• / Nyheter
  • / Alliansen i Nacka lyfter miljöfrågorna!

Alliansen i Nacka lyfter miljöfrågorna!

Exempelbild


Vi blev verkligen förvånade över den miljöranking som tidningen Aktuell Hållbarhet presenterade, där Nacka kommun åkt ner till plats 143 bland Sveriges kommuner. På det sätt det beskrivs i NVP framstår det också som att Nacka saknar miljöplan med miljömål, åsidosätter miljöperspektivet i upphandlingar och saknar handlingsplaner bl a för solenergi i kommunens fastigheter. Det är en felaktig och orättvis bild.

På initiativ av Nackas miljömålskommitte har fullmäktige denna vår antagit ett nytt ambitiöst miljöprogram för Nacka som bla tar fasta på åtgärder för renare luft och vatten, giftfri vardag, och skydd för värdefull natur mm. Miljöprogrammet är baserat på de nationella miljömålen. Ett trettiotal indikatorer ska uppfyllas både i det korta och det långa perspektivet. På alliansens initiativ har också 2 mkr avsatts för att byta ut leksaker och material där det finns plaster som tex innehåller giftiga sk mjukgörare i kommunens verksamheter. Vidare har alliansen sett till att kommunen nu skärper miljökraven vid inköp av charkuteriprodukter till skolor, förskolor och boenden så att vi slipper antibiotikabehandlat kött.

Vi arbetar också vidare med att skydda värdefull natur i och med att fler naturreservat bildas. Ryssbergen, Baggensstäket och Rensätra kommer att skyddas för framtiden för rekreation och för den biologiska mångfalden. Vi har också lotsat igenom beslut om en sk Grönytefaktor vid all nybyggnation, samt ekosystemtjänster. Dessutom har Nacka stadshus försetts med solceller. Detta bara för att nämna något av allt det som pågår i kommunen.

Det förvånar oss att inte allt detta verkar betyda något för Aktuell Hållbarhets ranking. Vi är övertygade om att Nacksborna uppskattar våra insatser för miljön. Och vi ska självklart leverera mer under kommande år, inte minst inom energiområdet och avfallshantering. Nackas och Alliansens miljöambitioner har definitivt höjts under mandatperioden, och vi siktar högt. Det borde också synas i en seriös miljöranking.


Hans Peters (C)
Ordf Nacka miljömålskommitte

Peter Zethraeus (M)
1:e v ordf i Nacka miljömålskommitte