STADSBYGGNAD

Bild

”För ett grönt byggande där stadsdelarna utvecklas med småstadskänsla”

Lidingös unika småstadskaraktär på en ö så nära Stockholms innerstad är värd att bevara och förstärka. Vi vill därför utveckla öns stadsdelar i samklang med öns småstadskänsla. Genom att utveckla stadsdelarna vill vi möjliggöra bättre service nära dig. Med utveckling av stadsdelarna kan vi gynna det närodlade näringslivet på hela ön. Vi vill också binda samman stadsdelarna genom att läka sår i stadsmiljön, exempelvis genom övertäckning av Torsviksdiket. Med en genomtänkt stadsbyggnadsplanering kan även tryggheten i våra stadsdelar öka.

Vi vill att Centrum/Torsvik utvecklas varsamt för att bygga vidare på de kvaliteter som finns i nuvarande Lidingö Centrum och skapa en naturlig koppling till gamla villastaden. Från Centrum och upp till Torsvik vill vi att ett grönt handelsstråk binder ihop stadsdelarna.

Byggande på Lidingö ska vara grönt och hållbart. Öns grönområden ska bevaras för att vi ska fortsätta att ha det gröna invid husknuten. Vi vill ha ett hållbart byggande. Genom att använda livscykelanalys där miljöpåverkan bedöms från att råvaran förädlas till att materialet ska återvinnas minskas miljöpåverkan ända från vaggan till graven.

Vi vill ha en levande småstadskänsla och dagens användning av Brostranden vid Islinge hamnväg är det motsatta. Vi vill omvandla Brostranden från grusplan till marin mötesplats med båtplatser, restaurang och plats för rekreation i parkmiljö. Det ska vara en plats för Lidingöbor att trivas på.

Vår grundsyn på stadsbyggnad innebär att vi vill:

 • Utveckla alla stadsdelar utifrån sina förutsättningar och behov för att skapa en trygg småstadskänsla.
 • Ha en stadsbyggnad där miljöerna är anpassade för barnen med tillgång till lek och rörelse, där barnen trivs skapas bra boendemiljöer.
 • Återinrätta en stadsarkitekt för att kunna skapa en sammanhållen stadsbyggnad som värnar Lidingös unika miljö.

I Centrum/Torsvik vill vi:

 • Genomföra en varsam utveckling av Lidingö Centrum som måste påbörjas efter 10 års planarbete. Vi vill skapa en småstadskänsla med offentliga torgytor med en miljö som är varierad, trivsam och öppen.
 • Skapa en trygg och trivsam boendemiljö på nuvarande stadshusparkering.
 • Utveckla ett grönt handelsstråk som binder samman Centrum och Torsvik från Hästskojarparken, genom Centrum via Stockholmsvägen upp till en ny torgmiljö på det övertäckta Torsviksdiket.
 • Övertäcka Torsviksdiket så tidigt som möjligt i utvecklingen av Centrum/Torsvik vilket skulle skapa en trivsam torgmiljö och minska bullret i Torsvik.

I Lidingös stadsdelar vill vi:

 • Bebygga nuvarande parkeringen i Högsätra så snart som möjligt för att skapa en tryggare och mer trivsam miljö både för nuvarande och kommande invånare.
 • Utveckla bostadsområdet kring Lojo. Nuvarande planarbete bör färdigställas snarast och ett planarbete därefter påbörjas för att utveckla Rudboda torg för en förbättrad närservice, en till förskola och för att skapa en attraktiv mötesplats.
 • Utveckla brädgårdstomten vid Kyrkviken med stadsradhus som passar in i skala till omgivande bebyggelse.
 • Skapa ett levande närcentrum i Käppala vid ICA med torgbildning till nytta för boende i Käppala och Gåshaga. I området ska närservice, förskoleverksamhet och nya bostäder finnas.
 • Utveckla Näset till en än mer levande och trygg stadsdel med komplettering av nya bostäder som ger underlag för torgverksamheten och lokal handel att blomstra. Med en mer levande stadsdel skapas också ett underlag för att få till förbättrad kollektivtrafik.
 • Binda samman Larsberg och Dalénum med en simhall som ett levande hjärta mellan de två stadsdelarna.
 • Utveckla Larsberg för att skapa tryggare och mer trivsamma miljöer, området runt ICA Kvantum är exempel på område som kan förbättras.

Talesperson stadsbyggnad: Gabor Sebastiani

Mejla Gabor

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.