Låt skogen i Färsna naturreservat vara välskött

Bild

Det är utmärkt att Färsna Gård nu kommer att bli ett kommunalt naturreservat. Färsna är med alla sina olika verksamheter ett stadsnära och populärt utflyktsmål för Norrtäljes invånare. Färsna erbjuder också stora markområden för den som vill ströva fritt i naturen eller på upptrampade stigar. Området fyller en viktig funktion för folkhälsan. Det blivande reservatet omfattar hela 81 hektar varav 61 hektar utgörs av skog.

Centerpartiet har varit pådrivande för bildandet av Färsna naturreservat och det ingår också som en egen punkt i det 88-punktsprogram som Alliansen presenterade efter valet 2018. Nu har vi kommit så långt att reservatsbildningen är ute på så kallat samråd och kan vara klart i början av 2023.

Ett naturreservat avser ofta att skydda värdefull natur och sällsynta arter. Då läggs ofta ett förbud att bruka skogen och så har det blivit i samrådsförslaget. Men ett naturreservat kan också handla om att säkra människors tillgång till attraktiva områden för rekreation, friluftsliv och andra naturupplevelser.

Det primära syftet med Färsna anser vi vara just rekreation eftersom gården ligger alldeles i anslutning till Norrtälje stad och även är lätt tillgänglig och välkomnande för invånare från resten av kommunen. Det finns redan 117 andra naturreservat inom kommunen, där skydd och biologisk mångfald lättare kan tillgodoses och där besökstrycket inte är lika stort. Det är alltså människorna som vi vill prioritera i just detta naturreservat.

På Färsna gård finns dessutom flera föreningar som har till syfte att lära ut om lantbruk, odling och skogsbruk förr och nu, och då får inte en god skötsel av skogen hindras av ett förbud att avverka mogen skog eller att använda skogen i verksamheten. Dessa föreningar gör att Färsna är ett attraktivt besöksmål och de ökar också förståelsen för naturvård, energi- och livsmedelsförsörjning. Den kommunala stiftelsen Norrtälje naturcentrum är ett viktigt kunskapscentrum för lantbruk och skogsbruk. 4H skapar positiva attityder och en vilja hos ungdomar att lära sig om djur och natur. Veterantraktorklubbens maskiner och kunskaper gör människor delaktiga i bygdens skog och lantbruk. Nämnas bör också att Skärgårdsgymnasiets Naturbruksprogram har Färsna gård som hemgård.

Av den föreslagna skötselplanen framgår att det exempelvis finns gamla granbestånd. Sådana bestånd kan inte bevaras för all framtid, de ruttnar och dör. Därför är det nödvändigt att se till att också laga för föryngring av skog.

Denna vår har det blivit alltmer tydligt att vissa naturreservat utan skogsskötsel har blivit farliga för allmänheten att vistas i på grund av risken med barkborreangripna granar som rasar, lutande träd, stormskador med mera. Men träd dör även av ålder och skogarna behöver en viss skötsel och föryngring för att fortsatt vara välskötta och tillgängliga.

I fallet Färsna anser Centerpartiet att det är viktigt att inte bara värna utan också att vårda betesmarker och skogar, det vill säga att de fortsatt ska skötas med begreppet pågående markanvändning. När avsikten är att prioritera människors tillgång till attraktiva områden för rekreation, måste en viss varsam skogsskötsel därför inte bara tillåtas, utan snarare utgöra en del av den långsiktiga strategin för Färsna. Därutöver bör naturvårdande skötsel bedrivas, exempelvis röjning, friställning av värdefulla träd och i delar betesdrift.

Centerpartiets målsättning är att efterlikna det småskogsbruk som förr bedrevs på Färsna och som närmast kan liknas vid husbehovshuggning. En riktig Roslagsgård öppen för alla.

Bengt Ericsson (C)

Karin Broström (C)

Anders Olander (C)

Stefan Lindskog (C)

Centerpartiets Färsnagrupp

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.