Mål och budget 2018

Bild

Yttrande rörande ärende 6; Mål och budget 2018 med flerårsplan 2019-2020.

Det är inte utan att man känner sig som ”åsnan mellan två hötappar” när man konstaterar att majoritetens budgetförslag innehåller en befolkningsprognos medan Socialdemokraterna och Liberalerna ökat på med hundra ytterligare och på så sätt fått ytterligare 5mkr att täcka ökade kostnader med. Vi väljer att utgå från det budgetförslag som klubbades i kommunstyrelsen vid senaste sammanträdet, samtidigt som vi är försiktigare med kostnadsökningar. Vi är vidare beredda att acceptera att man för 2018 nöjer sig med ett överskottsmål på 1%.Vad gäller kostnadsökningar ställer vi oss frågande till att inrätta ytterligare en chefstjänsteman i form av en ”Digitaliseringschef” till en kostnad av 1mkr, då vi inte fått klart för oss vilka arbetsuppgifter som ska ingå i den tjänsten.

I likhet med Liberalerna kan vi konstatera att Nykvarns kommun lider av ett betydande demokratiskt underskott med nuvarande politiska organisation, vilken innebär att endast de tre största partierna finns representerade i samtliga politiska organ. För vår del innebär det att vi saknar såväl yrkande- som rösträtt i nämnder och styrelser. Vi instämmer också med Liberalerna i kravet på att antalet ordinarie ledamöter i nämnder och styrelser utökas. Detta har vi också påpekat i det remissvar som vi lämnade i samband med utredningen av den nya politiska organisationen.

I majoritetsbudgeten finns 1,2 mkr avsatta för de två nyinrättade utskotten (digitaliseringsutskott och kultur- och fritidsutskott) Även här råder ett demokratiskt underskott, då endast de tre största partierna är representerade, varför vi i likhet med det vi framförde i vårt remissvar hade sett att det inrättats en Kultur- och fritidsnämnd, så att fler partier blivit representerade.

Vidare har majoriteten i sitt budgetförslag byggandet av en ”Multihall” vid Furuborgsområdet till en total kostnad av 50 mkr. Tyvärr rådet fortfarande oklarheter om vad en ”Multihall” egentligen innebär. Socialdemokraterna för återigen fram sitt krav på en konstfrusen isbana. Liberalerna har en väl tilltagen ”önskelista” med idrottshall, konstisbana och simbassäng. Som oppositionsparti vore det ju frestande att utlova allt detta, men vi väljer för 2018 att inta försiktighetsprincipen och prioritera en idrottshall i anslutning till Furuborgsskolan. Orsaken är den att vi inte räds bygg och kapitalkostnaderna, men oroas av driftkostnaderna.

Vidare gläds vi åt att man avsatt 300 tkr för uppmärksammandet av folkparkens jubileum och utökad friskvårdspeng för personalen. Vi stöder även övrig oppositions krav på en permanent lösning för kulturskolan. Sen ett antal år tillbaka finns en grupp som lystrar till namnen ”Trygg i Nykvarn”. Vällovligt med denna grupp, men en trygghetsfråga som vi under flera år drivit är avgiftsfria trygghetslarm för dem som har behov. Ingen ska behöva avstå från detta på grund av bristande ekonomi.

Det talas vitt och brett om senior- och mellanboenden, men väldigt lite händer utan många kommuninvånare tvingas söka sådana i andra kommuner. Att inga bostäder kommit på plats på Gamla IP är inget mindre än en skandal. Alltsedan vi köpte idrottsplatsen har vi i olika omgångar framfört olika förslag. Tragiskt att det resulterat i en ”långbänk” och en markanvisningstävlan, när det med bättre politisk vilja kunde ha stått färdiga bostäder på plats.

Slutligen ställer vi oss positiva till en återvinningscentral, då vi anser att varje kommun som anser sig stå för ”gröna värden” bör inrätta en sådan.

För Centerpartiets fullmäktigegrupp
Lennart Ygstedt

 

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.