Gröna Dalen till en härlig aktivitets- och rekreationspark!

gröna dalen

Måndagen den 18e februari har kommunstyrelsen sammanträde. Vi i Centerpartiet tycker att frågan om Gröna Dalen ska lyftas då det är en viktig del av Nacka. Därför kommer Hans Peters lägga fram följande politikerinitiativ på sammanträdet.

Gröna Dalen benämns det område mellan Saltsjöbaden och Fisksätra där gamla Saltsjöbadsvägen gick en gång i tiden. Diskussionerna om vad man kan göra, inte vill göra eller bör göra med Gröna Dalen har pågått i decennier. År 2015 framkom förslag om exploatering och bostadsbebyggelse i området. Detta stötte på patrull och blev inte av.

På senare tid har en del positiva åtgärder vidtagits i Gröna Dalen. Fotbollsplanen har rustats upp och försetts med konstgräs och belysning. Flera parkbänkar har satts upp.

2017 togs det fram förslag från arkitekter i samverkan med ideella föreningar som påvisar att det skulle vara möjligt att utveckla Gröna Dalen till en verkligt fin aktivitetspark som på ett bra sätt skulle kunna länka samman Saltsjöbaden med Fisksätra, och inte minst främja integrationen. Förslagen som framförts är flera, bland annat att buska ur de delar som är skog, utöka antalet kolonilotter, anlägga en damm, tillåta caféverksamhet, möjliggöra för mer spontanidrott, bygga grillplatser, mm. En idé är också att kanske ha någon parklek med djur och även bygga en temalekpark i anslutning till utegym. Man bör också ta bort stängsel och taggtråd som finns på ett ställe i dalen.

Centerpartiet anser nu att det är dags att ta ett samlat och koncentrerat grepp kring Gröna Dalen och mer varaktigt göra den till en fin och omtyckt aktivitetspark och att medel avsätts i mål och budget. Det lokala föreningslivet bör involveras i arbetet. Det är viktigt med lokal förankring i genomförandet.

Med anledning av ovanstående föreslås kommunstyrelsen besluta

att ge berörda nämnder i uppdrag att planera för och genomföra projektet ”Gröna Dalen – en härlig aktivitets- och rekreationspark”

Nacka den 18 februari 2019

Hans Peters (C)

1:e vice ordförande i kommunstyrelsen