Norrtälje
Centerpartiet lokalt

Samla ansvaret för barns och ungdomars hälsa

Även om de flesta barn har det bra i Sverige i dag, finns alltför många unga som mår dåligt och på olika sätt far illa. Det svenska samhället behöver bli väldigt mycket bättre på att förebygga att barn hamnar i utsatthet, och hjälpa de som far illa så att de hamnar på rätt köl igen.

Allt fler barn och unga mår dåligt och många av dessa får inte den hjälp de behöver. I dag är köerna till barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) långa. Det är förstås oacceptabelt att barn och ungdomar inte får det stöd de har behov av.

Centerpartiet vill korta köerna till barn- och ungdomspsykiatrin genom att staten premierar och satsar pengar på de landsting och regioner som kan erbjuda barn och unga hjälp i tid. Samtidigt vill vi göra det enklare att få hjälp i skolan genom elevhälsan. I Norrtälje kommun har vi bidragit till att stärka elevhälsan, något vi förstås vill fortsätta med.

Vi i Centerpartiet i Norrtälje vill ta ett samlat grepp för att nå alla barn, genom att Kommunalförbundet sjukvård och omsorg (KSON) får ett samlat huvudansvar för barnens hälsa. Det handlar om att se till att samhället kan följa dessa barn från mammas mage till 25-årsåldern. Från besöken på mödravården och BVC till elevhälsan och ungdomsmottagningarna.

På detta sätt får kommunen och regionen ansvaret att samordna insatserna kring barns och ungas hälsa, med en sammanhållen journalföring som följer barnet genom uppväxten. I dag har Kommunalförbundet ansvar för sjukvård och omsorg för alla invånare i kommunen förutom skolhälsovården. Vi tror att ett samlat ansvar skulle underlätta det förebyggande arbetet.

Även på nationell nivå är det viktigt att lyfta behovet av en bra elevhälsa på alla skolor i landet och att den har förutsättningar att nå ut till alla barn. I dag fungerar elevhälsan väldigt olika beroende på vilken skola barnet går på, men genom att ge kommunen och landstingen i uppgift att se till att det finns rätt kompetens i elevhälsan, oavsett skola, kan vi skapa en mer jämlik vård. För att det ska bli möjligt kan det, utöver kuratorer, finnas studiepedagoger som exempelvis har beteendevetarutbildning. Dessa kan både stötta eleverna i deras studier och vara ett samtalsstöd.

Förutom att kraftigt korta köer till BUP, vill Centerpartiet satsa på psykiatrivården för vuxna genom att anslå 1,2 miljarder kronor under den kommande treårsperioden. Satsningen riktas mot samtliga landsting och regioner för att säkerställa att människor med viss psykisk ohälsa kan erbjudas snabbt psykoterapeutiskt stöd utan remiss. Vi vill att varje kommun och region får utforma ett system som passar de lokala förutsättningarna, men utgångspunkten ska vara att man erbjuder snabbt stöd i olika former. En del av satsningen viks åt utbildning så att fler kan få kompetens att erbjuda samtalsstöd vid lättare psykiska besvär.

Jane Trepp (C), ledamot Kommunalförbundet sjukvård och omsorg i Norrtälje

Emelie Löthgren (C), ersättare Kommunalförbundet sjukvård och omsorg i Norrtälje