfritt 2040.

Naturen är en av Lidingös största tillgångar. Vi vill värna naturen genom utökade naturreservat och en ekologisk skogsvård där skogen sköts för rekreation och biologisk mångfald. Vi vill att staden aktivt verkar för rent vatten i öns sjöar men även för ett renare Östersjön. Staden ska arbeta för att du och jag, djuren och växtligheten ska ha ren luft och att vi tillför mindre klimatpåverkan och skadliga partiklar i luften.

Hur vi som konsumenter väljer påverkar miljön. Kommunen är en stor konsument och vi vill därför att kommunen ska handla miljö- och klimatsmart. Maten som serveras av staden bör vara närproducerad och ekologisk. Vi vill att staden arbetar för en hållbar konsumtion med mindre kemikalier både inom den egna verksamheten men också genom att stödja det lokala näringslivet.

För naturen på Lidingö vill vi:

 • Utvidga naturreservatet vid Kottlasjön ner över Mölna ängar till Lilla Värtan för att skapa koppling mellan Värtan och Långängen-Elfviks naturreservat som är en grön värdekärna i Stockholmsregionens gröna kilar.
 • Utvidga naturreservatet norr om Kottlasjön mot norra Skärsätra för att skydda flera rödlistade arter och de höga naturvärdena i området.
 • Ha en ekologisk skogsvård där skogen sköts för rekreation och biologisk mångfald. En skogsvård som ska vara hyggesfri.
 • Värna de gröna ytorna i kommunen och i stadsutveckling i huvudsak använda redan hårdgjorda ytor.

För en miljö- och klimatsmart politik på ön vill Centerpartiet:

 • Skapa ett hållbarhetsprogram med ambitiösa målsättningar kopplade till Agenda 2030 för hela det geografiska området Lidingö.
 • Att Lidingö ska vara fossilfritt 2040 och därefter arbeta för att bli klimatpositivt.
 • Skapa ett lokalt klimatavtal tillsammans med näringslivet på ön för att uppnå miljö- och klimatmålen.
 • Verka för mer solenergi i staden genom solenergi på kommunala byggnader, göra bygglovsansökan för solceller kostnadsfria samt ta fram kriterier för när solceller ska kunna sättas upp utan bygglov i detaljplanelagt område.
 • Ställa klimat- och miljökrav vid kommunens upphandlingar.
 • Verka för minskad spridning av mikroplaster i natur och miljö.
 • Satsa på närodlad och ekologisk mat med hållbarhet från jord till bord.
 • Utreda möjligheten för att öppna upp kommunens bilar för en allmän bilpool när de inte används av stadens personal samt underlätta för privata bilpooler i kommunen, till exempel vid nyproduktion av flerbostadshus.
 • Placera laddstolpar strategiskt över ön för att möjliggöra elektrifierad biltrafik på ön. Bostads- och hyresrättsföreningar ska stödjas för att kunna ta del av statliga och regionala bidrag.
 • Fortsätta utbyggnaden av dagvattenrening för bättre vattenkvalitet i sjöar och i Östersjön.
 • Verka för att Käppalaverkets spillvärme tas tillvara till fjärrvärme.

Centerpartiet vill se en effektivare insamling av matavfall och avfall för återvinning och vill:

 • Verka för enklare insamlingsmetoder för återvinningsbart avfall och matavfall exempelvis genom optisk sortering och matkvarnar. Lidingö är jämfört med andra Norrortskommuner dåliga på att samla in matavfall vilket vi vill ändra på.
 • Ta initiativ till att matavfall från Lidingö och närbelägna kommuner kan tas emot och rötas i Käppalaverket då de efter 2019 får tillgänglig kapacitet för att röta matavfall.

Gruppledare: Patrik Buddgård

Telefon: 070-257 60 36

Mejla Patrik

 

Talesperson helhet, ekonomi, miljö, integration, jämställdhet, trygghet

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.