• / Nyheter
  • / ALLIANSENS BUDGET 2021

ALLIANSENS BUDGET FÖR 2021

Nackas Alliansmajoritet presenterar en budget för 2021 med stora välfärdssatsningar, större överskott än tidigare och sänkt skatt med 20 öre.

Alliansen satsar 150 miljoner kronor mer på verksamheterna nästa år och såväl hemtjänsten som skolan får större ökningar än tidigare år. Skattesänkningen innebär att Nackaborna får behålla 65 miljoner kronor mer av sina inkomster. Eftersom osäkerheten är stor om hur djup och långvarig lågkonjunkturen blir, så ökar Alliansen också reserverna och överskotten med 51 miljoner kronor.

- Vi vill sprida framtidstro och hopp. Det går bra för Nacka och vi vill att alla Nackabor ska få del av tillväxten, både i form av bättre välfärd och sänkt skatt. Vi har arbetat målmedvetet och långsiktigt med att göra Nacka till en effektiv och välskött kommun med robust ekonomi och därför har vi utrymme att både höja kvaliteten i skolan och omsorgen och samtidigt sänka skatten. Det är en expansiv men ansvarsfull budget, säger Mats Gerdau (M), kommunstyrelsens ordförande.

- Det strategiska miljö- och klimatarbetet stärks med ytterligare resurser, avseende bland annat handlingsplan för miljöarbetet i stadsbyggandet, klimatanpassningsplanen, nätverket klimatneutrala Nacka tillsammans med näringslivet, utbyggnad av solceller och laddstolpar, säger Hans Peters, kommunalråd (C), och ordförande i miljöutskottet.

- Vi satsar på förskolan och skolan för att alla barn o unga i Nacka ska få den bästa starten i livet. Den viktigaste grunden för att var och en ska kunna förverkliga just sin livsdröm. Det förutsätter också en trygg vardag i skolan, och därför satsar vi bland annat extra på underhåll av skoltoaletter och omklädningsrum, säger Gunilla Grudevall-Steen (L), kommunalråd och ordförande i Fritidsnämnden.

- Skola, miljö, idrott och kultur. Allt är viktigt. I alliansens förslag presenteras en framtidssäkrad budget som stärker medborgarnas köpkraft samtidigt som den ser till att allt det viktiga finansieras. Bland alla samhällsbehov står äldreomsorgen mycket högt på listan. Budgeten innehåller kraftigt ökade anslag till såväl hemtjänst som äldreboenden och allra mest satsas på att stärka omsorgen av våra äldre dementa, säger Karin Teljstedt (KD), kommunalråd och ordförande i Äldrenämnden.

Alliansens budgetförslag innebär i korthet följande:

• Socialnämnden får 67 miljoner kronor ytterligare, vilket tillsammans med årets ökning på 60 miljoner innebär en utökning med 16% på två år. Syftet är att bygga ut omsorgen för personer med funktionsnedsättning, öka resurserna för barn och unga som far illa, hjälpa våldsutsatta kvinnor och öka det drogförebyggande arbetet.

• Äldrenämnden får utökad budget med 34 miljoner kronor. Det är hela 56 miljoner mer än nämnden beräknas göra av med i år – en ökning på 7%. Hemtjänstchecken höjs med 5% varav 1% utgör en särskild kvalitetsbonus till de hemtjänstanordnare som har hög personalkontinuitet hos de äldre. Checken för särskilt boende höjs med med 2%, därutöver höjs det särskilda demenstillägget med 38% (sammantaget värde på 3,2%). 1 miljon satsas på att bryta ofrivillig ensamhet bland äldre och stödja anhöriga som vårdar sina makar eller föräldrar.

  • Utbildningsnämndens budget ökar med 43 miljoner kronor. Skolpengen för både grundskolan och förskolan höjs med 2%.
  • Insatser för att arbetslösa ska kunna få ett jobb – vuxenutbildning och kommunala jobbinsatser – ökar med 11 miljoner kronor.
  • För att slimma administrationen och frigöra pengar till annat görs besparingar på kontorsorganisationen i Stadshuset med 12 miljoner kronor.
  • 10 miljoner kronor extra avsätts för att åtgärda dåliga elevtoaletter och omklädningsrum i skolorna.
  • Investeringarna ökar till 1,3 miljarder kronor 2021, bl a för fotbollsplaner vid Hellasgården, sporthall i Älta, ny simhall och projektering av den multihallen i Fisksätra.
  • Det strategiska miljö- och klimatarbetet förstärks med ytterligare 1 miljon kronor, bland annat ska en klimatanpassningsplan tas fram och insatser göras inom ramen för det nystartade Nätverket Klimatneutrala Nacka. En plan för utbyggnad av solceller och laddstolpar på kommunens fastigheter ska också tas fram.