TRYGGHET

Bild

”Du ska vara trygg på ön i livets alla skeden”

I småstaden känner du dig hemma och trygg med dina grannar. Vi vill att känslan av närhet och trygghet ska genomsyra din vardag på ön. En trygghet som skapas med brottsförebyggande åtgärder, en stadsbyggnad med småstadskaraktär och genom att du kan lita på kommunens stöd och omsorg.

Du ska känna dig trygg att bo på ön och i samhället oavsett i vilket skede i livet du befinner dig. Stadens vård, omsorg och skola ska ha tillräckligt med platser och god kvalitet. Med denna vetskap ska Lidingöborna kunna leva i nuet och inte behöva oroa sig för nästa fas i livet.

Idag är inbrotten alldeles för många på ön och droganvändningen hos unga är högre än i andra kommuner i länet. Vi vill därför:

  • Införa trygghetsrådet ”Trygg på ön” där vi samlar alla brottsförebyggande aktörer på ön för en bättre samordning och ett större politiskt fokus på brottsförebyggande åtgärder.
  • Använda digitala hjälpmedel för att skapa snabbare informationsöverföring mellan de brottsförebyggande aktörerna i samhället, en digital grannsamverkan.
  • Stödja civilsamhället i sitt engagemang för ökad trygghet genom till exempel grannsamverkan och nattvandrare.
  • Införa områdesväktare som ska arbeta brottsförebyggande exempelvis mot inbrott i våra stadsdelar.
  • Arbeta för att få fler poliser på Lidingö, vi vill ha en synlig polis med lokalkännedom.
  • Genomföra utbildningsinsatser för ungdomar och föräldrar till tonåringar för att öka medvetenheten om droger.
  • Utbilda all personal i skolan i narkotikafrågor; exempelvis vad lagen säger om skolans ansvar samt hur tidig igenkänning och uppföljning av ungdomar med drogproblem kan genomföras i nära samarbete med föräldrar.
  • Involvera alla aktörer som finns runt ungdomarna i det drogförebyggande arbetet, till exempel fritidsgårdar och idrottsföreningar.
  • Fältassistenter ska finnas i staden där ungdomarna finns. De ska skapa kontaktpunkter mellan staden och ungdomar på ön för att hjälpa unga som exempelvis är på väg in i ett drogberoende eller har andra problem.

Gruppledare: Patrik Buddgård

Telefon: 070-257 60 36

Mejla Patrik

 

Talesperson helhet, ekonomi, miljö, integration, jämställdhet, trygghet

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.