Norrtälje
Centerpartiet lokalt

Vi måste fortsätta att investera i landsbygden

Det ska vara möjligt att leva och verka i hela Norrtälje kommun, både i våra tätorter och på landet. Men i dag finns det stora utmaningar med att bo på landsbygden i hela Sverige, såsom dålig uppkoppling, osäkra vägar och brist på kapital. Att investera i landsbygden är därför oerhört viktigt.

Centerpartiet nationellt presenterar nu flera viktiga satsningar för att underlätta för människor som bor på landsbygden. Det handlar om drygt sju miljarder kronor mer i budgeten nästa år, och totalt över 20 miljarder under en treårsperiod. Pengarna ska gå till att bygga ut bredband i fler delar av landet, till underhåll och nyinvesteringar i vägar och järnväg, till de gröna näringarna, samt till att se till att landsbygdsprogrammet bevaras.

Norrtälje kommun är till ytan en tredjedel av Stockholmsregionen. Det är den kommun som har svårast att få till utbyggnad på kommersiella villkor. Det behövs därför insatser från samhället för att bredbandsutbyggnaden även ska nå vår landsbygd.

Bredband ska vara tillgängligt i hela landet. Centerpartiet vill därför se en storsatsning på bredbandsutbyggnad. Över tre år vill vi totalt investera sex miljarder kronor, med en start på tre miljarder nästa år.

Vårt vägnät behöver stora investeringar för att upprätthålla den nuvarande standarden. Man ska kunna transportera sig säkert. Inte minst i Norrtälje kommun ser vi hur viktigt det är att det tillförs resurser till underhåll och nyinvesteringar i vägar. Bärigheten på våra mindre vägar måste förbättras. Dessutom behövs cykelvägar för säkrare cykling längs våra hårt trafikerade riks och länsvägar, där staten har ansvaret.

Det är en självklarhet att landsbygdsprogrammet ska vara lika stort som tidigare år. Efter att EU-budgeten lades fram stod det klart att EU:s medfinansiering av Sveriges landsbygdsprogram minskar. För Centerpartiet är det självklart att Sverige inte ska minska sina ambitioner inom landsbygdsprogrammet och då krävs stora tillskott i budgeten.

Mer måste göras för de gröna näringarna inom ramen för livsmedelsstrategin, och även för att stärka Sveriges skogs- och bioekonominäring. Det handlar bland annat om satsningar för att minska vildsvinsstammen, genomföra ett förenklingspaket för lant- och skogsföretagare, öka produktiviteten i skogen, samt medfinansiera datautvecklingsprojekt så att lantbrukare och livsmedelsföretagare ska kunna utnyttja all den data som deras verksamhet producerar. Roslagen har ett levande kustfiske som måste ges rimliga förutsättningar att överleva.

I Sverige och Norrtälje kommun ska alla kunna leva och förverkliga sina drömmar, oavsett var man bor. Som en av landets största landsbygdskommuner har Norrtälje kommun unika förutsättningar. Något vi självklart ska lyfta och utnyttja. Satsningarna är viktiga för landsbygden. Dessutom bidrar de till att skapa fler jobb och bygger ett grönare och mer sammanhållet Sverige.

Per Lodenius (C), riksdagsledamot Norrtälje

Anders Olander (C), kommunalråd Norrtälje