Vi måste se till att kustfisket inte försvinner

Det är kris för många kustfiskare i regionen. Detta beror på att fisken försvunnit. Det slår även hårt på de som förädlar fisken och restauranger i skärgården som inte får tag på lokal fisk.

Det finns tre huvudorsaker till att fisken i skärgården har minskat drastiskt. Det är säl, skarv och industrifiske med stora trålare företrädesvis från västkusten.

Beräkningar pekar på att det finns cirka 40 000 -50 000 sälar i Östersjön. De tar sig allt längre in i skärgården när fisken minskar i havet. Det innebär att vid fiske av det minskade antalet är det svårt för fiskarna, dels får de färre fiskar, dels får de ofta sina nät söndertrasade av sälar.

När det gäller industrifisket måste nationella och internationella överenskommelser till för att begränsa fisket. Fisken går till stora delar till foder.

Skarven utgör den tredje stora anledningen till det minskade fiskbeståndet. Skarven finns numera även i våra insjöar.

Länsstyrelsen i Stockholms län har tagit fram ett förslag till förvaltningsplan för skarv. Förvaltningsplanen blir vägledande för länsstyrelsen och alla andra som arbetar med förvaltning av skarv i länet. Åtgärder som ska genomföras är bland annat en minskning av antalet bon med hälften (till cirka 3 000 år 2030), skydd av skyddsvärda områden för fisk, förhindrande av nya häckningsetableringar samt kortare handläggningstid på länsstyrelsen för ansökan om tillstånd för skyddsjakt.

Detta är bra och ett första nödvändigt steg för att minska skarvens negativa inverkan på fiske och natur. Vi ser att man skulle behöva minska beståndet ytterligare. Det är vår förhoppning att ytterligare begränsningar av antalet skarvbon blir möjlig vid framtida revideringar.

Anders Olander (C), ordförande i Norrtälje kommuns landsbygdsråd

Per Lodenius (C), riksdagsledamot från Norrtälje

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.