Politikerinitiativ för bryggor till båtpendel i Skurusundet

Centerpartiet Nackas kommunalråd Hans Peters har tillsammans med representanter från de andra Allianspartierna lämnat in ett politikerinitiativ i Nackas Natur- och trafiknämnd. Initiativet innehåller förslag om att bl.a. anlägga bryggor vid Skurusundet för att möjliggöra trafikering av pendelbåtar i området.

Här är det fullständiga politikerinitativet:

De av regionen drivna båtpendellinjerna har med tiden blivit allt mer populära och antalet trafikanter ökar i takt med att fler bostäder byggs nära vattnet, antingen genom förtätning eller i form av helt nya större områden.

Det finns planer på och stort intresse för att hitta möjligheter att med båtpendel även kunna trafikera Skurusundet in mot Stockholm och även bort mot Tollare. En försöksverksamhet i privat regi med eldriven båt bedrevs under en period under hösten 2021 med gott resultat. Tillfälliga tillstånd att trafikera vissa bryggor möjliggjorde försökstrafiken.

Vad som kan konstateras är att det kommer att behövas hållbara mer långsiktiga lösningar vad gäller bryggor. Det finns kommunala sådana, men som behöver upprustning/ombyggnader för att kunna fungera säkert. Det finns också privatägda bryggor som också skulle kunna fungera under vissa förutsättningar.

Det som nu behöver göras är att utreda förutsättningarna för mer permanenta lösningar för att möjliggöra fler pendelbåtslinjer. Det gäller bryggor, laddplatser för eldrift, ”natthamn” mm.

Vad som är viktigt i samband med utredningen är att inte utgå från stort tonnage, tex Waxholmsbolagets stora fartyg, utan utgå får mindre och lättare båtar, exempelvis lättare sådana som bygger på bärplansteknik som drar upp minimala svall. Det bör också undersökas om privatägda bryggor kan bli aktuella för trafikering och i så fall hur det skulle kunna lösas.

Mot bakgrund av ovanstående föreslås natur- och trafiknämnden besluta:

  • att förutsättningarna för trafikering av bryggor i Skurusundet utreds vad gäller omfattning, funktion, kostnader, mm
  • att utredningen även omfattar möjliga privata bryggor och hur sådana skulle kunna passa för pendelbåtslinjer.

Nacka den 15 februari 2022

Hans Peters (C)

Richard Wendt (M)

Helena Håkansson (L)

Jonathan Lindgren (KD)