Klarar kulturen coronakrisen?

Kommer kulturen att gå under innan det vänder? Hur klarar sig idrotten? Vårt samhälle står inför stora utmaningar. Större än på länge.

Liknande situationer finns i mannaminnet. Spanska sjukan åren runt 1920. Kreugerkraschen och dess följe i början av 1930-talet. Andra världskriget 1939–1945 med en hel värld i brand.

Under senare delen av 1900-talet har vi också haft kriser. Oljekris 1973 och finanskris 1992 är bara några.

Kriser brukar vara som mörkast när man befinner sig mitt i dem. Nu med corona i april 2020 kan några tycka att det är värre än någon gång tidigare. Du har ditt svar och jag har mitt.

Corona. Alla är överens om att smittspridningen måste begränsas. Konsekvenser för jobb och företag måste tryckas tillbaka. Här bör alla vara överens.

Råd och krav från myndigheter kommer dagligen. Stanna hemma om du är sjuk. Skydda sköra äldre och riskgrupper. Fysisk aktivitet utomhus uppmuntras. Håll avstånd till andra på platser där människor samlas, både inom- och utomhus. Trängsel på krogen inte tillåtet. Håll avstånd till andra i badhus, bibliotek och gym. Undvik fester. Skjut upp tävlingar. Träning ja - men gör det säkert, matcher nej. Etcetera.

Hur kommer kulturen att klara corona-krisen i denna uppsjö med råd, rekommendationer och förbud? Kort svar: Stora bekymmer, nästan oöverstigliga. Ett nödläge för många.

Vad händer med teaterföreningar, bygdegårdar, IOGT och Folkets hus? Publik och intäkter uteblir medan de flesta fasta kostnader finns kvar. Hur klarar sig folkbildningen, sångkörer, pensionärsföreningar, Vikingabyn, hembygdsgårdar, Roslagens Sjöfartsminnesförening, fotboll, futsal och alla övriga?

Vem eller vilka är satta att hålla kulturen och idrotten under armarna? En viktig aktör i kommunen är kultur- och fritidsnämnden och dess förvaltning. Nämnden ingår i ett större sammanhang – hela den kommunala verksamheten med skola, vård och omsorg och övriga viktiga samhällsfunktioner.

Uppdraget lyder: ”Grunden för kultur- och fritidsnämndens uppdrag är att stödja och främja kultur samt idrotts- och friluftslivet i hela kommunen.

Avsikten med kultur- och fritidsnämndens uppdrag är att tillgodose den enskildes kulturella demokratiska, sociala och fysiska välfärd. Nämnden medverkar på detta sätt för att alla invånare i hela kommunen ska få möjlighet att bedriva kultur- och fritidsaktiviteter.

Nämnden prioriterar verksamheter riktade till barn och unga. Det innebär inte att andra grupper utesluts men nämnden anser att barn och unga måste stödjas och uppmuntras att närma sig intresseområden som ger stimulans och ett framtida rikare liv”.

Kommer kulturen att gå under innan det vänder? Hur klarar sig idrottsrörelsen? Vem ansvarar för vad?

Det korta svaret blir ”samhället” i alla dess led - från riksdag och regering till region (länet) och kommun(erna). Utövare och föreningsmedlemmar, alla ideella krafter är viktiga delar av samhället. Alla bildar det civila samhället – aktör för demokrati och fattigdomsbekämpning.

Vår regering förser bland annat kommunerna med extra miljarder. Hur dessa ska fördelas är ännu inte klart i alla delar. Ett uttryck jag nyligen läst behöver spridas: ”Överlevnad och inte full kompensation”.

Kultur- och fritidsnämnden och dess förvaltning har nuläget under ständig uppsikt. Vi följer noga utvecklingen, söker statliga eller regionala bidrag där det är möjligt. I vårt uppdrag och arbetssätt ingår att samråda och föra dialog med föreningar, stiftelser och enskilda kulturutövare. Uppgiften är inte enkel – men ett synsätt kan vara ”I första hand överleva krisperioden – för att blomma upp när krisen är över”.

Kulturens och idrottens fana måste hållas högt – ingångna avtal hållas. Tiden gynnar det som är sunt.

Bengt Ericsson (C), ordförande kultur- och fritidsnämnden

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.