SKOLA

Bild

”En trygg skola ger mer kunskap till barn och ungdomar”

Vi tror på kraften i varje människa. Skolan är avgörande för att varje elev ska nå sin fulla potential. För att eleverna ska nå allt större kunskap och kunna utvecklas är det viktigt att alla elever ska känna sig trygga i skolan. Det kräver god studiero i klassrummen med ordning och reda. Det kräver också en skolhälsovård som fungerar och är tillgänglig för eleverna för att motverka psykisk ohälsa.

I förskolan krävs mindre barngrupper och högre andel högskoleutbildade pedagoger för att få en trygg skolmiljö. Genom mindre barngrupper för småbarnen på 1-3 år ger vi dem möjlighet till djupare anknytning till människorna runt omkring sig. På så sätt vill vi ge barnen en bra start som lägger grunden för att barnen ska utvecklas till trygga ungdomar och unga vuxna senare i livet.

Vi vill att Lidingö ska vara en kunskapskommun med flera kvalitetsgymnasier. Med stadens målsättning om Sveriges bästa skolor borde Lidingö vara en gymnasieort som ungdomar vill söka sig till och inte från. Vi vill skapa fler gymnasieplatser på ön genom en ny gymnasieskola med program som efterfrågas av ungdomarna på ön.

Lärarna är skolans viktigaste resurs. Genom bra arbetsmiljö, högre lön, mer inflytande för lärarna och goda förutsättningar för vidareutbildning vill vi stärka lärarnas ställning i våra skolor.

Vi ser framför oss att skolans lokaler utnyttjas bättre i framtiden. Där varje skola blir ett riktigt campus där fritidssysselsättningar och valbara aktiviteter integreras på skolans yta.

Näringsriktig mat som ger energi är viktig för positiv inlärning för förskolebarn och elever. Vi vill ha Sveriges bästa skolmat som är näringsriktig, god och närodlad.

Centerpartiet vill för tryggheten i förskolan:

 • Skapa mindre grupper i förskolan framförallt för de minsta barnen
 • Högre personaltäthet och öka andelen pedagoger med högskoleutbildning
 • Att nya förskolor blir småskaliga och planeras för att passa små barngrupper

Centerpartiet vill stärka tryggheten i grundskolan genom:

 • Att ordning och struktur är i fokus på varje kommunal skola där det finns tydliga krav på eleverna, lektionerna ska exempelvis vara mobilfria.
 • Digitalisering av skolan ska ske med en tydlig strategi där de digitala verktygen ska användas där de ger ett mervärde. De traditionella läromedlen har en fortsatt viktig roll i skolan.
 • På sikt minska klassernas storlek i lågstadiet.
 • Stärka skolhälsovården och åtgärder för att förbättra elevhälsan, inte minst psykisk ohälsa hos unga.
 • NPF-säkra skolmiljön så den fungerar för elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, en NPF-säkrad miljö skapar bättre lärmiljöer för alla elever.
 • Att skolorna aktivt arbetar förebyggande mot droger bland unga. Personal ska ha stor kunskap om droger och nära samverkan med föräldrar samt polis.
 • Det ska råda nolltolerans mot mobbning, kränkningar och trakasserier.

Centerpartiet vill för gymnasieskolan:

 • Skapa en ny skola för att det ska finnas fler gymnasieplatser på ön och en högre konkurrens på Lidingös gymnasiemarknad.
 • Vi vill värna anrika Hersby gymnasium och inte bygga ut skolan till en överbefolkad gymnasieskola. En mindre skola skapar en tryggare och mer familjär känsla för elever och personal.

Lärarna och rektorer är det viktigaste för en väl fungerande skola, vi vill:

 • Skapa en god och attraktiv arbetsmiljö för våra lärare där de har makten över klassrummet.
 • Lärarnas lön måste fortsätta att höjas.
 • Rektorn ska ha förutsättningar för att stödja lärarna i deras arbete, utveckla och leda det pedagogiska arbetet på skolan.

Centerpartiet vill stärka matkvaliteten för piggare barn och ungdomar som ger bättre studieresultat, vi vill:

 • Ha näringsrik och god mat i förskola, skola och gymnasieskola.
 • Ha närodlad och ekologisk mat.
 • Möjliggöra att mindre aktörer ska kunna vara med och konkurrera om att få laga mat till våra unga där varje skola har en egen ansvarig kock.
 • Att maten ska vara en del av den pedagogiska verksamheten och locka till goda hälsovanor.

Idrott och rörelse ökar förutsättningarna för lärande, vi vill:

 • Att rörelse och idrott ska vara en naturlig del under barnens skoldag för att öka den psykiska och fysiska hälsan. Det kan handla om kortare obligatorisk rörelse och pulshöjande aktiviteter som inte betygssätts.
 • Skolgårdarna ska uppmuntra till rörelse och skolorna ska ha god tillgång till idrottsytor nära skolan.

Talesperson utbildning: Lotta Morger

Telefon: 070-440 12 10

Mejla Lotta

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.