Centerpartiet i Nynäshamns valplattform

valet 2018

Ingress

Centerpartiet i Nynäshamns valplattform valet 2018

Alla människors lika rätt och värde är grunden för Centerpartiets politik. Vi tror på varje människas rätt och förmåga att själv forma sin egen framtid. Det är därför vi vill ha en närodlad politik. Det betyder att du ska ha mer att säga till om i din vardag. Vi vill till exempel att du ska kunna välja den vårdcentral eller skola som passar dig bäst. Det spelar ingen roll för oss om den drivs av ett företag eller av kommunen – det viktigaste är att den är riktigt bra.

Vi tror på ett gemensamt ansvar för att ge alla människor möjligheter att förverkliga sina liv och sina drömmar och utjämna de orättvisor som arv och uppväxt skapat. Vi ser samhället som större än bara staten eller kommunen, ett samhälle som bygger på en gemenskap där alla behövs. När många får vara med och ta ansvar för tryggheten och solidariteten byggs en välfärd som är mycket starkare än vad staten ensam förmår. Det är också därför vi jobbar så hårt för att fler ska få ett jobb att gå till - därför att ett jobb kan vara skillnaden mellan att ge upp, eller att tro på framtiden.

Vi vet av erfarenhet att en sund ekonomi och balanserade budgetar är det viktigaste medlet för att kunna förändra, skapa och bygga samhället. Först när landsting och kommun har en solid ekonomi att stå på så man fullfölja sina åtaganden gentemot stockholmarna. Jobben och företagandet är grunden som en växande och sund ekonomi vilar på. Utan växande företag och entreprenörer som vågar satsa på nya affärsidéer så skulle Stockholmsregionen stagnera och skatteintäkterna falla.

Den här valplattformen beskriver det viktigaste som Centerpartiet i Stockholmsregionen och Nynäshamn vill göra under den kommande mandatperioden och på längre sikt.

En attraktiv region med goda kommunikationer

Oavsett var du bor eller vilken del av Stockholm du älskar mest är du en del av vår fantastiska region. Och för oss är det mångfalden som är styrkan. Det är mångfalden som gör Stockholmsregionen unik.

Svårigheter att få tag i det boende man vill ha till ett rimligt pris, trängsel på bussar och pendeltåg och svårighet att få tag i en förskola eller skola nära där man bor är kanske några av de problem som flest människor möter i sin vardag. När vi ska bygga den hållbara Stockholmsregionen gäller det att se hela regionen med dess specifika utmaningar och att hitta smarta lösningar som passar för regionens alla delar.

Att Stockholmsregionen växer ger oss chansen att på allvar ställa om till en hållbar region med världens bästa miljö. Det är nu vi måste bygga en region där gång och cykeltrafik samt kollektivtrafik alltid har företräde framför privatbilismen. Där vi bygger attraktiva bostadsområden där människor verkligen väljer att bo. Och en kollektivtrafik som är så överlägsen bilen att det är den människor väljer. Vi vill ge dig som bor i Stockholmsregionen möjligheten att leva ditt liv där du helst vill leva det, oavsett var i regionen det är.

Bygg den attraktiva, hållbara regionen

Staden bör byggas inifrån och ut. Redan bebyggda områden ska förtätas i första hand för att motverka utglesning och för att bevara parker och grönområden. Det finns fortfarande stora möjligheter att bygga fler bostäder samtidigt som vi bevarar och rustar upp parker och gröna ytor och bygger bort otrygga, tomma och mörka miljöer. Även fler höga hus kan göra ett område mer attraktivt.

Stockholmsregionen är Europas snabbast växande storstadsregion. Just nu planeras en mängd nya bostadsområden, arbetsplatser och ny infrastruktur. Det som planeras för och byggs idag kommer att få påverkan på vår region under lång tid framöver. Därför är det så oerhört viktigt att fatta rätt beslut. Så att staden byggs hållbar och anpassad efter de människor som lever och bor här. Vi kallar det närodlad stadspolitik.

Vi vill inte att människor bara ska bo någonstans. De ska leva sina liv, utvecklas och trivas där deras bostad finns. En stor anledning till att någon trivs i ett område kan vara gemenskapen, men också tillgången till kultur, nöjen, mysiga caféer och härliga restauranger. Det är viktigt med ett tydligt politiskt ledarskap som ser till att ge möjlighet för områden att utvecklas spontant i en positiv riktning. Det finns ingen samhällsplanerare som kan kommendera fram god gemenskap. Men det finns många sätt att skapa förutsättningar för att den ska uppstå. Precis som det även tvärt om är lätt att bygga miljöer som hindrar gemenskap.

Vi vill bygga en stad där det är lätt och trivsamt att välja att promenera. När fler väljer att gå ökar utrymmet för butiker, caféer, restauranger och kultur. Staden blir mer levande och därmed tryggare. Vi vill också öppna upp staden mot vattnet. Vattnet är en unik tillgång och kan användas på ett helt annat sätt än idag. Vi vill att det ska finnas fler promenadstråk, fik och aktiviteter vid vattenmiljöer. Vi tror också att det finns utrymme för att kombinera detta med fler bostäder

Närheten till grönska är också viktig i den hållbara staden. Vi vill genomföra ett ”Parklyft i alla stadsmiljöer i regionen där parkerna inventeras, förbättras och tillgängliggörs bättre. Vi vill att samtliga bostäder i regionen ska ha grönska inom synhåll och max 300 meter till någon form av grönska. Detta kan vi uppnå genom att skapa små och flexibla parker och fler gröna tak och fasader. Parkerna är inte bara viktiga för rekreation. De bidrar också till att göra staden mer hållbar. Växter hjälper till att rena luften och grönska bidrar till att minska risken för översvämningar. Genom att bygga smarta parker som inte bara ger oss yta för rekreation utan även för ekosystemtjänster med ett urval av växter som blommar under lång tid för att gynna bin och andra pollinerare, med dammar som kan rena dagvatten och i vissa fall även betande djur som bidrar till ett rikt växtliv.

Genom att bygga tätare med fler bostäder, samtidigt som parker rustas upp och görs mer attraktiva, finns det utrymme för skola och förskola, service och butiker. Något som gör att fler vill bo och leva här. Men då krävs det att man vågar hålla emot och inte bygga fler köplador och handelsplatser utanför centrum. Köplador som nästan alltid kräver bilresor. Vi behöver jobba för att hitta sätt att stärka lokala centrum för att minska bilresandet och istället skapa lokala samhällen där man går och cyklar. Här kan även kommunerna och staten hjälpa till genom att i högre utsträckning lägga förvaltningar och myndigheter utanför stadskärnorna.

Centerpartiet i Stockholmsregionen vill:

 1. Bygga en region där det alltid är mest attraktivt att välja gång, cykel eller kollektivtrafik
 2. I första hand bygga en hög och tät kvartersstad med hög arkitektonisk kvalitet som är uppbyggd kring gång-, cykel- och kollektivtrafik.
 3. Skapa en blandad stadsbebyggelse med inbjudande offentliga platser som främjar möten mellan människor
 4. Se levande bottenvåningar med butiker, restauranger och kultur och låt dem flöda ut och tar mer plats i det offentliga rummet
 5. Bygga tätt och högt i kollektivtrafiknära lägen för att kunna utveckla staden och parkerna
 6. Utarbeta kommunala och regionala strategier för en bättre användning av kaj – och stadsnära strandmiljöer för fler sjöstadsdelar och mer sjötrafik
 7. Skapa många små och flexibla parker och anlagda parker inom synhåll från samtliga bostäder i regionen
 8. Genomföra ett Parklyft i alla stadsmiljöer i regionen där parkerna inventeras, förbättras och tillgängliggörs bättre
 9. Utveckla ekosystemtjänsterna i grönområdena genom trevliga dagvattendammar, pollinering och betande djur
 10. Att alla bostadskvarter ska ha max 300 meter till någon form av grönska
 11. Se fler gröna höghus, gröna tak och gröna fasader i stadsbilden
 12. Utveckla de spårbundna förorterna genom en blandad bebyggelsestruktur med bostäder, kontor och service som är tillgängliga till fots, med cykel och via kollektivtrafik
 13. Göra kollektivtrafikstationerna till servicenoder
 14. Utveckla spårstationerna med kommers och kultur för att öka tryggheten
 15. Se ett stopp för nya köplador och externa handelsplatser för att istället utveckla befintliga centrum med levande stadsliv
 16. Där det är möjligt omvandla befintliga externa handelsplatser till täta, kompletta stadsmiljöer med bostäder, attraktiva offentliga rum och hållbara mobilitetslösningar

Bygg socialt och miljömässigt hållbart

Hållbarhet innefattar ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet. För oss betyder den hållbara staden framförallt att den ska vara socialt hållbar i en vid bemärkelse. Viktigast av allt är att bygga en stad som människor verkligen vill leva i. Där man trivs och där man kan leva det goda livet. Ofta är detta något som går hand i hand med den miljömässigt hållbara staden eftersom det i sig innebär att man bygger staden för flanören. Med butiker, caféer och restauranger i bottenplan som gör staden tryggare och som bygger ett levande gatuliv där det sociala kittet blir starkt. Detta kan förstärkas ytterligare genom att säkerställa att det i nybyggda områden finns närhet till idrottsplatser, klubblokaler och andra platser som möjliggör för ett starkt föreningsliv, inte minst inom idrott. Genom att bygga områden där de boende har ett tydligt ägarskap för utemiljön, exempelvis genom att bygga tydliga innergårdar istället för allmänningar blir det fler som tar ansvar för området. Det skapar också en trygg miljö där man kan parkera sin cykel eller lämna barnens leksaker.

Men social hållbarhet handlar även om att bygga en stad där alla får plats och där alla är välkomna. Vi tror att det är viktigt att människor med olika erfarenhet, social och kulturell bakgrund träffas i sin vardag. Det gör oss som människor mer ödmjuka och ökar förståelsen för att alla inte är likadana som oss själva. Vi vill därför se en blandning av upplåtelseformer och bostadsstorlekar i alla bostadsområden. Tyvärr går det idag ofta åt andra hållet. Eftersom bostadsmarknaden är så pressad i Stockholm med höga priser som följd blir de som bor i samma område mer och mer socioekonomiskt lika varandra. Vi vill se blandade boendeformer i hela regionen. För att skapa social hållbarhet vill vi möjliggöra för bostäder med billiga hyror i områden som annars skulle präglas av höginkomsthushåll. Vi föreslår att man i viss mån via detaljplaner och byggrätter säkerställer boendeformer och prisnivåer som ger blandade områden. Det görs i många andra länder och brukar kallas för inkluderande detaljplaner (inklusianory zoning). Hyrespeng eller skatteavdrag för boende för ekonomiskt svagare personer skulle också kunna undersökas.

De kommunala bostadsbolagens drivs idag i många fall som vinstdrivande företag som tillhandahåller boende till de som stått tillräckligt länge i kö. I många fall har de hårda inkomstkrav på hyresgäster och kan inte hjälpa de som är mest utsatta. Med en krympt roll till att enbart arbeta mot de som har svårt att ta sig in på bostadsmarknaden skulle det offentliga kunna minska närvaron på bostadsmarknaden och samtidigt mer effektivt kunna hjälpa de som behöver det.

En viktig del i social hållbarhet är att bygga bostadsområden där människor känner sig trygga dygnets alla timmar. I det yttersta fallet är det alltid polisens uppgift. Men redan när ett område planeras kan mycket göras för att bygga ett bostadsområde som gynnar social sammanhållning och minskar risken för brott. När det gäller befintliga områden kan boende, fastighetsägare och kommun kan göra mycket för att ett område ska bli tryggare. Det kan handla om att öppna upp för att de boende kan bedriva stadsodling, fler blomsterplanteringar, en foodtruck i områdets mörka hörn, bättre belysning, snabb klottersanering och städning. Genom att fastighetsägare och kommunen jobbar tillsammans med de boende för att göra ett område bättre och tryggare kan resurserna användas bättre. Ett formellt sådant samarbete kallas Business Improvment District, BID, och det är något vi vill se mer av. Inte minst i de mer utsatta delarna av Stockholmsregionen. Ytterligare ett sätt att skapa resurser för att förbättra ett område kan vara att öka intäkter från parkeringsavgifter som kan användas för att göra området mer trivsamt. Något alla har nytta av.

Genom att bygga för att fler ska välja att gå, cykla eller åka kollektivtrafik kommer vi långt för att nå den miljömässigt hållbara staden. Det främjar också en social hållbarhet och ökar känslan av trygghet. Själva byggandet i sig ska också vara så miljömässigt hållbart som möjligt sett ur ett livscykelperspektiv. Det innebär att man ser på allt från vilka material som används när huset byggs till hur energieffektivt huset är eller om att hitta system som gynnar källsortering i fastigheten. Men det handlar självklart också om att bygga på ett sätt som gör att huset kan stå kvar och användas under lång tid. För att driva på utvecklingen mot mer hållbart byggande är det viktigt att kommuner kan ställa höga krav på det som byggs. Därför vill vi att kommuner ska få ställa högre krav på hållbarhet än vad lagen kräver.

För att behålla och utveckla Stockholmsregionens kompetens ska fler småskaliga miljöspetsområden bestående av ett antal hus eller kvarter där det är möjligt att prova den absolut senaste miljötekniken och stadsbyggnadsplaneringen tas fram. Detta för att, i samarbete med forskare och näringsliv, erbjuda testområden som kan driva på utvecklingen och se till att Stockholm behåller sitt försprång som världsledande miljöhuvudstad.

När helt nya områden byggs är det också viktigt att områdets ekosystem är byggt för att kunna hantera regnvatten. För att undvika översvämningar och att förorenat vatten rinner rakt ut i andra vattendrag kan man exempelvis anlägga dammar eller våtmarker, planterar träd eller annan grönska. Även gröna tak, där man planterat växter som kan hantera stora mängder vatten är ett bra sätt att bygga en hållbar stadsmiljö.

Centerpartiet i Stockholmsregionen vill:

 1. Säkerställa att de områden vi bygger och förtätar ökar den sociala hållbarheten
 2. Stärka tryggheten i utemiljön genom trygg stadsplanering och situationell prevention
 3. Verka för inkluderande detaljplaner och för att fler samarbeten mellan det offentliga och det civila samhället kommer tillstånd.
 4. Vid nybyggnation av bostäder verka för säkerställande av närhet till anläggningar för föreningsdrivna idrottsaktiviteter
 5. Blanda olika upplåtelseformer i samma område
 6. Utreda de kommunala bostadsbolagens roll i samhället
 7. Utreda effektiva och marknadsmässiga system för att stödja grupper med låga inkomster och de som har svårt att ta sig in på bostadsmarknaden
 8. Underlätta för BID-samarbeten genom en ändrad lagstiftning
 9. Jobba mer effektivt med förbyggande arbete mot klotter och skadegörelse
 10. Införa flexibla och marknadsbaserade parkeringsavgifter i gatumiljö och kommunala parkeringshus som direkt går till förbättringar av närområdet
 11. Möjliggöra för entreprenörer som bygger och renoverar i miljonprogramsområden att bereda plats för de närboendes arbetspraktiska träning
 12. Ställa krav på praktik- och utbildningsplatser vid alla offentliga byggprojekt
 13. Förbättra matchningen på arbetsmarknaden för byggsektorn
 14. Bygga miljömässigt kvalitativa byggnader med energi- och klimatsmarta materialval
 15. Främja byggprojekt som tar hänsyn till miljö- och klimatpåverkan utifrån ett livscykelperspektiv
 16. Införa fler miljöspetsområden
 17. Främja byggande av energismarta bostäder och ge ekonomiska incitament för energismart byggande
 18. att solenergifrågan tas i beaktning och prioriteras vid planering och byggnation av nya fastigheter och planeringsområden
 19. Ge kommunerna större möjligheter att införa planbestämmelser som minskar dagvattenföroreningar

Gör det enklare och billigare att bygga nytt

Centerpartiet jobbar för att sänka kostnaden för att bygga nytt. Det handlar exempelvis om att förenkla regelverk, korta handläggningstider och minska tiden från ansökan till byggstart. Men det handlar också om att sätta press på dem som bygger och öka konkurrensen i byggsektorn.

Idag är det svårt, dyrt och tidskrävande att bygga nya bostäder. Vi vill se en övergripande reform av alla byggnormer för att kunna plocka bort dem som inte är ändamålsenliga. Det är exempelvis inte rimligt att studentbostäder ska ha samma tillgång till bilparkering som andra bostäder.

Genom att justera i bullerlagstiftningen kan många nya områden öppnas upp för bostadsbyggande. Det förutsätter dock att man gör de åtgärder som går för att minska på buller. Exempelvis bygga bullersäkrat, med isolerande väggar och fönster. Genom att genomgående bygga täta och slutna kvarter så minskar vi bullret på ett naturligt sätt. Stora motorleder och järnvägar kan skärmas av med kontorsbyggnader. Fler vägar kan överdäckas eller skärmas av på olika sätt. Tekniska framsteg inom transportsektor ger också förutsättningar för mindre bullriga miljöer.

Även frågor som riksintressen, strandskydd eller kulturskydd sätter käppar i hjulet för nybyggnation. Vi vill genomföra en översyn av samtliga riksintressen och även pröva ifall bostäder kan vara ett eget riksintresse. Kulturskyddet bevarar många viktiga värden men är inte alltid ändamålsenligt. Vi vill förenkla och renodla de olika kulturskydden till ett enhetligt skydd som är lättare att tillämpa. När det gäller strandskyddet vill vi att det kommunaliseras. På så vis kan en kommun peka ut vilka områden som ska sparas för friluftsliv och vilka områden som redan är så bebyggda att de kan förtätas ytterligare.

Idag tar det alldeles för lång tid från det att man ansöker om bygglov till dess att spaden för ett nytt bostadshus verkligen sätts i marken. Vi vill låta kommuner pröva möjligheter att förkorta, förändra och förenkla plan- och bygglovsprocesserna. Vi vill också sätta skarpa tidsgränser för kommunala och statliga handläggningstider och ledtider för bygglov, detaljplaner, rättsliga prövningar med mera där grundregeln är att ansökningarna automatiskt godkänns om tidsgränsen inte följs.

Långa överklagandeprocesser gör ofta att byggen drar ut på tiden. Det bör tas fram ett ramverk för kommunerna som gör att de som vill påbörja ett byggprojekt tidigt i processen kan fråga sakägare huruvida de vill ha möjlighet att överklaga eller om de vill ha kompensation för förlorade värden. Det skulle vara bättre för samhället, minska kostnader och onödiga rättsprocesser och skapa större acceptans för nybyggen. Vi vill även att enbart de som faktiskt påverkas av ett specifikt byggprojekt har rätt att överklaga

Kravet på detaljplan bör ändras så att det blir möjligt att förtäta och uppföra ny sammanhållen bebyggelse om det går att visa att en detaljplan inte är nödvändig. Mycket av det som regleras i en detaljplan skulle kunna gå att reglera i bygglovsskedet. Ett utökat bygglovsskede minskar behovet av detaljplan samtidigt som det reglerar nödvändiga funktioner såsom detaljplanen gör.

Det finns stor potential i att bygga om sin villa till fler bostäder eller att bygga ett så kallat Attefallshus på tomten. För att fler sådana bostäder ska komma till vill vi utöka ROT-avdraget vid om- och tillbyggnation och till att inkludera Attefallshus samt återställa ROT-avdraget och utöka det ytterligare för ombyggnation som syftar till att bygga en uthyrningsdel. Vi vill också skattebefria upp till halva den egna bostadsytan, även om dagens skattefria belopp överskrids och ta bort kravet på styrelsegodkännande för bostadsrätt.

De höga priserna på attraktiv mark innebär också att förtätningen ibland kommer i områden där den från början inte var tänkt. Ofta kan en villatomt delas av för att skapa rum för två villor utan att områdets karaktär förändras. Men det blir allt vanligare att villaområden som ligger attraktivt och nära kollektivtrafik förtätas genom att en byggherre köper en villatomt, river huset och bygger ett flerfamiljshus på tomten. Det kan i sig vara bra eftersom det leder till mer blandade boenden och skapar utrymme för bättre kollektivtrafik och mer service. Men det kan också innebära att ett område helt förlorar sin karaktär. Därför är det viktigt att den här typen av förtätning inte får drivas på helt av marknadskrafter. Kommunen måste gå in och ta ansvar för stadsplaneringen genom att peka ut var och hur denna typ av förtätning får ske.

Centerpartiet i Stockholmsregionen vill:

 1. Aktivt jobba för att få ner byggkostnaderna i Sverige som är Europas högsta
 2. Aktivt jobba för att förbättra konkurrensen på byggmarknaden
 3. Skapa bättre förutsättningar för att marknaden ska kunna bygga bostäder som människor har råd att efterfråga
 4. Göra bostadsbyggandet till ett riksintresse
 5. Genomföra en översyn av samtliga riksintressen
 6. Utöka ROT-avdraget vid om- och tillbyggnation och till att inkludera Attefallshus
 7. Främja andrahandsuthyrningen av bostadsrätter genom att skattebefria upp till halva den egna bostadsytan, även om dagens skattefria belopp överskrids, och ta bort kravet på styrelsegodkännande
 8. Låta kommuner pröva möjligheter att förkorta, förändra och förenkla plan- och bygglovsprocesserna
 9. Ge utökad möjlighet att förtäta utan krav på detaljplan
 10. Möjliggöra mer byggande utanför detaljplanerade områden
 11. Se ökad frihet att använda fastigheter som har äldre detaljplaner
 12. Förenkla och renodla de olika kulturskydden till ett enhetligt skydd, förslagsvis genom skydd i detaljplan
 13. Kommunalisera strandskyddet så att besluten hamnar närmare de människor som berörs
 14. Via ett kommunalt system ge möjlighet att frivilligt ersätta överklaganderätten med kompensation till mark- och fastighetsägare
 15. Arbeta vidare med flexibla och gröna p-tal
 16. Utreda möjligheterna för privat initiativrätt när detaljplaner tas fram eller uppdateras
 17. Sätta skarpa tidsgränser för kommunala och statliga handläggningstider och ledtider för bygglov, detaljplaner, rättsliga prövningar med mera
 18. Att kommunerna tar ansvar för stadsplaneringen genom att peka ut var en långsiktigt hållbar förtätning genom byggande av flerfamiljsbostäder i villaområden kan ske.
 19. Ge uppdrag i ägardirektiv till statliga och andra offentliga företag att inventera markinnehavet för att få fram mer byggbar mark
 20. Se över bullerlagstiftningen
 21. Utveckla Attefallsreformen genom att tillåta fler och större hus oavsett vad detaljplanen anger

Hyresrätter, bostadsrätter och andra boendeformer

Dagens system har skapat decennielånga köer, en omfattande svarthandel med bostadskontrakt och instängningseffekter där människor bor kvar i lägenheter som för länge sedan slutade passa deras familjesituation. Svårigheten i att få tag i en hyresrätt är inte bara ett problem för den person som behöver någonstans att bo. Det har blivit ett problem även för utveckling och tillväxt i regionen eftersom bristen på hyresrätter gör att det är svårt att locka kompetent arbetskraft. Vi vill att det byggs fler hyresrätter. Men något behöver också göras för att få en bättre rörlighet i nuvarande bestånd. Vi vill se över rådande system med kollektiva hyresförhandlingar och istället gå över till en mer preferensbaserad hyra där hyresgästen får en starkare ställning och mer inflytande. Samtidigt behövs en större variation i hyresnivåer. Vi vill tillåta att hyrorna stiger något snabbare än index, för att efter några års tid hamna på marknadsmässiga nivåer. Nyproducerade lägenheter borde redan idag kunna hyras ut till marknadsanpassade hyror. Det är också viktigt med ett fortsatt starkt besittningsskydd.

Som ett komplement till de traditionella hyresrätterna och bostadsrätterna vill vi underlätta för bostadskollektiv och kooperativa boendeformer. Kooperativ hyresrätt ett mellanting av vanlig hyres- och bostadsrätt där du har större inflytande över ditt boende än om du hade bott i en vanlig hyresrätt. Du hyr lägenheten av en kooperativ hyresrättsförening istället för av ett fastighetsbolag och för att få bo i en kooperativ hyresrätt måste du vara medlem i föreningen. När du flyttar in betalar du både en medlemsinsats och en upplåtelseinsats.

Centerpartiet vill även se fler ägarlägenheter i Stockholmsregionen. Denna boendeform innebär ett ökat självbestämmande eftersom du själv äger lägenheten och söker lagfart enligt samma regler som för andra typer av fastigheter. Du disponerar fullständigt över lägenheten och kan måla om, byta kök, hyra ut den och så vidare. Precis som för den som äger en villa eller ett radhus finns också möjlighet att pantsätta, belåna och överlåta sin fastighet.

För att komma tillrätta med flera av de grundläggande problemen på bostadsmarknaden krävs det att politiker från höger till vänster sätter sig ner och försöker komma överens. Centerpartiet i Stockholmsregionen vill se en bred och långsiktig överenskommelse vad gäller beskattningen för att äga, köpa och sälja sin bostad. Först när det blir långsiktiga spelregler kan det också bli lugn på bostadsmarknaden. Ett stort problem idag är att många bor kvar i sina lägenheter istället för att sälja eftersom det är en väldigt stor skatt på den eventuella vinst du gör på din bostad. Vårt förslag till lösning är att fasa ut stämpelskatten och skatten på den eventuella vinst du gör när du säljer din bostad samtidigt som vi fasar ut ränteavdragen och andra subventioner för att bo i bostadsrätt.

Den som idag är på väg in på bostadsmarknaden behöver inte fler hinder. Istället vill vi underlätta för unga att äga sin bostad genom att erbjuda möjlighet för bankerna att reducera kravet på kontantinsats – under förutsättning att personen har ordnad ekonomi och att banken gör bedömningen att vederbörande klarar av att betala sina räntor och amorteringar.

Ett specifikt sätt att hjälpa in yngre på bostadsmarknaden är att införa ett system som gynnar dem som sparar till sin första bostad. Detta har gjorts i Norge där banker och kommuner har ett nära samarbete för att erbjuda ett subventionerat bosparande, startlån, subventionerade bottenlån och bostadsbidrag. Vi vill se ett likande system i Sverige. Detta skulle hjälpa fler unga i vår region att få sitt drömboende.

Centerpartiet i Stockholmsregionen vill:

 1. Verka för en blandning av upplåtelseformer och bostadsstorlekar i alla bostadsområden
 2. Utveckla systemet med kooperativa boendeformer och ägarlägenheter
 3. Med bibehållet starkt besittningsskydd, gradvis införa en friare hyressättning med starkare koppling till bostädernas marknadsvärde.
 4. Införa marknadshyror för nyproduktion snarast möjligt
 5. Se över incitament för att bygga billiga nybyggda lägenheter, t.ex. riktat mot nya på bostadsmarknaden, som inte har ett stort kapital.
 6. Ändra beskattningen för att köpa, äga och sälja sin bostad genom att fasa ut subventioner, och ränteavdrag samt avskaffad skatt på flytt
 7. Införa bosparkonton för ungdomar mellan 18 och 30 år med rätt till skatteavdrag för en viss del av det sparade beloppet
 8. Underlätta för unga att äga sin bostad genom att erbjuda möjlighet för bankerna att reducera kravet på kontantinsats och minska andra specifika regleringar av bolån

Teknikutveckling kan lösa transportutmaningarna

Den nya tekniken ger oss helt nya möjligheter att bygga den hållbara staden. Transportsektorn håller snabbt på att elektrifieras vilket leder till bättre luft och mindre buller. Vi vill skynda på den här utvecklingen. Vi vill därför bygga fler laddstolpar över hela Stockholmsregionen och införa högre trängselavgifter för transporter som bedrivs med fossila drivmedel. Kommuner och landsting ska gå före och ställa om till helt klimatneutrala transporter. Detta är särskilt viktigt för tyngre fordon. Kommunerna ska ställa krav på att godstransporter och sophämtning ska ske med eldrivna fordon. Genom att transporterna blir tystare kan fler ske nattetid. Det minskar trängseln på våra gator.

Idag planeras ny infrastruktur efter prognoser om framtida trafik. Vi vill istället att man planerar investeringar och åtgärder så att man uppfyller satta mål, så kallad backcasting. Det borde vara huvudalternativ när infrastruktur planeras. Hållbara transportpolitiska mål för miljöpåverkan, luftkvalitet och buller behöver utvecklas jämte målen för säkerhet. På sikt ser vi det som självklart att införa miljözoner i stora delar av regionen och nollemissionszoner i regionens mest täta delar. De många dieselbilförbud som vi ser i omvärlden talar sitt tydliga språk. Utöver det kan man överväga förbud för fordon som inte klarar vissa utsläppsgränser. I en storstadsregion som Stockholm så borde reseavdraget avskaffas. Flera länder har öppnat för försäljningsförbud för bilar med förbränningsmotorer från år 2040. Det borde Sverige ta efter och tidigare stoppdatum och fler fordonskategorier borde övervägas

Den nya tekniken gör också att vi kan minska antalet transporter och även bilar totalt sett. Appar och andra tekniska lösningar gör det enklare att dela en bil på fler personer eller att samordna godstransporter. Men också genom att underlätta för så kallad anropsstyrd kollektivtrafik, där man själv ringer efter kollektivtrafik när man behöver den. Något vi vill utveckla, inte minst på landsbygden.

Olika former av självkörande fordon kommer att revolutionera sättet vi tar oss fram på och hur vi transporterar gods. Redan nu pågår försök att använda drönare för att leverera varor och läkemedel till bland annat öar i skärgården. Inom några år kommer självkörande bilar och varutransporter att revolutionera transporter runt om i vår region. Vi uppmuntrar den nya tekniken och vill att den utvecklas. Men den kommer även att behöva regleras på något sätt. Vi vill ge teknikneutrala och långsiktiga spelregler för både gamla och nya tekniker, fordon och företag.

Centerpartiet i Stockholmsregionen vill:

 1. Se öppen transportdata så långt som möjligt
 2. Arbeta för att proaktivt möta och regla automatiseringen som sker inom fordonsbranschen på ett effektivt sätt som utnyttjar den stora potential som finns
 3. Fortsätta arbetet och implementeringen av anropsstyrd kollektivtrafik
 4. Ha ett öppet och teknikneutralt sinne för nya innovativa tekniska lösningar som kan effektivisera transportsektorn och arbeta för en genomgående översyn av all relevant lagstiftning för att underlätta smidiga och effektiva transportlösningar
 5. Att ny transportinfrastruktur byggs eller förbereds för elektrifiering
 6. Elektrifiera godstransporterna och sophämtningen så att de kan ske tyst och utsläppsfritt. Det möjliggör leveranser nattid vilket minskar trängseln dagtid
 7. Att offentliga aktörer tar på sig ledartröjan och ställer om till klimatneutrala transporter
 8. Regionalisera trängselskatten och differentiera den så att klimatsmarta transporter gynnas
 9. Ge kommuner och regioner större möjligheter att samordna sig och fatta egna beslut som påverkar trafiken
 10. Införa smart och dynamisk prissättning av parkering från San Fransisco, som gör det enklare och smidigare för dem som behöver använda bil i städerna
 11. Se en sammanhållen trafikplanering mellan kommuner, region och staten
 12. Att staten, regionen och kommunerna tillsammans skapar en digital trafikplattform
 13. Utreda behovet av en särskild lagstiftning och arbetsrätt för delningsekonomi samt verka för en skattereform som förenklar för uppdragstagare inom delningsekonomin
 14. Att på sikt skall all transport drivas med fossilfritt bränsle inom hela Stockholms län.

Goda kommunikationer ger en konkurrenskraftig region

Stockholmsregionen är för oss som bor här på sätt och vis världens mitt. Men ur ett Europeiskt perspektiv ligger den otillgängligt. För att vår region ska vara konkurrenskraftig och kunna locka hit arbetskraft, företag och inte minst turister behöver vi en stark och robust flygtrafik med fler direktavgångar. För att stärka regionens internationella kopplingar vill vi bygga en fjärde landningsbana på Arlanda. God tillgänglighet ska inte ske på bekostnad av miljön. Flyget måste därför bidra till klimatomställningen. Vi vill öka inblandningen av biobränslen och stödja elektrifieringen av flyget.

Tågtrafiken till och från Stockholmsregionen behöver stärkas. Resor till och från Uppsala behöver bli snabbare genom att tågbanan byggs ut till fyra spår. På sikt behöver tågtrafiken till Oslo och Köpenhamn stärkas och på lång sikt skulle det vara möjligt att i samarbete med privata aktörer bygga tågtrafik även till Helsingfors.

Centerpartiet i Stockholmsregionen vill:

 1. Snarast få till en fyrspårslösning mellan Stockholm och Uppsala
 2. Bygga en fjärde landningsbana på Arlanda och stärka flygets roll för Stockholm och Sverige
 3. Öka biobränslet och utreda fler klimatåtgärder för flyget
 4. Förstärka kopplingarna med tåg till Oslo och Köpenhamn
 5. På lång sikt få till en fast tågförbindelse till Helsingfors
 6. Att höghastighetstågen inte tränger ut pendeltågstrafiken eller andra viktiga infrastruktursatsningar

Trafik

Vi vill bygga en region där det alltid är mest attraktivt att välja gång, cykel eller kollektivtrafik. Dels för att detta är bäst för människors hälsa och för miljön. Men också därför att gaturummet är starkt begränsat och dessa tre färdsätt utnyttjar det mest effektivt. Tyvärr är staden idag många gånger uppbyggd runt biltrafiken i första hand. Vi vill ge gående och cyklister det utrymme de förtjänar. Vi vill därför bredda trottoaren och cykelvägar samt se till att göra säkra lösningar för övergångsställen som tydligt markerar att fotgängare är prioriterad framför bilism. Det kan handla om att lägga gatsten på övergångsställen eller att höja upp dem.

Alla förändringar i trafikmiljöer behöver planeras utifrån de yngsta och äldsta invånarna i vårt län. Om en trafiklösning fungerar bra för en åttaåring och en åttioåttaåring gör den troligen det även för en person mitt i livet.

Centerpartiet i Stockholmsregionen vill:

 1. Göra det enklare och säkrare att gå, cykla och åka kollektivt
 2. Öka kollektivtrafikandelen, cykelandelen och gångandelen i förhållande till bilandelen av det totala resandet
 3. Samplanera bostäder och mobilitet
 4. Göra en omstrukturering av gaturummet så att fotgängare, cyklister och stombussar prioriteras.
 5. Tillgänglighetsanpassa och öppna upp stadens rum så att så att människor kan röra sig oavsett funktionsförutsättningar

Cykeln har en självklar plats i Stockholmsregionen

Om fler valde cykeln på korta och medellånga sträckor skulle folkhälsan förbättras och kollektivtrafiken skulle avlastas. Det måste därför bli enklare, roligare och tryggare cykla.

Men för att detta ska bli verklighet behöver det på allvar byggas för ökad cykeltrafik, inte minst när det gäller närförort och pendeltågsorter. Det handlar dels om att bygga ut säkra och breda cykelvägar som håller hela vägen från ditt hem till din arbetsplats. Stockholms kommuner behöver dels satsa rejält på att bygga ut cykelvägarna men de behöver också samarbeta så att cykelnätverket över hela regionen hänger ihop. Det kan vi göra genom ett regionalt cykelkansli och en regional cykelplan som säkerställer ett hållbart cykelnätverk i hela länet 2025. Då kan det byggas cykelmotorvägar som gör att det blir tryggare och smidigare att cykla även längre sträckor – vilket inte minst med elcykel blir allt mer attraktivt för allt fler. Genom att låta cyklister svänga höger, trots rött ljus kan flödet i trafiken underlättas.

Det måste också bli enklare att byta mellan kollektivtrafik och cykel och inte minst att hitta en trygg parkering för din cykel när den inte används. Den som vill ta med cykeln på tunnelbana eller lokalbanorna när det inte är rusningstrafik borde få göra det. Vi vill att det ska finnas fler lånecyklar och säkra cykelgarage vid knutpunkter för kollektivtrafik. Vid nybyggen måste det alltid planeras för säkra cykelparkeringar. Landstinget och kommunerna i Stockholmsregionen borde driva på för att fler ska cykla genom att erbjuda tjänstecyklar som löneförmån. Det är också viktigt att ge goda förutsättningar för landsvägscykling eller annan cykling i rekreationssyfte.

Centerpartiet i Stockholmsregionen vill:

 1. Genomföra ett paket för ökat cyklande
 2. Genomföra den regionala cykelplanen med bland annat ett fullt utbyggt regionalt cykelnät av god kvalitet till år 2025.
 3. Att de offentliga arbetsgivarna i Stockholms län erbjuder tjänstecyklar som löneförmån
 4. Utveckla arbetet med p-tal för cykelparkeringar vid nybyggen
 5. Prioritera cykel- och gångtrafiken vid anläggandet av nya vägar
 6. Införa cykelmotorvägar som möjliggör längre arbetspendling med cykel och elcykel. Motorvägarna kan med fördel vara dubbelfiliga med väderskydd
 7. Införa så kallad ”Grünpfeil” så att det blir möjligt att svänga höger med cykel trots att det är rött
 8. Permanenta det regionala cykelkansliet i samverkan med länsstyrelsen, kommunförbundet Storstockholm, landstinget och Trafikverket
 9. Att året runt-cykling ska vara möjligt på alla regionala cykelstråk och viktiga huvudstråk.
 10. Punktmarkera viktiga cykelstråk för att komma tillrätta med bilister som använder cykelbanan som parkering.
 11. Verka för byggandet av en nationell cykelled i Stockholmsregionen, liknande Kattegattleden för att främja besöksnäring och rekreation.
 12. Ge goda förutsättningar för landsvägscykling eller annan cykling i rekreationssyfte.

Gör kollektivtrafiken attraktiv

Centerpartiet i Stockholmsregionen vill att kollektivtrafiken, näst gång och cykel, ska vara det mest attraktiva sättet att resa. Men för att det ska bli verklighet måste det vara pålitligt, tryggt och bekvämt att resa kollektivt. Grunden i detta är att fortsätta satsningarna på att bygga ut kollektivtrafiken i hela regionen. Det handlar dels om att bygga nytt men också om att öka kapaciteten i befintliga spår och stombusslinjer. Det borde vara självklart att kollektivtrafiken är bättre än bilen för de flesta som bor i Stockholmsregionen, oavsett om man ska åka till jobbet, skolan, fotbollsträningen eller fredagens parmiddag.

Många som bor i Stockholmsregionen kommer inte att kunna ta kollektivtrafiken från dörr till dörr. Det är viktigt med trygga och rejält tilltagna infartsparkeringar för såväl bil som cykel vid större kollektivtrafiknoder. Dels för att människor ska slippa sitta i bilkö men också för att minska trängseln även för bussar och cyklister genom att fler åker kollektivt i Stockholms centrala delar.

Om fler ska se bussen som ett verkligt alternativ krävs täta tidtabeller. Ju mer sällan bussen går desto mindre blir den ett alternativ. Vi vill förbättra busstrafiken på landsbygden med styva tidtabeller och hög turtäthet. För många av dem som bor långtifrån en pendeltågsstation har direktbussar lett till betydligt kortare restider varje dag. Vi vill att direktbusslinjerna ska finnas kvar så länge de erbjuder kortare och mer pålitliga reser än ett byte till pendeltåg. För att underlätta för fler att jobba på bussen ska det alltid finnas wi-fi och möjlighet att ladda sin telefon och dator på långa busslinjer.

I och med att trafiken i Mälardalen byggs ut och Movingo-kortet införs kan Stockholmsregionens arbetsmarknad växa. Det gör att fler kan få sitt drömboende på landsbygden samtidigt som man har ett roligt och spännande jobb i Stockholms city. Vi vill fortsätta bygga ut och integrera trafiken i Mälardalen.

För att fler ska trivas i kollektivtrafiken måste något göras åt trängseln. På kort sikt görs detta enklast genom att bygga ut kapaciteten i det system vi redan har öka. Detta kan göras genom ökad automatisering, nya signalsystem och utbyggnad av dubbelspår på fler ställen. I och med Stockholmsförhandlingen och Sverigeförhandlingen kommer nya spår att byggas i Stockholmsregionen. Det är bra. Men på längre sikt behöver ytterligare spår, utöver de som redan idag är planerade, byggas. Vi vill utreda en långsiktig utbyggnad av tunnelbanan och annan spårbunden trafik där en ringlinje borde vara ett alternativ.

För att minska trängseln på bussarna behöver tidtabellerna hållas bättre. Vi vill införa nolltolerans mot så kallad ”kolonnkörning” av Stombussarna. Det vill säga när flera bussar kör efter varandra och lämnar stora tidsluckor till nästa buss. Vi vill även låta flera av dagens busslinjer bli BRT-linjer. Vi vill bussarna som går mellan de regionala kärnorna samt till de större kollektivtrafiknoderna i regionen ska bli BRT samt på sikt att även de blåa bussarna på stombusslinjerna i innerstaden.

Vi vill pröva om vi kan öppna upp spärrarna utan att ekonomi påverkas. Då blir det snabbare och smidigare att ta sig fram vilket gör att det upplevs som mindre trångt. För att öka säkerheten vill vi också på sikt införa plattformsdörrar på spårtrafikens inomhusstationer och införa automatdrift i tunnelbanan.

Centerpartiet i Stockholmsregionen vill:

 1. Öka kollektivtrafikresandet
 2. Förstärka pendeltågstrafiken
 3. Bygga ut tunnelbanan, tvärbanan och lokalbanorna i de centrala delarna av Stockholmsregionen
 4. På sikt införa plattformsdörrar på spårtrafikens inomhusstationer
 5. Inför automatdrift i tunnelbanan.
 6. Pröva om vi kan öppna upp spärrarna utan att ekonomi påverkas.
 7. Utveckla sätt att finansiera stationsmiljöerna för att minska trängseln och öka trivseln
 8. Införa BRT (Bus Rapid Transit) fullt ut på stomlinjerna i innerstaden, mellan regionkärnorna samt till de större kollektivtrafiknoderna i regionen
 9. Införa nolltolerans mot så kallad kolonnkörning på stombusslinjerna, dvs att flera bussar kommer samtidigt och lämnar långa tidsluckor till nästa buss.
 10. Skapa en yttre BRT-ring mellan Täby, Kista, Barkarby, Kungens Kurva, Flemingsberg, Handen och Jordbro
 11. Bygga ut kollektivtrafikkörfält i snabbare takt vid både länsvägar och motorvägar i Stockholmsregionen.
 12. Installera wifi och laddning för dator och telefon i fordonsflottan på långa busslinjer
 13. Förbättra busstrafiken på landsbygden med styva tidtabeller och hög turtäthet
 14. Fortsätta med Movingo-kortet och bygga ut MÄLAB-trafiken
 15. Tillåta cykel i den spårbundna trafiken utanför rusningstrafik och verka för att lokalbanor och pendeltåg inför anpassade vagnar för exempelvis cyklar och barnvagnar.
 16. Förbättra miljön och servicen på pendeltågsstationerna
 17. Förbättra tillgängligheten till infartsparkeringar för bil och cykel vid större kollektivtrafiknoder

Trygghet i kollektivtrafiken

Som resenär borde du alltid känna dig trygg i kollektivtrafiken. Tyvärr är det inte så idag. Nästan varannan kvinna och lite mer än en fjärdedel av männen känner sig otrygga när de åker tunnelbana eller pendeltåg på natten. Så borde det inte vara. Ingen ska behöva utsättas för brott i kollektivtrafiken. Men det är också viktigt att man upplever miljön som trygg. Även om inget händer är redan den upplevda otryggheten ett stort problem för alltför många resenärer.

En stor del av lösningen är att det ska vara fler människor, mer service och mer liv och rörelse i och kring kollektivtrafiken. En öde miljö upplevs ofta som mycket mer otrygg än en miljö med öppna verksamheter och många människor. Vi vill se fler butiker, serviceinrättningar, caféer och restauranger i och kring tunnelbanans och pendeltågens stationer. Det kan vi få genom att nattöppna verksamheter får sänkt hyra. Men även SL och operatören kan göra mer för att öka tryggheten. Vi vill se fler ytor för utövande av kultur i kollektivtrafiken, i likhet med det system som idag finns i London. Det kan handla om dockteater, en jazz-trio eller den lokala trubaduren. Dessa miniscener ska kunna användas av fristående kulturutövare.

Vi vill också ta reda på vilka stationer i kollektivtrafiken som idag är stökigast för att kunna bygga om dem eller på andra sätt öka tryggheten. Fler trygghetsvärdar på perronger och tåg kan också öka tryggheten. En särskild tunnelbanepolis, fler ordningsvakter och fler övervakningskameror i kollektivtrafiken kan vara andra åtgärder.

Men det räcker inte att du är trygg under själva resan och på perrongen för att kollektivtrafiken ska vara ett verkligt val för många. Det måste finnas en trygghet hela vägen fram till dess att du stängt din ytterdörr bakom dig. Detta skulle kunna lösas genom att fastighetsägare och kommunen jobbar tillsammans jobbar för att vända utvecklingen i ett område, i så kallade BID (Business Improvement District). Det handlar om att lokala aktörer samarbetar för att tillsammans få bästa effekt av varje satsad krona.

Centerpartiet i Stockholmsregionen vill:

 1. Prioritera att åtgärda de mest otrygga stationerna inom kollektivtrafiken, genom ombyggnationer, nya funktioner och kameraövervakning
 2. Öka tryggheten vid stationerna genom en ökad närvaro av polis och trygghetsvärdar eller annan personal samt mer kameraövervakning
 3. Satsa på fastighetsutveckling och upprustning av pendeltågsstationerna
 4. Möjliggöra för mer kultur i kollektivtrafiken
 5. Införa billigare hyra för nattöppna affärer på stationer
 6. Kontinuerligt se över stationsmiljöer med omgivning för att komma åt den upplevda otryggheten
 7. Utveckla stationsmiljöer till levande mötesplatser för att komma åt den upplevda otryggheten
 8. Att ge incitament till att stärka trygghetsarbete genom platssamverkan och situationsbaserat preventivt arbete.

Utveckla Stockholmsregionens vattenvägar

Skärgårdstrafiken är idag uppbyggd enligt ett likande system som landtrafiken. Det vill säga det är enkelt att åka utifrån och in eller vice versa men nästa omöjligt att åka på tvärsen. För att råda bot på detta drev Centerpartiet 2015 igenom en tvärgående skärgårdslinje, den så kallade nord-sydlinjen. Båten blev en succé, inte minst för besöksnäringen vilket i sin tur stärker skärgårdssamhällena. När den nordsydliga skärgårdslinjen nu blivit permanent kommer den ytterligare att stärka livskraften i Skärgården.

På sikt vill vi att SL-kortet ska gälla även i Waxholmstrafiken. Det handlar om rättvisa villkor för dem som bor och lever i skärgården. Men det handlar också att om man då kan nyttja trafiken smartare och använda Waxholmsbåtarna även för kortare pendlingsresor. Inte minst för dem som bor i Nacka eller på Lidingö. Genom att fler än idag åker med båtarna kan trafiken stärkas ytterligare. Det är däremot viktigt att hitta sätt för att pendlingsresenärerna inte ska tränga undan resenärer som ska längre ut på öarna.

Vi vill se en miljövänlig, smart och attraktiv kollektivtrafik med båt i hela Stockholmsregionen. Det finns mycket pengar att spara på att samordna linjer och tidtabeller och att låta skärgårdstrafiken finnas med som ett pendlingsalternativ. När nya båtar handlas upp ska det vara självklart att de drivs på miljövänliga bränslen. Stockholms inre vatten ska trafikeras med el båtar, inte minst för att säkerställa en god luftkvalitet.

Centerpartiet i Stockholmsregionen vill:

 1. Genomföra försök med respeng inom pendelbåtstrafiken
 2. Elektrifiera pendelbåtstrafiken
 3. Arbeta fram en finansieringsmodell där kommuner, exploatörer och landstinget gemensamt finansierar ny kollektivtrafik på vatten
 4. Tillgängliggöra de offentliga kajerna i regionen för att möjliggöra för mer båttrafik
 5. Bygga ut kollektivtrafiken i Stockholms skärgård för en levande skärgård året om
 6. På sikt integrera Waxholmsbolagets trafik fullt ut i SL-taxan med hänsyn till den privata linjetrafiken
 7. Utveckla Nordsydlinjen och låta den gå året om med start på helgerna
 8. Utveckla farlederna till och från Stockholm på ett ekologiskt hållbart sätt
 9. Låta mer gods fraktas på vatten istället för land
 10. Arbeta för att göra all sjötrafik fossilfri
 11. Utveckla replipunkter tillsammans med kommuner och fastighetsägare för att säkra tillgången till båtplatser och parkering för fastboende i skärgården, funktionell godshantering och service samt säkerställ trafiksäkra och trygga kollektivtrafikplatser.

Fortsätt bygga ut Stockholmsregionen

Stockholmsregionen behöver en väl fungerande infrastruktur och nya investeringar kommer att krävas. Hur framtidens trafik ser ut påverkas av vilka investeringar vi har och vilka målsättningar som vi gör. Det är avgörande för om vi ska lösa problemen med trängsel, utsläpp och luftkvaliteten. Cykelvägar, kollektivtrafik och ny järnväg är därför högst prioriterat men regionen behöver också nya vägprojekt, inte minst för att avlasta regionkärnan och förbättra tvärförbindelserna.

Från Nynäshamn till Vagnhärad/ hölö behöver det göras en ny tvärförbindelse med både järnväg och bilväg. Tvärförbindelsen ska anslutas till E4:an. Den nya vägen ”E4 Syd” kommer i framtiden avlasta väg 225 som är tungt belastad och bli ett komplement till tvärförbindelsen på Södertörn. De båda nya tvärförbindelserna kommer att behövas i framtiden för att göra det lättare för hela Södertörn att fortsättas växa.

När stora investeringar i infrastruktur görs så är det avgörande att exploateringar samplaneras med kollektivtrafik och att bostäder och arbetsplatser blandas. Det är inte bara viktigt ur ett stadsbyggnadsperspektiv utan skapar en mer jämn användning av trafikapparaten. När nya områden byggs så behöver tillförlitlig kollektivtrafik finnas tillgänglig när de första i ett område flyttar in.

Idag är ledtiderna för att planera och bygga nytt extremt långa med höga overheadkostnader och fördyringar som följd. Byggkostnaderna ökar även dem. Här behövs det avregleringar och planeringsmässiga reformer på nationell nivå för att korta ledtider och byggtider. Planering och upphandling måste bejaka teknikutveckling för att kunna snabba på byggprocesser i alla led. Goda exempel på långsiktig planering finns i stora delar av världen, här är det viktigt att exploateringsprocesser sker kontinuerligt istället för stötvis för att minimera risker och kompetensbortfall.

Centerpartiet i Stockholmsregionen vill:

 1. Fortsätta investera i hållbar och effektiv transportinfrastruktur för Stockholmsregionen
 2. Prioritera kollektivtrafik och järnväg samtidigt som regionen också behöver nya vägprojekt för att avlasta regionkärnan
 3. Att kollektivtrafik ska finnas på plats när de första boende flyttar in i ett nytt område
 4. Utveckla nybyggaravtal där värdet som skapas vid nyexploateringar är med och finansierar ny kollektivtrafik
 5. Att tillväxten av persontrafik ska ske med kollektivtrafik, cykel och gång
 6. Bygga tvärförbindelse Södertörn
 7. Bygga tvärförbindelse, E4 SYD
 8. Att en östlig förbindelse ska ha en hög andel kollektivtrafik, prioritera hållbar mobilitet och vara förenlig med regionens klimat- och transportmål

Landsbygd och skärgård

Stockholms landsbygd har så många unika möjligheter och tillgångar. Den kan användas för att producera biobränsle, för matproduktion, för turism och rekreation. Men kanske framförallt är den viktig därför att många människor lever och verkar här varje dag. Det är deras plats på jorden. Platsen där de, i vissa fall, har växt upp, och drivit företag i generationer. Det kan vara ett sommarparadis som blivit åretruntboende, platsen där man funnit tid med familjen eller platsen där man äntligen fått möjlighet att förverkliga drömmen om att odla sin egen potatis.

Strandskyddet är idag ett stort hinder för utveckling av landsbygden och skärgården. Idag är det staten som, genom länsstyrelserna, fattar beslut om var man får och inte får bygga av hänsyn till strandskyddet. Vi vill att besluten hamnar närmare de människor som berörs och vill därför föra ner beslut om strandskydd till kommunerna.

Kärnöarna i Stockholms skärgård är ankare för lokalsamhällena, de omgivande öarna och för utvecklingen i hela skärgården. Deras roll och ställning behöver stärkas och nya bostäder och verksamheter måste få komma till. I ett första skede bör kommunerna inrätta så kallade LIS-områden (Landsbygdsutveckling i strandnära läge) för alla kärnöar. Utöver det så borde långsiktiga utvecklingsplaner för alla kärnöar upprättas i samarbete mellan kommun, landsting, företagare och lokalsamhällen.

Det behövs både fler bofasta och fler deltidsboenden på landsbygden. Även om planeringen av nya bostäder behöver ske med god miljömässig standard i exempelvis VA-system och uppvärmning så ska typen av boende som människor önskar inte vara ett hinder. Idag sätter begränsningar i exempelvis grundvatten stopp för nybyggnation, det kan hanteras med moderna avsaltningsanläggningar. Här behöver regionens kommuner uppdatera sina bedömningar.

Den biologiska mångfalden, skyddet av natur och bostadsbyggande kan i vissa fall stå i motsatsställning, speciellt med dagens regleringar. Vi vill se ordentliga inventeringar av alla skyddsvärda miljöer och biotoper och renodla naturskyddet så att enbart verkligt skyddsvärda miljöer skyddas. Med mer byggande på landsbygden så kan nya grönområden tas i anspråk, då behövs kompensatoriska åtgärder som exempelvis naturbroar, gröna väggar och tak, biodlingar och andra ekosystemtjänster. Så kan bostadsbyggande, tillväxt och naturskydd gå hand i hand.

För att de som bor på landsbygden och i skärgården ska få rimlig tillgång till vårdcentral, skola, butik, paketutlämning, post och mycket annat behöver politiken gå in och ta ett tydligt ansvar. Politiken ska ta hjälp av de lokala krafter som byalag, föreningar och samfälligheter som kan och vill vara med men dessa kan aldrig ensamma förväntas ta ett helhetsansvar. En fortsatt utbyggnad av bredband är en förutsättning för en livskraftig landsbygd. Stockholmsregionen ska fortsätta ligga i framkant vad gäller hastigheter och teknikutveckling. Det är viktigt att dessa framsteg kommer hela regionen till del. Vi vill ändra lagstiftningen så att små skolor kan få finnas kvar genom att använda distansundervisning som en del av undervisningen. Möjligheterna är stora och smart använt kan distansundervisning göra att små skolor i skärgården kan få nobelpristagare som gästlärare.

Tryggheten i att samhället finns närvarande vid krissituationer måste finnas i hela regionen. Polis, räddningstjänst och brandkår behöver vara närvarande och kunna ingripa snabbt i hela länet.

Inte minst regionens skärgårdskommuner har en betydligt större befolkning under sommaren än under vintern. Precis som när man idag använder sjukvården i ett annat län än det egna borde även kommunal service i högre grad kunna betalas av hemkommunen. Det behövs ett bättre samarbete mellan civilsamhälle, kommun och landsting för att trygga en god offentlig service alla delar av Stockholmsregionen.

Precis som i regionens centrala delar ska cykel vara ett verkligt alternativ på landsbygden. Vi vill se fler cykelbanor eller att man på andra sätt ser till att både barn och vuxna kan cykla längre sträckor utan att vara oroliga för att råka ut för olyckor. Även kollektivtrafiken ska vara ett verkligt alternativ på landsbygden. Det behöver finnas säkra och trygga infartsparkeringar för både bil och cykel och alla bytespunkter i kollektivtrafiken ska vara säkra, upplysta och ha korrekt och uppdaterad information om byten.

För att fler ska se kollektivtrafik som ett alternativ behöver den gå när du som resenär faktiskt vill resa. Här är anropsstyrd kollektivtrafik något vi vill se mer av. Det är också angeläget att i högre utsträckning samordnar transporter, som exempelvis färdtjänst, kollektivtrafik, Rehab, distriktssköterska och skolskjuts i de mer glesbefolkade delarna av länet

Bilen kommer även fortsatt att vara viktig på landsbygden. Här vill vi underlätta för att fler ska välja bränslen som är bra för miljön genom att bland annat bygga ut laddinfrastrukturen på pendelparkeringar.

Småföretagarna är ryggraden i landsbygden och skärgården. Det är entreprenörer och eldsjälar som, trots svåra förutsättningar, driver företag, verksamheter och föreningar som gör landsbygden levande. Särskilt ute på våra skärgårdsöar drivs dessa företag ofta av tusenkonstnärer som ofta får sin verksamhet att gå runt genom att använda de resurser som står till buds. Det innebär att man i samma företag har många ben att stå på. Att skapa goda förutsättningar för dessa människor att kunna driva sina företag är avgörande för att landsbygden ska fortsätta leva och utvecklas. Då behöver regelbördan minskas för små företag som står på många ben.

Vi i Centerpartiet vill bygga den moderna byn. En by som är uppbyggd både kring de traditionella verksamheter som finns på landsbygden och som utvecklar dem. Den digitala revolutionen och den kraftiga utbyggnad av bredband som initierades av Centerpartiet under Alliansregeringen har gjort att möjligheten att jobba hemifrån är stor inom många yrken idag. Men att ha en arbetsplats att gå till där man kan träffa andra människor är också viktigt. Ett sätt att få fler att jobba på landsbygden är att stärka möjligheten för företagskluster och samlokalisering. Här behöver varje kommun ha en nära dialog med nuvarande och kommande företagare för att se vilka behov som finns i respektive del av regionen.

Turismnäringen skapar idag många arbetstillfällen. Möjligheterna till säsongsförlängning kan ge fler turister från Sverige och andra länder. I de flesta europeiska länder är augusti den stora semestermånaden. Genom att förlänga säsongen och locka hit fler européer kan många företag i skärgården få en betydligt större och tryggare inkomst. Vi vill utveckla turismen i skärgården och på övrig landsbygd inte minst när det gäller matturism, naturturism, jakt- och fisketurism.

Centerpartiet i Stockholmsregionen vill:

 1. Bygga ut bredband i hela regionen
 2. Öppna för mer undervisning på distans
 3. Införa LIS-områden (Landsbygdsutveckling i strandnära läge) och upprätta långsiktiga utvecklingsplaner alla kärnöar
 4. Förstärka existerande landsbygdsnoder inspirerat av traditionella byar med en relativt tät bebyggelse av fristående hus. Dessa noder är lätta att kollektivtrafikförsörja och underlättar närservice på en levande landsbygd
 5. Utöka möjligheterna till om- och tillbyggnationer av hus samt mindre markarbeten
 6. Höja gränsen för vad som räknas som underhållsåtgärder
 7. Tillåta byggnation för både permanent- och deltidsboende, givet hög miljöstandard för VA-system och uppvärmning
 8. Tillåta vattenförsörjning via avsaltningsanläggningar
 9. Låta kommuner förändra naturreservat utan prövning från länsstyrelsen
 10. Inventera skyddsvärda biotoper för att få ett korrekt naturskydd
 11. Satsa på fler kompensatoriska åtgärder vid exploatering i grönområden och på jordbruksmark.
 12. Bygga ut cykellederna i hela regionen så att det blir möjligt att cykelpendla även i regionens yttre delar
 13. Se fler cykelleder både för rekreation och för arbetspendling
 14. Se trygga byten av kollektivtrafikslag även på landsbygden
 15. Satsa på anropsstyrd trafik särskilt på landsbygden
 16. Förbättra förutsättningarna för godstransporter i skärgården och på landsbygden
 17. Öppna fler båtplatser vid centralt belägna hamnar och vid knutpunkter i skärgården
 18. Göra Stockholm till en försöksregion för ny, utsläppsfri båttrafik
 19. Stödja elladdning för privata båtar
 20. Utveckla Nord-Sydlinjen och låta den gå året om med start på helgerna och fortsätta bygga ut skärgårdstrafiken
 21. Se till att det går att använda elbil enkelt och smidigt också på landsbygden
 22. Utveckla nybyggaravtalen till att även gälla skärgården och skärgårdstrafiken
 23. Underlätta för kollektivtrafiken genom att erbjuda infartsparkeringar och bygga bostäder i stationsnära lägen
 24. I högre utsträckning samordna transporter, som exempelvis färdtjänst, kollektivtrafik, Rehab, distriktssköterska och skolskjuts i de mer glesbefolkade delarna av länet
 25. Att kommun, landsting, byalag och länsstyrelse tar fram en gemensam utvecklingsplan för varje kärnö för ökat bostadsbyggande och näringslokaler, bättre samordning av service, god bredbandstillgång och utbyggd kollektivtrafik
 26. Underlätta för företagskluster och samlokalisering
 27. Minska regelkrånglet och lagstifta om att alla myndigheter och kommuner måste ta bort minst en regel för varje ny som införs
 28. Möjliggöra för kommuner och myndigheter att selektivt tillämpa regleringar för exempelvis detaljplaner, inspektioner
 29. Samordna turistnäringen mellan privata och offentliga aktörer

Ett livskraftigt hästföretagande

En bransch med stor potential i den stockholmsnära landsbygden är hästnäringen. Centerpartiet vill underlätta för hästföretagande och ridturism, bland annat genom minskat regelkrångel och sänkta avgifter för att anställa. När en företagare säljer en häst till en privatperson gäller konsumentköplagen. Köparen har samma rättigheter som någon som köper en gräsklippare trots att fel som uppstår på levande djur kan bero på saker som inte finns med i konsumentköplagen. Det har gjort att många hästföretag undviker att sälja till privatpersoner, eftersom de riskerar att tvingas betala både köpesumman, skadestånd och veterinärkostnader. Levande djur bör undantas från konsumentköplagen, för att i regleras på ett mer lämpligt sätt.

Det ska även vara lättare att få bygglov för ett stall eller ridhus. Det ska också vara lättare att anställa ungdomar som vill jobba med hästar. Det borde vara lika naturligt att våra skattepengar går till ett nytt ridhus som en ny ishall. Det är dessutom viktigt att ridsporten är tillgänglig för alla. Vi vill därför att det ska bli lättare för dig att åka till och från stallet, med till exempel bussen eller på en upplyst cykelväg. Vi vill också att ridsporten ska bli mer tillgänglig för dig som har en funktionsnedsättning.

Centerpartiet i Stockholmsregionen vill:

 1. Underlätta för hästnäringen
 2. Undanta försäljning av levande djur från konsumentköplagen
 3. Underlätta bygglov för stall och ridhus

Jordbruk och fiske

Jordbruk och fiske är fortfarande viktiga näringar i många delar av Stockholmsregionen. Den lokala bonden eller fiskaren kan i sin tur ge jobb i flera led. När maten förädlas lokalt och kanske även serveras på restauranger och caféer lokalt ger det jobb och tillväxt till hela området. Den rena råvaran fisken, köttet och mjölken ger dessvärre dåligt betalt innan den förädlas så att den blir unik och får en lokal prägel. Därför är det viktigt att ge goda villkor till bonden och fiskaren. Både för själva produktionen men även för förädling.

Det måste bli enklare och smidigare att driva jordbruks- och fiskeföretag med förädling och servering på gården. Idag finns en mängd regler kring var och en av dessa verksamheter. Regler som läggs ovanpå varandra och tillslut blir nästan helt omöjligt att såväl förstå som följa. Vi vill att för varje ny regel som kommer så måste en regel försvinna.

Det finns en stor potential i livsmedelsproduktionen i Stockholmsregionen. Många människor efterfrågar lokalt producerad mat och den nya tekniken gör det allt lättare att hitta ut till gårdarnas egen försäljning. Men kommuner och landsting behöver också ta ett ansvar för livskraftiga jordbruksföretag genom att köpa och servera mer lokalproducerad mat på skolor, äldreboenden och sjukhus. Det är viktigt också för att det ger skolelever och äldre ett sammanhang och värdefulla band till sitt lokalsamhälle.

Centerpartiet i Stockholmsregionen vill:

 1. Ge goda förutsättningar för de verksamheter som grundar sig i naturen och havet
 2. Att regelverket för det småskaliga, kustnära yrkesfisket kraftigt förenklas
 3. Köp in mer lokalproducerad mat i offentliga upphandlingar

Gör det enklare att servera och sälja lokalt producerade drycker

Runt om i Stockholmsregionen dyker det upp fler och fler företag som tillverkar och säljer lokalt producerad öl, vin och andra alkoholhaltiga drycker. Många gånger sker detta hantverksmässigt, på lokala råvaror. Intresset för både produkterna och tillverkningen är stor och många är beredda att betala lite mer för en dryck som har lokal prägel – något som i sin tur skapar jobb lokalt. Det finns dessutom en stor potential för rundvisningar mm om tillverkarna skulle få sälja sina drycker på plats. Vi vill därför tillåta gårdsförsäljning av alkoholhaltig dryck. Vi vill också att handlare ska kunna sälja lokalt producerade drycker på licens. Så länge lokala producenter, likt idag, är hänvisade till Systembolaget måste det bli enklare att sälja sin produkt i hela regionen och inte som idag, i endast det närmaste Systembolaget.

Centerpartiet i Stockholmsregionen vill:

 1. Tillåta gårdsförsäljning och licensierad försäljning av alkoholhaltig dryck i hela Stockholmsregionen
 2. Att det lokala sortimentet på Systembolaget ska gälla hela Stockholm och att frakt- och transportkostnader inte ska hamna på små tillverkare
 3. Utveckla de gröna näringarna, med betesbaserad djurhållning och friskvård

Natur- och viltvård

Skärgårdens viktigaste natur- och kulturmiljöer ska säkras genom att befintliga naturreservat underhålls, skärgårdsjordbruken behålls och genom fortsatt starkt stöd till Skärgårdsstiftelsen, som idag förvaltar och sköter en stor del av den orörda skärgårdsnaturen. Vi vill även inrätta en marin nationalpark och utreda en världsarv beststämning av ytterskärgården.

Centerpartiet motsätter sig byggandet av Horstensleden som skulle göra stora sår i vår känsliga skärgårdsmiljö. All kryssningstrafik till Stockholm ska ske på miljöns villkor, med farter som inte medför orimliga erosionsskador. Idag är exempelvis Furusundsleden alldeles för hårt belastad vilket får följder för såväl miljön som boende.

Jordbruket är inte bara viktigt för att det ger jobb i flera led på landsbygden och i skärgården. Det är också viktigt därför att verksamheten i sig är helt avgörande för hur landskapet ser ut. På orter där jordbruket läggs ner växer marken snabbt igen vilket gör omgivningen tristare och fulare. Det är dessutom dåligt för den biologiska mångfalden eftersom många växter och djur försvinner när landskapet växer igen.

Skötseln av de viltstammar som finns i regionen behövs för att uppnå en ekologisk balans. Vad gäller skogens djur är det viktigt inte minst för att skydda jordbruksgrödor men också för att minska antalet trafikolyckor. Varg och rådjur är idag ett problem på vissa håll och vildsvinsstammen har växt sig alldeles för stor.

En god förvaltning av våra fiskebestånd gör att vi i regionen även i framtiden kan äta fisk från Östersjön. Det är dessutom en förutsättning för levande fiskesamhällen och är en stor del av den turism som finns i skärgården. När stammen av skarv och säl blir för stora innebär de ett hot mot hållbara fiskebestånd.

Hittills har värnandet av rovdjur gått ut över bevarandet av andra viktiga ekosystem. Vi vill se en nationell översyn av hur vi kan säkra biologisk mångfald utan att känsliga ekosystem eller människor drabbas. Exempelvis är jakt på skarv ett måste i skärgården idag. Vi vill också undersöka hur den snabba tillväxten i vargstammen har fått för effekt när det gäller att hålla betesmarker öppna. När betesmarker i skogsmark överges blir det ett hårt slag mot den biologiska mångfalden.

Centerpartiet i Stockholmsregionen vill:

 1. Skärgårdens viktigaste natur- och kulturmiljöer ska säkras genom att befintliga naturreservat underhålls, skärgårdsjordbruken behålls och genom fortsatt starkt stöd till Skärgårdsstiftelsen.
 2. En marin nationalpark bör inrättas och en världsarvsbeststämning av ytterskärgården utredas.
 3. Horstensleden ska inte genomföras.
 4. Kryssningstrafiken till Stockholm ska ske på miljöns villkor, med farter som inte medför orimliga erosionsskador.
 5. Vildsvinsbestånden i Stockholms län måste aktivt reduceras
 6. Införa allmän jakt på skarv och minska beståndet för att skydda skärgårdsöarna, djurlivet och fisket

Miljö

Miljöarbetet börjar i närmiljön. Hur vi bygger städer, samhällen och landsbygd för att skapa förutsättningar för människor att vara miljövänner i praktiken. Genom att göra det lätt att vara miljövän och svårt att göra val som är dålig för miljön. Det handlar om att skapa utrymme för att dela på saker vi inte använder så ofta. Där vi gör smarta lösningar för transporter. Där det är lätt för människor att sortera och samla in avfall och där avfallet tas om hand och återanvänds, blir till nya produkter, el eller värme. Men en god närmiljö handlar också om tillgång till grönområden som ger renare luft och en smart planering av gröna ytor som ger goda förutsättningar för växt- och djurliv.

Lokala lösningar för hållbarhet bygger på ett lokalt engagemang. Korta beslutsvägar, lokala initiativ och växande småföretag är avgörande för att regionen ska bli grönare. Kommuner som vill ska därför ha möjlighet att satsa på spjutspetsprojekt eller testa nya tekniker. Det ska vara tillåtet att utforma regler och avgifter efter miljöprestanda och råda över eventuella intäkter som dessa ger. För att ta några exempel: att styra parkeringsavgifter kan minska trafiken, att kunna förbjuda biltvätt på gatan kan ha stor betydelse för att begränsa kemikalier i dagvatten, och ett decentraliserat strandskydd skulle ge bättre möjlighet att bygga mer i attraktiva lägen både på landsbygd och i städer med stränder och kajer.

Målet om en giftfri miljö är ett av de viktigaste nationella miljökvalitetsmålen. Vi vill att Stockholmsregionen ska vara ledande i detta arbete genom att kommunerna och andra offentliga aktörer tillsammans fasar ut farliga kemikalier. När fler går ihop är det också lättare att sätta press på att få fram nya, bättre produkter. Arbetet för en giftfri miljö handlar dels om att sluta köpa in produkter som innehåller farliga kemikalier. Det handlar om att välja bra material i allt - från byggmaterial i våra hus till blöjorna på förskolan. En annan viktig utmaning är att sanera förorenade områden, inte minst i centrala och kollektivtrafiknära områden där en sanering kan ge möjlighet för fler bostäder. På många håll går dock arbetet med inventering och sanering långsamt, med fortsatta risker för såväl natur som människors hälsa. Det arbetet behöver påskyndas. Sist men inte minst är det viktigt att vi tar hand om vårt avfall på ett bra sätt så att inga kemikalier läcker ut i naturen.

Mälarens och Östersjöns vattenmiljö och ekologiska status måste värnas. Fisket måste bedrivas hållbart och utsläppen av näringsämnen från hushåll, vägtrafiken och jordbruk fortsätta minska. Användning av mikroplaster bör upphöra. Ett aktivt arbete måste bedrivas för att rena och minska utsläpp av kemikalier och läkemedel. Det är också viktigt att säkerställa att både vården och jordbruket både nationellt och internationellt har en ansvarsfull antibiotikaförsörjning för att motverka den snabba framväxten av multiresistenta bakterier som är ett mycket allvarligt hot mot vår hälsa.

Centerpartiet har sina rötter i myllan. Vi bildades en gång av bönder som såg att det politiska livet inte tog tillräckligt stor hänsyn till vad jorden gav och som satte storskaliga lösningar före människors frihet och självbestämmande. Man ville skapa en närodlad politik där fler beslut fattades vid köksbordet och där beslut styrdes av vad jorden tålde. Är det något som bönder vet så är det att man måste så för att kunna skörda. Därför är Centerpartiet även idag det parti som står för långsiktigt tänkande, kretslopp och sunt bondförnuft. Och det är precis vad Nynäshamn behöver.

Centerpartiet har länge varit drivande för en bättre miljö i Sverige och i Stockholmsregionen. Vi vet att miljöarbete inte är något som kan genomföras vid sidan om, i ett separat spår. Det är något som måste finnas med i varje beslut som fattas, inom varje område, varje dag. Vi vet också att miljöarbete inte i första hand om att välja mellan piskor eller morötter. Det handlar om att bygga väderkvarnar istället för vindskydd när det blåser.

Bara genom tillväxt där gröna jobb skapas och företag kommer på nya lösningar kan vi klara av klimatutmaningen. jobb och tillväxt skapar utrymme för investeringar som gör att vi kan byta ut bränslet i våra fordon, bygga nya energieffektiva hus eller sätta solceller på våra tak. Bara genom tillväxt där gröna jobb skapas och företag kommer på nya lösningar kan vi klara av klimatutmaningen. jobb och tillväxt skapar utrymme för investeringar som gör att vi kan byta ut bränslet i våra fordon, bygga nya energieffektiva hus eller sätta solceller på våra tak.

Nynäshamns kommun består av tätorter och mycket landsbygd. Avstånden till de båda reningsverken är lång för många hushåll. Tanken att avveckla egna avloppsbrunnar anser vi blir för dyrt för våra kommuninvånare. Vi vill behålla flertal egna avloppsbrunnar och det som kommunen behöver göra är att se över att de håller en standard som överensstämmer med dagens teknik m.m. Vi vill även bedriva ett projekt med goda bakterier i egna brunnar som renar avloppsvattnet från biprodukter.

Kommunens planer med att sammankoppla allt vatten och avlopp till reningsverket i Nynäshamn kommer att innebära för höga kostnader för kommuninvånarna och Östersjöns ekologiska vattenmiljö. Reningsverket i Nynäshamn har inte kapaciteten att ta emot fler avlopp från hushål, dagvatten eller företag. Reningsverket är i stort behov av moderniseras och hur det ligger anser vi är inte är bra för närmiljön. Dels behöver det investeras i ett ytterligare utjämningsmagasin i Nynäshamn.

Reningsverket som finns i Sorunda behöver vi behålla. Underhåll av reningsverket i Sorunda och var det ligger anser vi är inte bra för miljön. Inte långt från reningsverket har vi sjön Gorran som är registrerad som vattenskyddsområdet. Gorran har hög vatten kvalité och förser ett antal hushåll med vatten. Reningsverkets närhet till sjön anser vi mycket oroande, med tanke på vad som kan läckas ut från reningsverket. Ny placering och modernisering av vattenverket behöver utredas snaras.

Centerpartiet i Stockholmsregionen vill:

 1. Att Stockholm ska bli en klimatneutral region
 2. Påskynda omställningen till ett utsläppsfritt samhälle
 3. Arbeta för en giftfri Stockholmsregion, stärka kommunernas arbete för en giftfri miljö och öka takten för inventering och sanering av förorenade områden
 4. Förse vattenreningsverken med reningsteknik för att eliminera läkemedelsrester och parasiter
 5. Förbättra avfallshämtningen så att fler fraktioner hämtas direkt vid dörren för att öka återvinning och minska förbränning av sopor och kommunernas ansvar för insamling av återvinningsprodukter
 6. Låta kommunerna bidra mer till en ekologiskt hållbar region genom lokala miljölösningar, spjutspetsprojekt och egna styrmedel
 7. Minska mängden tungmetaller och olja i sjöar och hav genom att tillåta lokala biltvättsförbud.
 8. Att systematisk hänsyn tas till de gröna sambanden som ger förutsättningar för det gröna och djurliv att fortleva trots förtätning.
 9. Arbeta aktivt för att förbättra Östersjöns och insjöarnas ekologiska status genom hållbart fiske och minskade utsläpp av näringsämnen, mikroplaster, kemikalier och näringsämnen.
 10. Fortsätta stärka arbetet för en hållbar användning av antibiotika i både kommuner och landstinget, särskilt när det gäller läkemedelsanvändning och livsmedelsupphandlingar.
 11. Öka inköp av närproducerade produkter
 12. Utreda flytt av reningsverken i Nynäshamn och Sorunda samt modernisera dem
 13. Starta ett projekt i kommunen med goda bakterier som renar avloppsvattnet i egna brunnar

Fler livskraftiga företag i Stockholmsregionen

Det måste bli lättare och mer lönsamt att starta företag i Sverige och i Stockholmsregionen. Vi vill att det ska vara lika naturligt att vara företagare som att vara anställd. Det borde vara betydligt billigare att starta aktiebolag, så att inte brist på kapital står i vägen för drömmen om ett eget företag. Vi vill också underlätta för framtida företagare att få finansiering. Dels bör det statliga riskkapitalet i högre grad samarbeta med det privata och dels bör investeraravdraget, som infördes av Centerpartiet och som låter privatpersoner dra av en del av sina investeringar i nystartade företag, breddas och fördjupas.

I dag har Sverige en av världens högsta skatter på anställning. Om arbetsgivaravgiften sänks för små och medelstora företag innebär det att företagen får lägre kostnader för löner. På så sätt finns det utrymme för att anställa fler, vilket gynnar hela samhället. Centerpartiets förslag är därför att ingen arbetsgivaravgift ska behöva betalas under de första två åren, när en enmansföretagare anställer sin första medarbetare.

När ett företag är nystartat saknar det ofta möjlighet att erbjuda nyckelmedarbetare konkurrenskraftiga löner. Ett sätt att ändå locka till sig nödvändig kompetens är att i stället erbjuda delägarskap i företaget. Idag beskattas dock sådana erbjudanden, i form av så kallade personaloptioner, mycket högt. Centerpartiet vill att det ska bli enklare och billigare att använda personaloptioner.

Oron för vad som ska hända ifall den som är anställd blir sjuk är en annan orsak till att många tvekar till att anställa någon i sitt företag. Idag måste företagen betala sjuklön i två veckor. Själva idén med sjuklönen är att arbetsgivaren ska uppmuntras förbättra arbetsmiljön och göra det lättare för anställda som är sjuka att komma tillbaka till jobbet. Men ofta är de anställdas sjuksituation något arbetsgivaren inte kan påverka. Småföretag har ofta knappa marginaler och många arbetsgivare drar sig därför att anställa personer med sjukdomshistoria. Samtidigt är det ofta just de personerna som står längst från arbetsmarknaden. Det var därför Centerpartiet och Alliansen införde ett högkostnadsskydd för sjuklönekostnader, som särskilt gynnar de mindre företagen.

Centerpartiet i Stockholmsregionen vill:

 1. Att det ska bli lättare och mer lönsamt att starta företag i Sverige och i Stockholmsregionen.
 2. Skapa förutsättningar för att det statliga riskkapitalet i högre grad ska samarbeta med det privata.
 3. Att investeraravdraget breddas och fördjupas
 4. Att arbetsgivaravgiften sänks för små och medelstora företag
 5. Att ingen arbetsgivaravgift ska behöva betalas under de första två åren, när en enmansföretagare anställer sin första medarbetare.
 6. Det ska bli enklare och billigare att använda personaloptioner.
 7. Värna högkostnadsskyddet för sjuklönekostnader, som särskilt gynnar de mindre företagen.

Ge fler möjligheten att leva på sin företagsidé

För många människor, inte minst nya svenskar, skulle småskaligt företagande kunna vara en språngbräda till den svenska arbetsmarknaden och det svenska samhället. Att starta företag är dock ofta både dyrt och krångligt. Det gäller särskilt för personer med liten erfarenhet av svenska lagar, regler och myndigheter. Krångliga skatteregler gör det svårt för vem som helst att starta och driva ett företag. Centerpartiet vill därför införa en ny företagsform för riktigt små företag, med högst 250 000 kronor i omsättning: Ingångsföretag. Ingångsföretag ska fungera som enskild firma gör idag, men med ordentliga regelförenklingar. Ingångsföretagen ska inte betala vare sig inkomstskatt, egenavgifter eller moms. Istället för vanliga skatter och avgifter betalas en schablonmässigt beräknad skatt, baserad på omsättningen, med en skattesats på 25 procent.

Centerpartiet i Stockholmsregionen vill:

 1. Att ingångsföretag – en ny företagsform för riktigt små företag, med högst 250 000 kronor i omsättning –– införs. Istället för vanliga skatter och avgifter betalas en schablonmässigt beräknad skatt, baserad på omsättningen, med en skattesats på 25 procent.

Enklare regler gör att fler kan förverkliga sin företagsidé

Som företagare ska du kunna fokusera på att få din verksamhet att växa istället för att lägga tid på många onödig och tidskrävande regelkrångel. Det innebär att de kostar mycket pengar, både för företagaren men också för samhället. Ofta tillkommer särskilda avgifter. Uppgiftsinlämning till myndigheter ska bara behöva ske en gång, till ett ställe.

Sveriges företagare behöver färre blanketter och ett enklare språk från myndigheterna. Mycket av det krånglet som företagare upplever handlar om komplicerade skatteregler. Även fast det ofta kan vara skatteregler som faktiskt gynnar företagarna riskerar det att bli så att de inte utnyttjas fullt ut. Reglerna är helt enkelt för krångliga att sätta sig in i.

Skattesystemet behöver bli både enklare och mer transparent, särskilt för mindre bolag. Vi tycker att de skatter och avgifter som kostar lika mycket i administration som de faktiskt ger pengar till staten borde avskaffas. De så kallade 3:12-reglerna för skatt på fåmansbolag har setts över under Alliansregeringen, men behöver bli ännu bättre för att gynna fåmansbolag. Vi vill att reglerna särskilt ska uppmuntra små företag med aktiva och arbetande ägare som växer.

Offentliga resurser för att stödja innovation och forskning bör i högra grad gå till mindre företag. Kommuner och landsting måste bli bättre på att anpassa sina upphandlingar så att små företag kan vara med. Det finns för många olika typer av bidrag till arbetsgivare som anställer personer som står långt ifrån arbetsmarknaden. Det är kostnadsdrivande, krångligt och dysfunktionellt. Detta vill vi förändra och förenkla genom ett mer enhetligt system.

Centerpartiet i Stockholmsregionen vill:

 1. Att uppgiftsinlämning till myndigheter bara ska behöva ske en gång, till ett ställe.
 2. Att skatter och avgifter som kostar lika mycket i administration som de faktiskt ger pengar till staten ska avskaffas.
 3. Förbättra och förenkla 3:12-reglerna för skatt på fåmansbolag
 4. Att offentliga resurser för att stödja innovation och forskning bör i högra grad gå till mindre företag.
 5. Att kommuner och landsting blir bättre på att anpassa sina upphandlingar så att små företag kan vara med.
 6. Göra om Arbetsförmedlingens många olika bidrag och lönesubventioner för arbetsgivaren till en enda form

Utbildning i världsklass

För Centerpartiet är skolan avgörande för att skapa förutsättningar för alla barn och unga att nå sin fulla potential. Vi tror på människans kraft och möjlighet att bidra till samhället. För att varje människa ska kunna växa krävs en skola som skapar likvärdiga förutsättningar för alla.

Att kunna läsa, skriva, räkna och förstå sin omgivning är grunden för det fortsatta lärandet. Det är också grunden för ett demokratiskt samhälle, där varje individ ska få börja sitt vuxna liv med en likvärdig utbildning. För att erbjuda våra elever en likvärdig utbildning vill vi i ämnena matematik och svenska införa två lärare system. Det vill säga när undervisning bedrivs är det två lärare närvarande under lektionerna. Varje skola ska se till att alla elever lämnar skolan med godkända betyg och att ha uppnått målen.

En god skola förutsätter ett fungerande ledarskap från professionen. Alla rektorer och lärare ska kunna utöva ledarskap, våga delegera arbetsuppgifter och styra undervisning och arbete efter uppsatta mål. All utbildning ska vara grundad i internationellt erkänd pedagogisk forskning och uppdateras löpande efter nya rön och erfarenhet. Genom att införa daglig motion och rörelse under skoltid för alla barn i för- och grundskola mår eleverna bättre och inlärningen ökas.

Centerpartiet värnar valfriheten och vill se en mångfald av aktörer. Därför behövs det friskolor som gör att elever och föräldrar kan välja den skola som passar just dem. Den ökade konkurrensen bidrar till att kvaliteten i skolan höjs överlag. Det är något som gynnar hela samhället, både elever, föräldrar och lärare.

För- och grundskolan och är både en arbetsplats och en plats för lärande. Tryggheten i för- och grundskolan är viktig för eleverna, lärarna och övrig personal och för att de ska klara sitt huvuduppdrag att ge alla elever goda kunskaper och förutsättningar vidare i livet. För att lärare och övrig personal inom för- och grundskola ska ha en bra och trygg arbetsplats vill vi anställa tolkar i kommunen . När personal behöver snabb hjälp med tolkning , ska de erhålla det omgående och inte behöva vänta lång tid med den hjälpen.

För oss är det viktigt att varje elev får utvecklas utifrån sina förutsättningar till lärande. Den framgångsrika skolan skapas i mötet mellan lärare och elev. Det är lärarna som gör den stora skillnaden och som är allra viktigast för elevens möjligheter att lyckas i skolan. Därför vill vi införa mentorer/ lärarassistenter i skolan som tar hand om de sociala frågorna som berör alla elever, så lärarna får koncentrera sig på att eleverna får en undervisning av hög kvalité.

Alla skolor gynnas av en varierad elevsammansättning där barn och unga med olika bakgrunder och erfarenheter möts. För att motverka segregation och lyckas med integration för eleverna i de högre årskurserna (7-9) vill vi skapa en högstadieskola. En skola som ger eleverna likvärdiga förutsättningar att nå kunskapsmålen för en gymnasial utbildning. Högstadieskolan ska vara i samma byggnad som gymnasieskolan. Vårt mål i framtiden är att samla högstadie-, gymnasie- och komvuxeleverna under samma tak. D.v.s. bilda ett campus i kommunen. Genom att vi har lärarna med hög kompetens under samma tak så kommer kvalitén på undervisningen att höjas.

Det är viktigt att komma ihåg att det är främst är boendesegregationen och låg kunskap om det fria skolvalet som orsakar segregation i skolan, inte att vissa skolor är bättre än andra. Skolor med låga resultat måste kunna lyftas med snabba åtgärder eller stängas ned oavsett om det är en kommunal eller fristående skola. Kvaliteten på alla skolor ska vara hög och vi måste säkerställa uppföljning och åtgärder om skolor inte når upp till de krav som ställs.

För att det fria skolvalet ska bidra till att öka mobilitet och minska segregation är det viktigt att alla familjer nås av information och får förståelse för de möjligheter som finns. Det är också viktigt att kommunen tar ett fullt ansvar för att information och rådgivning ska finnas tillgänglig till familjer om hur det fria skolvalet fungerar.

Centerpartiet vill:

 1. Att alla skolor ska ha en hög grundnivå på utbildning
 2. Värna professionen inom skolan och ge dem förutsättningar att kunna utföra den
 3. Införa daglig motion och rörelse under skoltid för alla barn i för- och grundskola
 4. Uppmuntra en blandad elevsammansättning i alla skolor
 5. Värna och utveckla det fria skolvalet
 6. Att kommunen inför aktivt skolval för alla familjer från årskurs fyra
 7. Två lärare vid undervisning i matematik och svenska
 8. Införa mentorer/ lärarassistenter som arbetar med de sociala frågorna runt eleverna i de högre årskurserna (7-9)
 9. I framtiden skapa ett campus i kommunen
 10. Införa en skola för de äldre eleverna i grundskolan, årskurs 7-9
 11. Anställa tolkar

Trygg och kreativ förskola

Barn tillbringar en stor del av sina första år i förskolan. Att förskolan är en trygg miljö är avgörande för att barnen ska utvecklas till trygga individer.

För att barn ska växa upp till trygga individer, och för att främja barns lärande krävs satsningar på små grupper och tillräckligt med förskollärare. En förskola med en god pedagogisk miljö är också ett viktigt verktyg för att effektivt lära sig språk och färdigheter som lägger en god grund för att klara målen i grundskolan. En av de viktigaste faktorerna för en bra pedagogisk verksamhet är välutbildad och kunnig personal. Idag har Stockholms län den lägsta andelen personal i förskolan med pedagogisk högskoleutbildning i landet, endast 30 procent. Vi kommer därför arbeta för kompetensutveckling av förskolepersonal som idag inte har rätt utbildning.

Med ett arbetsliv som blir mer flexibelt så behöver välfärden också följa efter. Familjedaghem är ett populärt alternativ till förskola i tidigare ålder och vi säkra att alla familjedaghem är kvalitativa och bra verksamheter. Vi vill också bevara möjligheter till nattförskolor, ”nattis” till de vårdnadshavare som har obekväma arbetstider.

När det utvecklas nya bostadsområden är det otroligt viktigt att alltid planera för förskolor och grundskolor. Barn har rätt till en trygg förskola så nära hemmet som möjligt.

Den utemiljö som barn i förskolan och grundskolan vistas ska vara kvalitativ, giftfri och så fri från förorenad luft som möjligt.

Centerpartiet vill:

 1. Arbeta för att öka personaltätheten i förskolan och nå en hög andel pedagogiskt utbildad personal
 2. Att personal som idag saknar utbildning ges möjlighet för utbildning i samarbete med högskolan, till exempel genom lärlingsprogram eller deltidsstudier
 3. Se ökad översyn av och kvalitetssäkra pedagogisk omsorg (familjedaghem)
 4. Bygga ut möjligheten till barnomsorg på kvällar, nätter och helger för de familjer där föräldrar arbetar obekväma tider
 5. Barngrupperna på avdelningarna är konstruerade efter skolverkets rekommendationer

Eleven i grundskolan

Alla elever ska uppnå sin fulla potential. Det innebär inte nödvändigtvis att alla får sin undervisning på samma sätt. Elever med mer utmanande förutsättningar behöver mer tid och stöd, samtidigt som elever med särbegåvning behöver stimulans. Skolan måste vara flexibel för att skapa utbildningsmöjligheter som är anpassade efter elevernas olika utvecklingstakt. Det kan handla om att nivågruppera kärnämnen efter kunskap eller se över hur man delar in årskurserna. Det ska i skolan vara tydligt vad som krävs av eleven och vara enkelt att tillgodogöra sig information om hur de kan utvecklas.

Nya branscher och ett samhälle i förändring fordrar en undervisning som ger relevanta och uppdaterade kunskaper. I vissa fall handlar det om goda grundkunskaper. I andra fall kan det handla om nya ämnen som måste till. Vi vill höja nivån på lärandet och barns mående genom att införa fler undervisningstimmar i matematik, idrott och programmering. Så förbereder vi våra barn för framtiden och höjer kvaliteten i hela utbildningsväsendet.

Förutom den rent pedagogiska verksamheten krävs också andra insatser från skolans sida. Centerpartiet vill garantera varje grundskoleelev tillgång till en god studie- och yrkesvägledning för att få hjälp med val till framtida studier eller yrke. För att vägledningen ska leda till hållbara val för individen och för att undvika kostsamma avhopp och programbyten i gymnasiet, behöver vägledningens roll stärkas och kvaliteten höjas. Elevhälsovården ska tas på allvar och vara likvärdig i alla skolor.

Under skoltiden är det många som engagerar sig i föreningslivet, genom elevkårer, idrottslag och intresseföreningar. Vi vill stärka möjligheterna för elever så att initiativ tas tillvara och engagemang uppmuntras. Skolorna måste kunna vara flexibla i att ge ledigt för aktiviteter och stödja kompletterande undervisning för de som missar ordinarie utbildningstillfällen.

Centerpartiet vill:

 1. Se att alla elever får utvecklas efter sina egna förutsättningar
 2. Att fler skolledare och lärare utbildas i hur man motverkar mobbning
 3. Öka vårdnadshavares samverkan med skolan
 4. Att varje elev ska ha tillgång till studie- och yrkesvägledning av god kvalitet
 5. Att alla skolor uppmuntrar ideella engagemang kopplat till skolan
 6. Öka resurserna till skolhälsovården och arbetet mot psykisk ohälsa
 7. Öka antalet timmar i undervisningen generellt och ge skolor möjlighet att satsa på exempelvis mer idrott, mer matematik eller programmering.
 8. Stärka fritidsverksamheten i skolan genom att påvisa dess kompletterande styrkor enligt devisen ”lärande hela dagen”.

En attraktiv gymnasieregion

Centerpartiet värnar den gemensamma gymnasieregionen i Stockholms län. Den har stärkt elevernas valfrihet och möjlighet att välja den skola som passar eleven bäst oavsett var i regionen den ligger.

För att regionen ska fungera krävs en noggrann planering av antalet gymnasieplatser och en samordning mellan kommunerna i samverkan med fristående huvudmän. Fram till 2030 ökar antalet gymnasieelever i regionen med 40 procent enligt KSL. Det skapar utmaningar för regionen. Vi måste säkerställa att det finns tillräckligt med studieplatser i länet. Vid för få platser eller en ojämn geografisk fördelning riskerar vi att få en utslagning av svaga elever som hänvisas till skolor med långa pendlingsavstånd från hemmet. Vi vill att de elever som har störst behov av stöd och motivation får plats på en skola de känner sig trygga i.

Centerpartiet i Stockholmsregionen vill stärka kvalitén och attraktivitet på yrkesprogrammen i länet. Utbildningarna måste skapas i nära samarbete med branscherna för att kunna ge en utbildning som leder till jobb. Vi måste säkerställa att alla elever som går yrkesprogram får rätt till sina praktikplatser med bra handledning. Det ger eleverna rätt kunskaper inför arbetslivet och goda kontakter inför framtiden.

Att många gymnasieelever väljer att studera vidare är positivt. Elever behöver dock ha kunskap om vilka högskolor och program som finns tillgängliga. Större samordning mellan gymnasieskolor och högskolor behövs. Vi vill se fler forum där blivande studenter kan komma i kontakt med universitet och högskolor.

Centerpartiet i Stockholmsregionen vill:

 1. Värna och utveckla den gemensamma gymnasieregionen i Stockholm
 2. Höja statusen på yrkesprogrammen genom krav på praktikplatser i nära samarbete med branscherna
 3. Se fler mötesplatser för universitet, högskola och våra högskoleförberedande gymnasieskolor.

Trygghet i skolan

Inga barn eller ungdomar ska ha en klump i magen när de går till skolan. Att tillgodogöra sig kunskaper ter sig omöjligt om inte alla känner sig trygga i skolmiljön. Skolors huvudmän måste få fler effektiva resurser och kunskaper för att möta ungas otrygghet i skolan. För att möta utvecklingen behöver lärare, kuratorer och skolledares kompetens om hur dagens mobbning ser ut i en digitaliserad vardag också öka.

Den faktor som mer är kanske något annat förklarar varför människor hamnar i kriminalitet är att de misslyckas med skolarbetet. Centerpartiet vill stärka arbetet mot mobbning och våld i skolan genom en tydlig lokal struktur på varje skola för att förebygga, upptäcka och hantera incidenter på skolan. Samma regler som gäller i övriga samhället ska också gälla i skolan. Men samtidigt behöver skolan också ta hänsyn till sådant som händer utanför lektionstid. Vi vill att varje skola har ett strategiskt och operativt värdegrundsarbete för internetanvändning för att bland annat förebygga mobbning och kränkningar som sker på nätet.

Att känna sig trygg i skolan är en förutsättning för lärande och att utvecklas som individ. Elevens upplevelse av trygghet måste alltid stå i centrum och varje elevs upplevelse måste respekteras. Mobbing är en av de värsta sakerna som barn och unga utsätts för. Det ska alltid vara oacceptabelt. Det är inte offret för mobbing som ska behöva byta skola. Det är aldrig offrets fel att man blir mobbad. Att förebygga incidenter är en investering för framtiden, och Centerpartiet vill prioritera att tidigt upptäcka stödbehov och sätta in insatser i rätt tid. Nolltolerans mot brott och kränkningar ska gälla. Inte bara för allvarliga fall av våld eller mobbing utan också sexuella eller andra kränkningar. Alla brott ska polisanmälas och anmälas till rektor. Den personal som inte anmäler brott ska kunna få arbetsrättsliga reprimander eller hårdare åtgärder för det.

Precis som att skolan ska vara säker så måste vägen till och från skolan vara säker. Barn och unga måste kunna gå, cykla och åka kollektivt tryggt till och från skolan. Vi vill se en inventering av trafikmiljöerna kring våra skolor, göra dem tryggare och generellt sänka hastigheterna i närheten av skolor och skolgårdar.

Psykisk ohälsa drabbar fler och fler unga, framförallt tjejer. Psykisk ohälsa kan bli ett livslångt handikapp om stöd och behandling inte ges i tid. Det handlar om att mer resurser behövs för att få bort köer, stödja i skolmiljöerna men också för att kunna upptäcka barn och unga som mår dåligt utan att berätta det. Det är av största vikt att vi vänder den här trenden.

Skolhälsovården och lärare behöver ta ett större ansvar och få utökade resurser för att hjälpa unga som mår dåligt. Sjuksköterska och kurator ska finnas tillgänglig när en elev behöver hjälp, råd eller stöd. Elevvårdsteam är en viktig del av elevvårdshälsan tillsammans med antimobbningsinsatser och likabehandlingsplaner. Skolan ska aktivt jobba mot droger och kriminalitet. Där har elevvårdsteamen en stor roll i att följa upp elevers utveckling så att de kan fullgöra sin utbildning.

Centerpartiet vill:

 1. Öka antalet vuxna i barnens vardag i skolan
 2. Stärka resurserna till elevvård
 3. Att varje skola ska ha en trygghetsansvarig som leder arbetet mot våld och kränkningar
 4. Vi vill att varje skola har ett strategiskt och operativt värdegrundsarbete för internetanvändning för att bland annat förebygga mobbning och kränkningar som sker på nätet.
 5. Införa en riktig nolltolerans mot brott i skolan där alla brottsliga handlingar polisanmäls, med tjänstemannaansvar för lärare och rektorer
 6. Att alla skolor ska ha system för att upptäcka och hantera incidenter

En bra särskola

Alla barn och ungdomar ska ha möjlighet att vidareutbilda sig, oavsett förutsättningar. Centerpartiet i Stockholmsregionen vill att kommunerna bidrar till att fler regionala utbildningar för särskoleelever skapas. Med större samordning kan bättre och fler möjligheter för bra utbildningar skapas för särskoleelever.

Idag finns få alternativ till vidareutbildning för de som genomgått särskolan. Vi vill se fler vägar till eftergymnasial utbildning, både på högskola och yrkesutbildningar. Undervisningen måste ske utifrån individens behov, varför en individuell studieplan behövs och mer lärarresurser. Det gäller också för specialskolan för döva och hörselskadade barn.

Centerpartiet i Stockholmsregionen vill:

 1. Att alla ska ha rätt till eftergymnasial utbildning
 2. Att särskolan får mer resurser genom att regionens kommuner delar resurser
 3. Värna specialskolan

Ökad frihet & flexibilitet för skolor

Ledarskapet i skolan måste stärkas. För att nå dit krävs givetvis arbete på nationell nivå, men även i kommunerna kan mycket göras genom att detaljstyra mindre, genom att sätta upp färre men tydligare mål och förbättrad uppföljning lokalt. Det ger skolledare möjlighet att fokusera på sitt centrala uppdrag - det som pedagogiska ledare och chefer.

Genom lokala beslut behöver vi värna mångfalden av huvudmän och ge mer likvärdiga förutsättningar till kommunala likväl som fristående skolor. Kommunala skolor har i vissa, kommuner tillgång till allmänna nyttigheter och lokaler såsom sport- och simhallar. För att skolan ska vara likvärdig för alla elever behöver också gemensamma nyttigheter eller investeringar komma alla likvärdigt till del oavsett val av huvudman. Annars medverkar kommuner aktivt till att skapa en ojämlik resurstilldelning mellan sina elever.

Det måste vara möjligt för huvudmän att dela på personal och andra skolgemensamma resurser. Idag är det alldeles för krångligt att dela på exempelvis en lärares tid. För att möjliggöra en flexibel verksamhet där rektorerna får fokusera på det pedagogiska ledarskapet vill vi förenkla för nytänkande lösningar.

Det behöver vara möjligt för skolor att använda fjärrundervisning för att säkerställa tillgång till behöriga lärare eller specialkompetenser som höjer kvaliteten när andra alternativ inte finns eller där kostnaden blir betydligt lägre med bibehållen kvalitet.

Centerpartiet i Stockholmsregionen vill:

 1. Ge rektorer bättre möjligheter att fokusera på det pedagogiska ledarskapet
 2. Minska regelkrånglet för att dela på lärarresurser
 3. Att fristående och kommunala skolor ges samma tillgång till kommunernas gemensamma nyttigheter
 4. Att skolor ges möjlighet att använda fjärrundervisning när det krävs för att bibehålla hög kvalitet i undervisningen

Kompetensutveckling och kollegialt lärande

För att den svenska skolan ska hålla en hög kvalitet kräver det kunniga lärare som fortsätter att utvecklas under hela sin yrkesverksamma tid. I många ämnen är det viktigt för läraren att hålla sig uppdaterad om aktuell samhällsutveckling och forskning. Det är också centralt att som lärare kunna utvecklas inom sitt yrke för att de bästa lärarna ska vilja stanna kvar.

Centerpartiet i Stockholmsregionen vill öka lärarnas möjlighet till vidareutveckling, skapa fler karriärvägar och göra det möjligt att forska som en del av sin tjänst. Redan 2019 kommer 60 000 lärare att saknas i Sverige. Stockholmsregionen behöver möta denna utmaning och se till att lärare som idag arbetar stannar kvar och locka fler att välja läraryrket. Skolorna ska ha mandat att hitta effektiva och lokalt väl anpassade sätt att genomföra kompetensutvecklingen.

Centerpartiet i Stockholmsregionen vill stärka utvecklingen och kvaliteten i skolan genom fler förstelärare och andra karriärtjänster, som kan ha utvidgat ansvar för den pedagogiska utvecklingen. Kollegialt lärande i lärarkåren ska främjas, då det både stärker ämneskunskaper och didaktisk kompetens. Stockholmsregionen ska vara drivande i utvecklingen så att hela läraryrket kan stärkas i landet. Det livslånga lärandet måste värnas.

Centerpartiet i Stockholmsregionen vill:

 1. Ge fler lärare möjligheter till lönekarriär
 2. Att alla lärare får del av återkommande kompetensutveckling
 3. Att fler lärare ges möjlighet till förstelärarskap och andra karriärtjänster
 4. Möjliggöra för fler lärare att forska som del av sin lärartjänst
 5. Stärka det kollegiala samarbetet och lärandet inom skolan

Mer flexibilitet i utbildningssystemet

Folkhögskolan

Potentialen är stor för att ge folkhögskolorna ett tydligare uppdrag för att korta vägen till arbetsmarknaden och skynda på en effektiv integration. Framförallt skolornas varierande utbildningsmodeller och ofta breda kontaktnät gör dem särskilt lämpade.

Utbildningarnas upplägg och inriktning varierar stort och kan vara både förberedande för högre studier med högt studietempo, komplettering av eller hel gymnasieutbildning, eller yrkesutbildningar. Den ofta mer flexibla och individanpassade studiegången är en möjlighet för individer som av olika anledningar inte har funnit en plats i det ordinarie skolsystemet. Centerpartiet i Stockholmsregionen bejakar flexibiliteten hos folkhögskolor och alla individers rätt till det livslånga lärandet.

Vuxenutbildning/Komvux

Stockholmsregionen har en relativt väl integrerad arbetsmarknad. Vuxenutbildningen är däremot inte alls integrerad i samma grad vilket försämrar möjligheten till en effektiv matchning av den kompetens som är efterfrågad.

Kommunala gränser förhindrar utveckling och möjlighet till smalare och mer fokuserade vuxenutbildningar. Centerpartiet i Stockholmsregionen vill därför ha en gemensam vuxenutbildningsregion i Stockholms län med en auktorisering som är gemensam mellan kommunerna.

Det ska finnas större möjligheter att starta fristående vuxenutbildning som kan tilldelas medel genom upphandling eller genom ett fritt val där resurser följer eleven på liknande sätt som inom det fria skolvalet i grund- och gymnasieskolan.

Yrkeshögskolan

Arbetsförmedlingen är idag en bromskloss för att faktiskt få människor i arbete. Matchningen är dålig och det tar lång tid att få igång en arbetsmarknadsåtgärd för den enskilda individen. Därför vill vi att yrkeshögskoleutbildningar ska få ett större ansvar för jobbmatchning och vidareutbildning som leder till jobb.

Yrkeshögskolan ska vara relevant och matcha den kompetens som arbetsmarknaden behöver. Centerpartiet i Stockholmsregionen verkar för att fortsatt ha en mångfald av aktörer och företag som kan driva utbildningarna framåt och utveckla dem vartefter behovet finns. Vi måste göra det lättare att samfinansiera yrkeshögskoleutbildningar mellan stat, kommun och företag. Privata företag ska inte möta ett för stort byråkratiskt krångel när de behöver starta en yrkeshögskoleutbildning. Vi måste möjliggöra för fler huvudmän, så att branscherna gemensamt kan ta ansvar och utbilda personal till bristyrken.

Skärgårdsskolorna

Skolorna i skärgården har en särställning för lokalsamhällena. De är avgörande för att familjer ska kunna flytta ut och stanna i skärgården. För att kunna säkra en kvalitativ undervisning trots långa avstånd och lågt elevunderlag så behöver digitalisering och fjärrundervisning bli accepterade verktyg. Kommunerna behöver också arbeta mer över administrativa gränser än idag.

Centerpartiet i Stockholmsregionen vill:

 1. Stärka folkhögskolan med sin flexibla utformning som kompletterar utbildningsväsendet
 2. Skapa en gemensam vuxenutbildningsregion i Stockholms län
 3. Stärka möjligheten till fristående vuxenutbildning med en gemensam auktorisation
 4. Att yrkeshögskoleutbildningar med nära koppling till branscherna stärks och att samfinansiering blir möjlig i högre grad
 5. Ge skärgårdsskolorna möjlighet att använda fjärrundervisning och samordna undervisning mellan kommunerna

5. Kultur

Kultur kan, i sin bästa form, hjälpa oss att förstå vår omvärld och vår samtid. Den kan hjälpa oss att se världen på ett nytt sätt, kanske för en stund med någon annans ögon. Kulturen kan även hjälpa oss att knyta an till vår historia och därmed se vilka berättelser som har format oss och det samhälle vi lever i. Just därför blir den ännu viktigare i en orolig omvärld.

Den kulturella och kreativa sektorn är stark i länet i förhållande till Sverige, och även internationellt, vilket vi är stolta över och vill fortsätta att utveckla. Vi tror att nyckeln till fortsatta framgångar skapas av samspel mellan kulturella och kreativa näringar i Stockholmsregionen. Ett ökat samspel i kulturfrågor mellan politik, näringsliv och engagerade eldsjälar kommer leda till lokal och regional utveckling, attraktivitet och turism, nya exportframgångar och fler jobb. Därför är det särskilt viktig är samverkan mellan den kulturella sektorn och besöksnäringen i den stockholmska skärgården prioriteras.

Vi vill säkerställa att det finns kulturella och kreativa verksamheter i hela länet där det finns möjlighet att delta i kulturella aktiviteter och där talanger kan utvecklas. Det digitala samhället gjort det möjligt att få ut över kommungränserna och tillväxtpotentialen är närmast oändlig. Med möjligheter som digitalisering öppnar upp för, får fler möjlighet att finna ett uttryck som passar just dem, i form av nya kulturformer som datorspel.

Centerpartiet i Stockholmsregionen vill:

 • Skapa ett fritt, öppet, och inkluderande kulturliv i hela regionen
 • Stärka och utveckla civilsamhällets roll i kulturen
 • Värna och utveckla kulturen och dess förutsättningar i samspel med regionplanen och stadsbyggnadsarbetet i Stockholms kommuner.
 • Öka tillgängligheten och närheten till kulturen för alla – både som besökare och utövare - oavsett var du bor.
 • Verka för att underlätta tillståndsansökningarna för kulturarrangörer i regionens kommuner och län.
 • Utveckla förutsättningarna för kulturen i skärgården, besöksnäringen och turismen så att hela Stockholmsregionen ska fortsätta och leva och sammantaget utgöra en destination i världsklass.
 • Utveckla kulturen i kollektivtrafiken och tillgängliggöra stationsmiljöer
 • Verka för ett stärkt samarbete mellan kommuner, byggherrar och fastighetsaktörer för att stärka och utveckla den offentliga konsten.
 • Skapa bättre förutsättningar för kulturentreprenörer och företagare genom modeller för samfinansiering av kulturen mellan privata och offentliga aktörer.
 • Introducera nya samverkande finansieringsmodeller i kulturen genom exempelvis delningsekonomins möjligheter och crowdfunding

6. Trygg och nära vård och omsorg i hela Stockholmsregionen

7. En attraktiv region med goda kommunikationer

Oavsett var du bor eller vilken del av Stockholm du älskar mest är du en del av vår fantastiska region. Och för oss är det mångfalden som är styrkan. Det är mångfalden som gör Stockholmsregionen unik. Att Stockholmsregionen växer ger oss chansen att på allvar ställa om till en hållbar region med världens bästa miljö. Det är nu vi måste bygga en region där gång och cykeltrafik samt kollektivtrafik alltid har företräde framför privatbilismen. Där vi bygger attraktiva bostadsområden där människor verkligen väljer att bo. Och en kollektivtrafik som är så överlägsen bilen att det är den människor väljer.

Olika delar av Stockholm växer inte heller lika snabbt eller mycket. Tvärtom finns det områden i regionen som människor lämnar och där butiker och service försvinner. När vi ska bygga den hållbara Stockholmsregionen gäller det att se hela regionen med dess specifika utmaningar och att hitta smarta lösningar som passar för regionens alla delar. Vi vill ge dig som bor i Stockholmsregionen möjligheten att leva ditt liv där du helst vill leva det, oavsett var i regionen det är.

Bygg den attraktiva, hållbara regionen

Stockholmsregionen är Europas snabbast växande storstadsregion. Just nu planeras en mängd nya bostadsområden, arbetsplatser och ny infrastruktur. Det som planeras för och byggs idag kommer att få påverkan på vår region under lång tid framöver. Därför är det så oerhört viktigt att fatta rätt beslut. Så att staden byggs hållbar och anpassad efter de människor som lever och bor här.

De ska leva sina liv, utvecklas och trivas där deras bostad finns. En stor anledning till att någon trivs i ett område kan vara gemenskapen, men också tillgången till kultur, nöjen, mysiga caféer och härliga restauranger. Det är viktigt med ett tydligt politiskt ledarskap som ser till att ge möjlighet för områden att utvecklas spontant i en positiv riktning. Det finns ingen samhällsplanerare som kan kommendera fram god gemenskap. Men det finns många sätt att skapa förutsättningar för att den ska uppstå. Precis som det även tvärt om är lätt att bygga miljöer som hindrar gemenskap.

Vi vill att samtliga bostäder i regionen ska ha grönska inom synhåll och max 300 meter till någon form av grönska. Detta kan vi uppnå genom att skapa små och flexibla parker och fler gröna tak och fasader. Parkerna är inte bara viktiga för rekreation. De bidrar också till att göra staden mer hållbar. Växter hjälper till att rena luften och grönska bidrar till att minska risken för översvämningar. Genom att bygga smarta parker som inte bara ger oss yta för rekreation utan även för ekosystemtjänster med ett urval av växter som blommar under lång tid för att gynna bin och andra pollinerare, med dammar som kan rena dagvatten och i vissa fall även betande djur som bidrar till ett rikt växtliv.

Centerpartiet i Stockholmsregionen vill:

 1. Bygga en region där det alltid är mest attraktivt att välja gång, cykel eller kollektivtrafik
 2. I första hand bygga en hög och tät kvartersstad med hög arkitektonisk kvalitet som är uppbyggd kring gång-, cykel- och kollektivtrafik.
 3. Skapa en blandad stadsbebyggelse med inbjudande offentliga platser som främjar möten mellan människor
 4. Se levande bottenvåningar med butiker, restauranger och kultur och låt dem flöda ut och tar mer plats i det offentliga rummet
 5. Bygga tätt och högt i kollektivtrafiknära lägen för att kunna utveckla staden och parkerna
 6. Ta till vara på regionens attraktionskraft genom att där det är lämpligt förtäta och utveckla kajmiljöerna
 7. Utarbeta kommunala och regionala strategier för en bättre användning av kaj – och stadsnära strandmiljöer för fler sjöstadsdelar och mer sjötrafik
 8. Skapa många små och flexibla parker och anlagda parker inom synhåll från samtliga bostäder i regionen
 9. Genomföra ett Parklyft i alla stadsmiljöer i regionen där parkerna inventeras, förbättras och tillgängliggörs bättre
 10. Utveckla ekosystemtjänsterna i grönområdena genom trevliga dagvattendammar, pollinering och betande djur
 11. Att alla bostadskvarter ska ha max 300 meter till någon form av grönska
 12. Se fler gröna höghus, gröna tak och gröna fasader i stadsbilden
 13. Bygga bort barriärer som motorvägar, järnvägar och outnyttjade områden för att skapa sammanhållna och inkluderande samhällen
 14. Utveckla de spårbundna förorterna genom en blandad bebyggelsestruktur med bostäder, kontor och service som är tillgängliga till fots, med cykel och via kollektivtrafik
 15. Göra kollektivtrafikstationerna till servicenoder
 16. Utveckla spårstationerna med kommers och kultur för att öka tryggheten
 17. Se ett stopp för nya köplador och externa handelsplatser för att istället utveckla befintliga centrum med levande stadsliv
 18. Där det är möjligt omvandla befintliga externa handelsplatser till täta, kompletta stadsmiljöer med bostäder, attraktiva offentliga rum och hållbara mobilitetslösningar

Bygg socialt och miljömässigt hållbart

Hållbarhet innefattar ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet. För oss betyder den hållbara staden framförallt att den ska vara socialt hållbar i en vid bemärkelse. Viktigast av allt är att bygga en stad som människor verkligen vill leva i. Där man trivs och där man kan leva det goda livet. Ofta är detta något som går hand i hand med den miljömässigt hållbara staden eftersom det i sig innebär att man bygger staden för flanören. Med butiker, caféer och restauranger i bottenplan som gör staden tryggare och som bygger ett levande gatuliv där det sociala kittet blir starkt. Detta kan förstärkas ytterligare genom att säkerställa att det i nybyggda områden finns närhet till idrottsplatser, klubblokaler och andra platser som möjliggör för ett starkt föreningsliv, inte minst inom idrott.

Social hållbarhet handlar om att bygga en stad där alla får plats och där alla är välkomna. Vi tror att det är viktigt att människor med olika erfarenhet, social och kulturell bakgrund träffas i sin vardag. Det gör oss som människor mer ödmjuka och ökar förståelsen för att alla inte är likadana som oss själva. Vi vill därför se en blandning av upplåtelseformer och bostadsstorlekar i alla bostadsområden. Tyvärr går det idag ofta åt andra hållet. Eftersom bostadsmarknaden är så pressad i Stockholm med höga priser som följd blir de som bor i samma område mer och mer socioekonomiskt lika varandra. Vi vill se blandade boendeformer i hela regionen. För att skapa social hållbarhet vill vi möjliggöra för bostäder med billiga hyror i områden som annars skulle präglas av höginkomsthushåll. Vi föreslår att man i viss mån via detaljplaner och byggrätter säkerställer boendeformer och prisnivåer som ger blandade områden. Det görs i många andra länder och brukar kallas för inkluderande detaljplaner (inklusianory zoning). Hyrespeng eller skatteavdrag för boende för ekonomiskt svagare personer skulle också kunna undersökas.

En viktig del i social hållbarhet är att bygga bostadsområden där människor känner sig trygga dygnets alla timmar. I det yttersta fallet är det alltid polisens uppgift. Men redan när ett område planeras kan mycket göras för att bygga ett bostadsområde som gynnar social sammanhållning och minskar risken för brott. När det gäller befintliga områden kan boende, fastighetsägare och kommun kan göra mycket för att ett område ska bli tryggare. Det kan handla om att öppna upp för att de boende kan bedriva stadsodling, fler blomsterplanteringar, en foodtruck i områdets mörka hörn, bättre belysning, snabb klottersanering och städning. Genom att fastighetsägare och kommunen jobbar tillsammans med de boende för att göra ett område bättre och tryggare kan resurserna användas bättre. Ett formellt sådant samarbete kallas Business Improvment District, BID, och det är något vi vill se mer av. Ytterligare ett sätt att skapa resurser för att förbättra ett område kan vara att öka intäkter från parkeringsavgifter som kan användas för att göra området mer trivsamt. Något alla har nytta av.

Själva byggandet i sig ska också vara så miljömässigt hållbart som möjligt sett ur ett livscykelperspektiv. Det innebär att man ser på allt från vilka material som används när huset byggs till hur energieffektivt huset är eller om att hitta system som gynnar källsortering i fastigheten. Men det handlar självklart också om att bygga på ett sätt som gör att huset kan stå kvar och användas under lång tid. För att driva på utvecklingen mot mer hållbart byggande är det viktigt att kommuner kan ställa höga krav på det som byggs. Därför vill vi att kommuner ska få ställa högre krav på hållbarhet än vad lagen kräver.

För att behålla och utveckla Stockholmsregionens kompetens ska fler småskaliga miljöspetsområden bestående av ett antal hus eller kvarter där det är möjligt att prova den absolut senaste miljötekniken och stadsbyggnadsplaneringen tas fram. Detta för att, i samarbete med forskare och näringsliv, erbjuda testområden som kan driva på utvecklingen och se till att Stockholm behåller sitt försprång som världsledande miljöhuvudstad.När helt nya områden byggs är det också viktigt att områdets ekosystem är byggt för att kunna hantera regnvatten. För att undvika översvämningar och att förorenat vatten rinner rakt ut i andra vattendrag kan man exempelvis anlägga dammar eller våtmarker, planterar träd eller annan grönska. Även gröna tak, där man planterat växter som kan hantera stora mängder vatten är ett bra sätt att bygga en hållbar stadsmiljö.

Centerpartiet i Stockholmsregionen vill:

 1. Säkerställa att de områden vi bygger och förtätar ökar den sociala hållbarheten
 2. Stärka tryggheten i utemiljön genom trygg stadsplanering och situationell prevention
 3. Verka för inkluderande detaljplaner och för att fler samarbeten mellan det offentliga och det civila samhället kommer tillstånd.
 4. Vid nybyggnation av bostäder verka för säkerställande av närhet till anläggningar för föreningsdrivna idrottsaktiviteter
 5. Blanda olika upplåtelseformer i samma område
 6. Utreda de kommunala bostadsbolagens roll i samhället
 7. Utreda effektiva och marknadsmässiga system för att stödja grupper med låga inkomster och de som har svårt att ta sig in på bostadsmarknaden
 8. Underlätta för BID-samarbeten genom en ändrad lagstiftning
 9. Jobba mer effektivt med förbyggande arbete mot klotter och skadegörelse
 10. Införa flexibla och marknadsbaserade parkeringsavgifter i gatumiljö och kommunala parkeringshus som direkt går till förbättringar av närområdet
 11. Möjliggöra för entreprenörer som bygger och renoverar i miljonprogramsområden att bereda plats för de närboendes arbetspraktiska träning
 12. Ställa krav på praktik- och utbildningsplatser vid alla offentliga byggprojekt
 13. Förbättra matchningen på arbetsmarknaden för byggsektorn
 14. Bygga miljömässigt kvalitativa byggnader med energi- och klimatsmarta materialval
 15. Främja byggprojekt som tar hänsyn till miljö- och klimatpåverkan utifrån ett livscykelperspektiv
 16. Införa fler miljöspetsområden
 17. Främja byggande av energismarta bostäder och ge ekonomiska incitament för energismart byggande
 18. att solenergifrågan tas i beaktning och prioriteras vid planering och byggnation av nya fastigheter och planeringsområden
 19. Ge kommunerna större möjligheter att införa planbestämmelser som minskar dagvattenföroreningar

Mer plats för bostäder och bostäder på rätt plats

Behovet av fler bostäder leder till att allt mer mark kan bli aktuell för bostadshus. Det är ofta något bra som innebär att det blir ekonomiskt lönsamt att däcka över vägar och spår eller att flytta eller utveckla centralt belägna industriområden som tidigare varit trista och otrygga zoner i stadsmiljön. Centerpartiet vill att kommunerna aktivt inventerar så kallade ”wasted spaces” eller bortglömda områden i de tätare delarna av kommunerna för att hitta nya platser för bostadsbyggande eller parker. Vi vill även ge i uppdrag till statliga företag att inventera sitt markinnehav för att få fram mer byggbar mark i Stockholmsregionen.

De höga priserna på attraktiv mark innebär också att förtätningen ibland kommer i områden där den från början inte var tänkt. Ofta kan en villatomt delas av för att skapa rum för två villor utan att områdets karaktär förändras. Men det blir allt vanligare att villaområden som ligger attraktivt och nära kollektivtrafik förtätas genom att en byggherre köper en villatomt, river huset och bygger ett flerfamiljshus på tomten. Det kan i sig vara bra eftersom det leder till mer blandade boenden och skapar utrymme för bättre kollektivtrafik och mer service. Men det kan också innebära att ett område helt förlorar sin karaktär. Därför är det viktigt att den här typen av förtätning inte får drivas på helt av marknadskrafter. Kommunen måste gå in och ta ansvar för stadsplaneringen genom att peka ut var och hur denna typ av förtätning får ske.

Centerpartiet i Stockholmsregionen vill:

 1. Att kommunerna tar ansvar för stadsplaneringen genom att peka ut var en långsiktigt hållbar förtätning genom byggande av flerfamiljsbostäder i villaområden kan ske.
 2. Ge uppdrag i ägardirektiv till statliga och andra offentliga företag att inventera markinnehavet för att få fram mer byggbar mark
 3. Genomför en inventering av ”wasted spaces” i regionens täta delar och bygg bostäder på dessa underutnyttjade ytor
 4. Göra det lättare att bygga nära naturreservat och Nationalstadsparken
 5. Omreglera nationalstadsparken och riksintresset ”Stockholms innerstad med Djurgården” för att kunna värna och skydda värdefull miljö och kulturmiljö men utveckla redan exploaterade bostadsområden
 6. Se över bullerlagstiftningen
 7. Utveckla Attefallsreformen genom att tillåta fler och större hus oavsett vad detaljplanen anger

Gör det enklare och billigare att bygga nytt

Centerpartiet jobbar för att sänka kostnaden för att bygga nytt. Det handlar exempelvis om att förenkla regelverk, korta handläggningstider och minska tiden från ansökan till byggstart. Men det handlar också om att sätta press på dem som bygger och öka konkurrensen i byggsektorn. Idag är det svårt, dyrt och tidskrävande att bygga nya bostäder. Vi vill se en övergripande reform av alla byggnormer för att kunna plocka bort dem som inte är ändamålsenliga. Det är exempelvis inte rimligt att studentbostäder ska ha samma tillgång till bilparkering som andra bostäder.

Genom att justera i bullerlagstiftningen kan många nya områden öppnas upp för bostadsbyggande. Det förutsätter dock att man gör de åtgärder som går för att minska på buller. Exempelvis bygga bullersäkrat, med isolerande väggar och fönster. Genom att genomgående bygga täta och slutna kvarter så minskar vi bullret på ett naturligt sätt. Stora motorleder och järnvägar kan skärmas av med kontorsbyggnader. Fler vägar kan överdäckas eller skärmas av på olika sätt. Tekniska framsteg inom transportsektor ger också förutsättningar för mindre bullriga miljöer.

Även frågor som riksintressen, strandskydd eller kulturskydd sätter käppar i hjulet för nybyggnation. Vi vill genomföra en översyn av samtliga riksintressen och även pröva ifall bostäder kan vara ett eget riksintresse. Kulturskyddet bevarar många viktiga värden men är inte alltid ändamålsenligt. Vi vill förenkla och renodla de olika kulturskydden till ett enhetligt skydd som är lättare att tillämpa. När det gäller strandskyddet vill vi att det kommunaliseras. På så vis kan en kommun peka ut vilka områden som ska sparas för friluftsliv och vilka områden som redan är så bebyggda att de kan förtätas ytterligare.

Många av miljöerna i Nationalstadsparken är världsunika och ska ha ett starkt skydd. Samtidigt finns det omgivningar i dagens Nationalstadspark som inte kan förtätas eller förbättras på grund av lagregleringen som inte alltid är ändamålsenliga. Bland annat är det idag svårt att bygga nytt ifall husen syns från delar av området. Vi vill ändra lagstiftningen så att redan bebyggda miljöer i parkens anslutning som bland annat Stockholms Universitet, Bergshamra, Järva Krog, Lappkärrsberget och Studentbacken ska kunna förtätas och göras mer attraktiva.

Idag tar det alldeles för lång tid från det att man ansöker om bygglov till dess att spaden för ett nytt bostadshus verkligen sätts i marken. Vi vill låta kommuner pröva möjligheter att förkorta, förändra och förenkla plan- och bygglovsprocesserna. Vi vill också sätta skarpa tidsgränser för kommunala och statliga handläggningstider och ledtider för bygglov, detaljplaner, rättsliga prövningar med mera där grundregeln är att ansökningarna automatiskt godkänns om tidsgränsen inte följs.

Långa överklagandeprocesser gör ofta att byggen drar ut på tiden. Det bör tas fram ett ramverk för kommunerna som gör att de som vill påbörja ett byggprojekt tidigt i processen kan fråga sakägare huruvida de vill ha möjlighet att överklaga eller om de vill ha kompensation för förlorade värden. Det skulle vara bättre för samhället, minska kostnader och onödiga rättsprocesser och skapa större acceptans för nybyggen. Vi vill även att enbart de som faktiskt påverkas av ett specifikt byggprojekt har rätt att överklaga

Kravet på detaljplan bör ändras så att det blir möjligt att förtäta och uppföra ny sammanhållen bebyggelse om det går att visa att en detaljplan inte är nödvändig. Mycket av det som regleras i en detaljplan skulle kunna gå att reglera i bygglovsskedet. Ett utökat bygglovsskede minskar behovet av detaljplan samtidigt som det reglerar nödvändiga funktioner såsom detaljplanen gör.

Det finns stor potential i att bygga om sin villa till fler bostäder eller att bygga ett så kallat Attefallshus på tomten. För att fler sådana bostäder ska komma till vill vi utöka ROT-avdraget vid om- och tillbyggnation och till att inkludera Attefallshus samt återställa ROT-avdraget och utöka det ytterligare för ombyggnation som syftar till att bygga en uthyrningsdel. Vi vill också skattebefria upp till halva den egna bostadsytan, även om dagens skattefria belopp överskrids och ta bort kravet på styrelsegodkännande för bostadsrätt.

Centerpartiet i Stockholmsregionen vill:

 1. Aktivt jobba för att få ner byggkostnaderna i Sverige som är Europas högsta
 2. Aktivt jobba för att förbättra konkurrensen på byggmarknaden
 3. Skapa bättre förutsättningar för att marknaden ska kunna bygga bostäder som människor har råd att efterfråga
 4. Göra bostadsbyggandet till ett riksintresse
 5. Genomföra en översyn av samtliga riksintressen
 6. Utöka ROT-avdraget vid om- och tillbyggnation och till att inkludera Attefallshus
 7. Främja andrahandsuthyrningen av bostadsrätter genom att skattebefria upp till halva den egna bostadsytan, även om dagens skattefria belopp överskrids, och ta bort kravet på styrelsegodkännande
 8. Låta kommuner pröva möjligheter att förkorta, förändra och förenkla plan- och bygglovsprocesserna
 9. Ge utökad möjlighet att förtäta utan krav på detaljplan
 10. Möjliggöra mer byggande utanför detaljplanelagt område
 11. Se ökad frihet att använda fastigheter som har äldre detaljplaner
 12. Förenkla och renodla de olika kulturskydden till ett enhetligt skydd, förslagsvis genom skydd i detaljplan
 13. Kommunalisera strandskyddet så att besluten hamnar närmare de människor som berörs
 14. Via ett kommunalt system ge möjlighet att frivilligt ersätta överklaganderätten med kompensation till mark- och fastighetsägare
 15. Arbeta vidare med flexibla och gröna p-tal
 16. Utreda möjligheterna för privat initiativrätt när detaljplaner tas fram eller uppdateras
 17. Sätta skarpa tidsgränser för kommunala och statliga handläggningstider och ledtider för bygglov, detaljplaner, rättsliga prövningar med mera

Hyresrätter, bostadsrätter och andra boendeformer

Det är lätt att konstatera att något är fel med tillgången till hyresrätter i Stockholmsregionen. Dagens system har skapat decennielånga köer, en omfattande svarthandel med bostadskontrakt och instängningseffekter där människor bor kvar i lägenheter som för länge sedan slutade passa deras familjesituation. Svårigheten i att få tag i en hyresrätt är inte bara ett problem för den person som behöver någonstans att bo. Det har blivit ett problem även för utveckling och tillväxt i regionen eftersom bristen på hyresrätter gör att det är svårt att locka kompetent arbetskraft. Vi vill att det byggs fler hyresrätter. Men något behöver också göras för att få en bättre rörlighet i nuvarande bestånd. Vi vill se över rådande system med kollektiva hyresförhandlingar och istället gå över till en mer preferensbaserad hyra där hyresgästen får en starkare ställning och mer inflytande. Samtidigt behövs en större variation i hyresnivåer. Vi vill tillåta att hyrorna stiger något snabbare än index, för att efter några års tid hamna på marknadsmässiga nivåer. Nyproducerade lägenheter borde redan idag kunna hyras ut till marknadsanpassade hyror. Det är också viktigt med ett fortsatt starkt besittningsskydd.

Som ett komplement till de traditionella hyresrätterna och bostadsrätterna vill vi underlätta för bostadskollektiv och kooperativa boendeformer. Kooperativ hyresrätt ett mellanting av vanlig hyres- och bostadsrätt där du har större inflytande över ditt boende än om du hade bott i en vanlig hyresrätt. Du hyr lägenheten av en kooperativ hyresrättsförening istället för av ett fastighetsbolag och för att få bo i en kooperativ hyresrätt måste du vara medlem i föreningen. När du flyttar in betalar du både en medlemsinsats och en upplåtelseinsats.

Centerpartiet vill även se fler ägarlägenheter i Stockholmsregionen. Denna boendeform innebär ett ökat självbestämmande eftersom du själv äger lägenheten och söker lagfart enligt samma regler som för andra typer av fastigheter. Du disponerar fullständigt över lägenheten och kan måla om, byta kök, hyra ut den och så vidare. Precis som för den som äger en villa eller ett radhus finns också möjlighet att pantsätta, belåna och överlåta sin fastighet.

Centerpartiet i Stockholmsregionen vill:

 1. Verka för en blandning av upplåtelseformer och bostadsstorlekar i alla bostadsområden
 2. Utveckla systemet med kooperativa boendeformer och ägarlägenheter
 3. Med bibehållet starkt besittningsskydd, gradvis införa en friare hyressättning med starkare koppling till bostädernas marknadsvärde.
 4. Införa marknadshyror för nyproduktion snarast möjligt
 5. Se över incitament för att bygga billiga nybyggda lägenheter, t.ex. riktat mot nya på bostadsmarknaden, som inte har ett stort kapital.

Underlätta för unga att köpa sin första bostad

För att komma tillrätta med flera av de grundläggande problemen på bostadsmarknaden krävs det att politiker från höger till vänster sätter sig ner och försöker komma överens. Centerpartiet i Stockholmsregionen vill se en bred och långsiktig överenskommelse vad gäller beskattningen för att äga, köpa och sälja sin bostad. Först när det blir långsiktiga spelregler kan det också bli lugn på bostadsmarknaden. Ett stort problem idag är att många bor kvar i sina lägenheter istället för att sälja eftersom det är en väldigt stor skatt på den eventuella vinst du gör på din bostad. Vårt förslag till lösning är att fasa ut stämpelskatten och skatten på den eventuella vinst du gör när du säljer din bostad samtidigt som vi fasar ut ränteavdragen och andra subventioner för att bo i bostadsrätt.

Den som idag är på väg in på bostadsmarknaden behöver inte fler hinder. Istället vill vi underlätta för unga att äga sin bostad genom att erbjuda möjlighet för bankerna att reducera kravet på kontantinsats – under förutsättning att personen har ordnad ekonomi och att banken gör bedömningen att vederbörande klarar av att betala sina räntor och amorteringar.

Ett specifikt sätt att hjälpa in yngre på bostadsmarknaden är att införa ett system som gynnar dem som sparar till sin första bostad. Detta har gjorts i Norge där banker och kommuner har ett nära samarbete för att erbjuda ett subventionerat bosparande, startlån, subventionerade bottenlån och bostadsbidrag. Vi vill se ett likande system i Sverige. Detta skulle hjälpa fler unga i vår region att få sitt drömboende.

Centerpartiet i Stockholmsregionen vill:

 1. Ändra beskattningen för att köpa, äga och sälja sin bostad genom att fasa ut subventioner, och ränteavdrag samt avskaffad skatt på flytt
 2. Införa bosparkonton för ungdomar mellan 18 och 30 år med rätt till skatteavdrag för en viss del av det sparade beloppet
 3. Underlätta för unga att äga sin bostad genom att erbjuda möjlighet för bankerna att reducera kravet på kontantinsats och minska andra specifika regleringar av bolån

Teknikutveckling kan lösa transportutmaningarna

Den nya tekniken ger oss helt nya möjligheter att bygga den hållbara staden. Transportsektorn håller snabbt på att elektrifieras vilket leder till bättre luft och mindre buller. Vi vill skynda på den här utvecklingen. Vi vill därför bygga fler laddstolpar över hela Stockholmsregionen och införa högre trängselavgifter för transporter som bedrivs med fossila drivmedel. Kommuner och landsting ska gå före och ställa om till helt klimatneutrala transporter. Detta är särskilt viktigt för tyngre fordon. Kommunerna ska ställa krav på att godstransporter och sophämtning ska ske med eldrivna fordon. Genom att transporterna blir tystare kan fler ske nattetid. Det minskar trängseln på våra gator.

Idag planeras ny infrastruktur efter prognoser om framtida trafik. Vi vill istället att man planerar investeringar och åtgärder så att man uppfyller satta mål, så kallad backcasting. Det borde vara huvudalternativ när infrastruktur planeras. Hållbara transportpolitiska mål för miljöpåverkan, luftkvalitet och buller behöver utvecklas jämte målen för säkerhet. På sikt ser vi det som självklart att införa miljözoner i stora delar av regionen och nollemissionszoner i regionens mest täta delar. De många dieselbilförbud som vi ser i omvärlden talar sitt tydliga språk. Utöver det kan man överväga förbud för fordon som inte klarar vissa utsläppsgränser. I en storstadsregion som Stockholm så borde reseavdraget avskaffas. Flera länder har öppnat för försäljningsförbud för bilar med förbränningsmotorer från år 2040. Det borde Sverige ta efter och tidigare stoppdatum och fler fordonskategorier borde övervägas

Den nya tekniken gör också att vi kan minska antalet transporter och även bilar totalt sett. Appar och andra tekniska lösningar gör det enklare att dela en bil på fler personer eller att samordna godstransporter. Men också genom att underlätta för så kallad anropsstyrd kollektivtrafik, där man själv ringer efter kollektivtrafik när man behöver den. Något vi vill utveckla, inte minst på landsbygden.

Olika former av självkörande fordon kommer att revolutionera sättet vi tar oss fram på och hur vi transporterar gods. Redan nu pågår försök att använda drönare för att leverera varor och läkemedel till bland annat öar i skärgården. Inom några år kommer självkörande bilar och varutransporter att revolutionera transporter runt om i vår region. Vi uppmuntrar den nya tekniken och vill att den utvecklas. Men den kommer även att behöva regleras på något sätt. Vi vill ge teknikneutrala och långsiktiga spelregler för både gamla och nya tekniker, fordon och företag.

Centerpartiet i Stockholmsregionen vill:

 1. Se öppen transportdata så långt som möjligt
 2. Arbeta för att proaktivt möta och regla automatiseringen som sker inom fordonsbranschen på ett effektivt sätt som utnyttjar den stora potential som finns
 3. Fortsätta arbetet och implementeringen av anropsstyrd kollektivtrafik
 4. Ha ett öppet och teknikneutralt sinne för nya innovativa tekniska lösningar som kan effektivisera transportsektorn och arbeta för en genomgående översyn av all relevant lagstiftning för att underlätta smidiga och effektiva transportlösningar
 5. Att ny transportinfrastruktur byggs eller förbereds för elektrifiering
 6. Elektrifiera godstransporterna och sophämtningen så att de kan ske tyst och utsläppsfritt. Det möjliggör leveranser nattid vilket minskar trängseln dagtid
 7. Att offentliga aktörer tar på sig ledartröjan och ställer om till klimatneutrala transporter
 8. Regionalisera trängselskatten och differentiera den så att klimatsmarta transporter gynnas
 9. Ge kommuner och regioner större möjligheter att samordna sig och fatta egna beslut som påverkar trafiken
 10. Införa smart och dynamisk prissättning av parkering från San Fransisco, som gör det enklare och smidigare för dem som behöver använda bil i städerna
 11. Se en sammanhållen trafikplanering mellan kommuner, region och staten
 12. Att staten, regionen och kommunerna tillsammans skapar en digital trafikplattform
 13. Utreda behovet av en särskild lagstiftning och arbetsrätt för delningsekonomi samt verka för en skattereform som förenklar för uppdragstagare inom delningsekonomin
 14. Att på sikt skall all transport drivas med fossilfritt bränsle inom hela Stockholms län.

Goda kommunikationer ger en konkurrenskraftig region

Stockholmsregionen är för oss som bor här på sätt och vis världens mitt. Men ur ett Europeiskt perspektiv ligger den otillgängligt. För att vår region ska vara konkurrenskraftig och kunna locka hit arbetskraft, företag och inte minst turister behöver vi en stark och robust flygtrafik med fler direktavgångar. För att stärka regionens internationella kopplingar vill vi bygga en fjärde landningsbana på Arlanda. God tillgänglighet ska inte ske på bekostnad av miljön. Flyget måste därför bidra till klimatomställningen. Vi vill öka inblandningen av biobränslen och stödja elektrifieringen av flyget.

Tågtrafiken till och från Stockholmsregionen behöver stärkas. Resor till och från Uppsala behöver bli snabbare genom att tågbanan byggs ut till fyra spår. På sikt behöver tågtrafiken till Oslo och Köpenhamn stärkas och på lång sikt skulle det vara möjligt att i samarbete med privata aktörer bygga tågtrafik även till Helsingfors.

Vi vill bygga en region där det alltid är mest attraktivt att välja gång, cykel eller kollektivtrafik. Dels för att detta är bäst för människors hälsa och för miljön. Men också därför att gaturummet är starkt begränsat och dessa tre färdsätt utnyttjar det mest effektivt. Tyvärr är staden idag många gånger uppbyggd runt biltrafiken i första hand. Vi vill ge gående och cyklister det utrymme de förtjänar. Vi vill därför bredda trottoaren och cykelvägar samt se till att göra säkra lösningar för övergångsställen som tydligt markerar att fotgängare är prioriterad framför bilism. Det kan handla om att lägga gatsten på övergångsställen eller att höja upp dem. Alla förändringar i trafikmiljöer behöver planeras utifrån de yngsta och äldsta invånarna i vårt län. Om en trafiklösning fungerar bra för en åttaåring och en åttiåttaåring gör den troligen det även för en person mitt i livet.

Centerpartiet i Stockholmsregionen vill:

 1. Snarast få till en fyrspårslösning mellan Stockholm och Uppsala
 2. Bygga en fjärde landningsbana på Arlanda och stärka flygets roll för Stockholm och Sverige
 3. Öka biobränslet och utreda fler klimatåtgärder för flyget
 4. Förstärka kopplingarna med tåg till Oslo och Köpenhamn
 5. På lång sikt få till en fast tågförbindelse till Helsingfors
 6. Att höghastighetstågen inte tränger ut pendeltågstrafiken eller andra viktiga infrastruktursatsningar
 7. Göra det enklare och säkrare att gå, cykla och åka kollektivt
 8. Öka kollektivtrafikandelen, cykelandelen och gångandelen i förhållande till bilandelen av det totala resandet
 9. Samplanera bostäder och mobilitet
 10. Göra en omstrukturering av gaturummet så att fotgängare, cyklister och stombussar prioriteras.
 11. Tillgänglighetsanpassa och öppna upp stadens rum så att så att människor kan röra sig oavsett funktionsförutsättningar

Kollektivtrafiken attraktiv

Centerpartiet i Stockholmsregionen vill att kollektivtrafiken, näst gång och cykel, ska vara det mest attraktiva sättet att resa. Men för att det ska bli verklighet måste det vara pålitligt, tryggt och bekvämt att resa kollektivt. Grunden i detta är att fortsätta satsningarna på att bygga ut kollektivtrafiken i hela regionen. Det handlar dels om att bygga nytt men också om att öka kapaciteten i befintliga spår och stombusslinjer. Det borde vara självklart att kollektivtrafiken är bättre än bilen för de flesta som bor i Stockholmsregionen, oavsett om man ska åka till jobbet, skolan, fotbollsträningen eller fredagens parmiddag.

För den som ska åka på ”tvären” är det betydligt mindre lockande att åka kollektivt. Vi tror att införandet av snabbussar enligt BRT-system skulle kunna lösa en del av detta problem. BRT betyder Bus Rapid Transit och innebär att bussarna har hållplatser som liknar dem i spårtrafiken där du betalar innan du går in på hållplatsen. På detta sätt går påstigandet snabbare och bussen har lättare att hålla tidtabellerna. Det är ett enkelt och relativt billigt sätt att snabb öka kapaciteten i den tvärgående trafiken. Vi vill se en BRT-ring mellan bland annat Täby, Kista, Barkaby, Kungens Kurva, Flemingsberg, Handen och Jordbro. Här måste det till kollektivtrafikkörfält och andra lösningar för att busstrafiken ska rulla smidigt och inte fastna i annan trafik.

Många som bor i Stockholmsregionen kommer inte att kunna ta kollektivtrafiken från dörr till dörr. Det är viktigt med trygga och rejält tilltagna infartsparkeringar för såväl bil som cykel vid större kollektivtrafiknoder. Dels för att människor ska slippa sitta i bilkö men också för att minska trängseln även för bussar och cyklister genom att fler åker kollektivt i Stockholms centrala delar.

Om fler ska se bussen som ett verkligt alternativ krävs täta tidtabeller. Ju mer sällan bussen går desto mindre blir den ett alternativ. Vi vill förbättra busstrafiken på landsbygden med styva tidtabeller och hög turtäthet. För många av dem som bor långtifrån en pendeltågsstation har direktbussar lett till betydligt kortare restider varje dag. Vi vill att direktbusslinjerna ska finnas kvar så länge de erbjuder kortare och mer pålitliga reser än ett byte till pendeltåg. För att underlätta för fler att jobba på bussen ska det alltid finnas wi-fi och möjlighet att ladda sin telefon och dator på långa busslinjer.

I och med att trafiken i Mälardalen byggs ut och Movingo-kortet införs kan Stockholmsregionens arbetsmarknad växa. Det gör att fler kan få sitt drömboende på landsbygden samtidigt som man har ett roligt och spännande jobb i Stockholms city. Vi vill fortsätta bygga ut och integrera trafiken i Mälardalen.

För att fler ska trivas i kollektivtrafiken måste något göras åt trängseln. På kort sikt görs detta enklast genom att bygga ut kapaciteten i det system vi redan har öka. Detta kan göras genom ökad automatisering, nya signalsystem och utbyggnad av dubbelspår på fler ställen. I och med Stockholmsförhandlingen och Sverigeförhandlingen kommer nya spår att byggas i Stockholmsregionen. Det är bra. Men på längre sikt behöver ytterligare spår, utöver de som redan idag är planerade, byggas. Vi vill utreda en långsiktig utbyggnad av tunnelbanan och annan spårbunden trafik där en ringlinje borde vara ett alternativ.

För att minska trängseln på bussarna behöver tidtabellerna hållas bättre. Vi vill införa nolltolerans mot så kallad ”kolonnkörning” av Stombussarna. Det vill säga när flera bussar kör efter varandra och lämnar stora tidsluckor till nästa buss. Vi vill även låta flera av dagens busslinjer bli BRT-linjer. Vi vill bussarna som går mellan de regionala kärnorna samt till de större kollektivtrafiknoderna i regionen ska bli BRT samt på sikt att även de blåa bussarna på stombusslinjerna i innerstaden.

Vi vill pröva om vi kan öppna upp spärrarna utan att ekonomi påverkas. Då blir det snabbare och smidigare att ta sig fram vilket gör att det upplevs som mindre trångt. För att öka säkerheten vill vi också på sikt införa plattformsdörrar på spårtrafikens inomhusstationer och införa automatdrift i tunnelbanan.

Centerpartiet i Stockholmsregionen vill:

 1. Öka kollektivtrafikresandet
 2. Förstärka pendeltågstrafiken
 3. Bygga ut tunnelbanan, tvärbanan och lokalbanorna i de centrala delarna av Stockholmsregionen
 4. På sikt gräva ner tunnelbanelinjerna i förorten för att minska barriäreffekterna och skapa utrymme för exploatering
 5. På sikt införa plattformsdörrar på spårtrafikens inomhusstationer
 6. Inför automatdrift i tunnelbanan.
 7. Pröva om vi kan öppna upp spärrarna utan att ekonomi påverkas.
 8. Utveckla sätt att finansiera stationsmiljöerna för att minska trängseln och öka trivseln
 9. Införa BRT (Bus Rapid Transit) fullt ut på stomlinjerna i innerstaden, mellan regionkärnorna samt till de större kollektivtrafiknoderna i regionen
 10. Införa nolltolerans mot så kallad kolonnkörning på stombusslinjerna, dvs att flera bussar kommer samtidigt och lämnar långa tidsluckor till nästa buss.
 11. Skapa en yttre BRT-ring mellan Täby, Kista, Barkarby, Kungens Kurva, Flemingsberg, Handen och Jordbro
 12. Bygga ut kollektivtrafikkörfält i snabbare takt vid både länsvägar och motorvägar i Stockholmsregionen.
 13. Installera wifi och laddning för dator och telefon i fordonsflottan på långa busslinjer
 14. Förbättra busstrafiken på landsbygden med styva tidtabeller och hög turtäthet
 15. Fortsätta med Movingo-kortet och bygga ut MÄLAB-trafiken
 16. Tillåta cykel i den spårbundna trafiken utanför rusningstrafik och verka för att lokalbanor och pendeltåg inför anpassade vagnar för exempelvis cyklar och barnvagnar.
 17. Förbättra miljön och servicen på pendeltågsstationerna
 18. Förbättra tillgängligheten till infartsparkeringar för bil och cykel vid större kollektivtrafiknoder

Trygghet i kollektivtrafiken

Som resenär borde du alltid känna dig trygg i kollektivtrafiken. Tyvärr är det inte så idag. Nästan varannan kvinna och lite mer än en fjärdedel av männen känner sig otrygga när de åker tunnelbana eller pendeltåg på natten. Ingen ska behöva utsättas för brott i kollektivtrafiken. Men det är också viktigt att man upplever miljön som trygg. Även om inget händer är redan den upplevda otryggheten ett stort problem för alltför många resenärer.

En stor del av lösningen är att det ska vara fler människor, mer service och mer liv och rörelse i och kring kollektivtrafiken. En öde miljö upplevs ofta som mycket mer otrygg än en miljö med öppna verksamheter och många människor. Vi vill se fler butiker, serviceinrättningar, caféer och restauranger i och kring tunnelbanans och pendeltågens stationer. Det kan vi få genom att nattöppna verksamheter får sänkt hyra. Men även SL och operatören kan göra mer för att öka tryggheten. Vi vill se fler ytor för utövande av kultur i kollektivtrafiken, i likhet med det system som idag finns i London. Det kan handla om dockteater, en jazz-trio eller den lokala trubaduren. Dessa miniscener ska kunna användas av fristående kulturutövare.

Vi vill också ta reda på vilka stationer i kollektivtrafiken som idag är stökigast för att kunna bygga om dem eller på andra sätt öka tryggheten. Fler trygghetsvärdar på perronger och tåg kan också öka tryggheten. En särskild tunnelbanepolis, fler ordningsvakter och fler övervakningskameror i kollektivtrafiken kan vara andra åtgärder.

Men det räcker inte att du är trygg under själva resan och på perrongen för att kollektivtrafiken ska vara ett verkligt val för många. Det måste finnas en trygghet hela vägen fram till dess att du stängt din ytterdörr bakom dig. Detta skulle kunna lösas genom att fastighetsägare och kommunen jobbar tillsammans jobbar för att vända utvecklingen i ett område, i så kallade BID (Business Improvement District). Det handlar om att lokala aktörer samarbetar för att tillsammans få bästa effekt av varje satsad krona.

Centerpartiet i Stockholmsregionen vill:

 1. Prioritera att åtgärda de mest otrygga stationerna inom kollektivtrafiken, genom ombyggnationer, nya funktioner och kameraövervakning
 2. Öka tryggheten vid stationerna genom en ökad närvaro av polis och trygghetsvärdar eller annan personal samt mer kameraövervakning
 3. Satsa på fastighetsutveckling och upprustning av pendeltågsstationerna
 4. Möjliggöra för mer kultur i kollektivtrafiken
 5. Införa billigare hyra för nattöppna affärer på stationer
 6. Kontinuerligt se över stationsmiljöer med omgivning för att komma åt den upplevda otryggheten
 7. Utveckla stationsmiljöer till levande mötesplatser för att komma åt den upplevda otryggheten
 8. Att ge incitament till att stärka trygghetsarbete genom platssamverkan och situationsbaserat preventivt arbete.

Utveckla Stockholms vattenvägar

Stockholm är uppbyggt av många öar och vattnet finns ständigt närvarande i vår region. Det är i sig en utmaning när det gäller till transporter eftersom spår och vägar trängs ihop på broar, inte minst i stadens centrala delar. Men vattnet kan i sig användas som transportmedel. Det finns stor potential för att utveckla båtpendlingen i vår region. Flera lyckade pendelbåtars linjer finns redan. Djurgårdsfärjan är något av en institution. En ny pendelbåts linje mellan Ekerö och Stockholms city har under den korta tid den funnits blivit en succé. Och det finns mer potential. Centerpartiet vill genomföra en kraftig utbyggnad av snabb, miljövänlig och kostnadseffektiv pendelbåts trafik såväl i Mälaren som i Saltsjön. Men kollektivtrafik måste kunna kompletteras med användningen av egen båt. Utveckla replipunkter tillsammans med kommuner och fastighetsägare för att säkra tillgången till båtplatser och parkering för fastboende i skärgården, funktionell godshantering och service samt säkerställ trafiksäkra och trygga kollektivtrafikplatser.

Vi vill ta fram en finansieringsmodell där kommuner, landstinget och byggherrar hittar lösningar för att gemensamt finansierar pendelbåtar. Det handlar både om att bygga kajer som det går att lägga till vid och själva driften av båten. Redan idag finns linjer som drivs av fastighetsbolag och vi vill se lösningar för att båtlinjerna ska ingå i den ordinarie SL-trafiken. Vi vill även undersöka möjligheten att använda så kallad ”respeng” i sjötrafiken där privata rederier får pengar för passagerare med SL-kort utan att bedriva upphandlad trafik.

På sikt vill vi att SL-kortet ska gälla även i Waxholmstrafiken. Det handlar om rättvisa villkor för dem som bor och lever i skärgården. Men det handlar också att om man då kan nyttja trafiken smartare och använda Waxholmsbåtarna även för kortare pendlingsresor. Inte minst för dem som bor i Nacka eller på Lidingö. Genom att fler än idag åker med båtarna kan trafiken stärkas ytterligare. Det är däremot viktigt att hitta sätt för att pendlingsresenärerna inte ska tränga undan resenärer som ska längre ut på öarna.

Vi vill se en miljövänlig, smart och attraktiv kollektivtrafik med båt i hela Stockholmsregionen. Det finns mycket pengar att spara på att samordna linjer och tidtabeller och att låta skärgårdstrafiken finnas med som ett pendlingsalternativ. När nya båtar handlas upp ska det vara självklart att de drivs på miljövänliga bränslen. Stockholms inre vatten ska trafikeras med el båtar, inte minst för att säkerställa en god luftkvalitet.

Centerpartiet i Stockholmsregionen vill:

 1. Genomföra en kraftig utbyggnad av snabb, miljövänlig och kostnadseffektiv pendelbåts trafik såväl i Mälaren som i Saltsjön
 2. Genomföra försök med respeng inom pendelbåts trafik
 3. Elektrifiera pendelbåts trafik
 4. Samplanera så att bostäder och hamnverksamhet inte tränger ut varandra
 5. Ändra bullerlagstiftningen så att bostäder och hamnverksamhet kan samplaneras
 6. Arbeta fram en finansieringsmodell där kommuner, exploatörer och landstinget gemensamt finansierar ny kollektivtrafik på vatten
 7. Tillgängliggöra de offentliga kajerna i regionen för att möjliggöra för mer båttrafik
 8. Bygga ut kollektivtrafiken i Stockholms skärgård för en levande skärgård året om
 9. På sikt integrera Waxholmsbolagets trafik fullt ut i SL-taxan med hänsyn till den privata linjetrafiken
 10. Utveckla Nordsydlinjen och låta den gå året om med start på helgerna
 11. Utveckla farlederna till och från Stockholm på ett ekologiskt hållbart sätt
 12. Låta mer gods fraktas på vatten istället för land
 13. Arbeta för att göra all sjötrafik fossilfri
 14. Utveckla replipunkter tillsammans med kommuner och fastighetsägare för att säkra tillgången till båtplatser och parkering för fastboende i skärgården, funktionell godshantering och service samt säkerställ trafiksäkra och trygga kollektivtrafikplatser.

Fortsätt bygga ut Stockholmsregionen

Stockholmsregionen behöver en väl fungerande infrastruktur och nya investeringar kommer att krävas. Cykelvägar, kollektivtrafik och ny järnväg är högst prioriterat men regionen behöver också nya vägprojekt, inte minst för att avlasta regionkärnan och förbättra tvärförbindelserna. När vägsystemet i regionen moderniseras så finns det en historisk möjlighet att avveckla eller flytta befintliga trafikleder. Speciellt prioriterat vore här att gräva ner Centralbron och Essingeleden. Projekt som exempelvis överdäckningarna av E18 i Bergshamra och Danderyd, E4/Kungens Kurva liksom Nynäsvägen vore också önskvärt att genomföra. Detta skulle förbättra luften och minska bullret för de boende men kan också skapa helt nya områden för bostäder och därmed ta bort barriärer.

En avgörande förutsättning för att kunna genomföra större nya vägprojekt är att regionens målsättningar om ökad kollektivtrafikandel och minskat bilresande får förbättrade förutsättningar för att uppfyllas. Tillväxten av persontrafik ska ske med kollektivtrafik, cykel och gång, inte med bil. Även intrånget i lokalmiljön i form av barriäreffekter, buller och försämrad luftkvalitet ska vara så få som möjligt. Överdäckningar och naturbroar eller ekodukter kan vara medel för att uppnå detta. Ytterligare ett kriterium för genomförandet av nya vägprojekt behöver vara att de ger förutsättningar för kapacitetsstark och robust kollektivtrafik.

När stora investeringar i infrastruktur görs så är det avgörande att exploateringar samplaneras med kollektivtrafik och att bostäder och arbetsplatser blandas. Det är inte bara viktigt ur ett stadsbyggnadsperspektiv utan skapar en mer jämn användning av trafikapparaten. När nya områden byggs så behöver tillförlitlig kollektivtrafik finnas tillgänglig när de första i ett område flyttar in.

Idag är ledtiderna för att planera och bygga nytt extremt långa med höga overheadkostnader och fördyringar som följd. Byggkostnaderna ökar även dem. Här behövs det avregleringar och planeringsmässiga reformer på nationell nivå för att korta ledtider och byggtider. Planering och upphandling måste bejaka teknikutveckling för att kunna snabba på byggprocesser i alla led. Goda exempel på långsiktig planering finns i stora delar av världen, här är det viktigt att exploateringsprocesser sker kontinuerligt istället för stötvis för att minimera risker och kompetensbortfall.

Centerpartiet i Stockholmsregionen vill:

 1. Fortsätta investera i hållbar och effektiv transportinfrastruktur för Stockholmsregionen
 2. Prioritera kollektivtrafik och järnväg samtidigt som regionen också behöver nya vägprojekt för att avlasta regionkärnan
 3. Utreda hur visionen om att gräva ner Centralbron, Klarastrandsleden och Essingeleden kan genomföras i praktiken
 4. Att kollektivtrafik ska finnas på plats när de första boende flyttar in i ett nytt område
 5. Utveckla nybyggaravtal där värdet som skapas vid nyexploateringar är med och finansierar ny kollektivtrafik
 6. Att tillväxten av persontrafik ska ske med kollektivtrafik, cykel och gång
 7. Bygga tvärförbindelse Södertörn
 8. Att en östlig förbindelse ska ha en hög andel kollektivtrafik, prioritera hållbar mobilitet och vara förenlig med regionens klimat- och transportmål

Trygg och nära vård och omsorg i hela Stockholmsregionen

Att behöva söka sig till vården är något som de allra flesta människor helst vill slippa. Vårt mål är därför att så få som möjligt ska behöva söka sig dit. Men när du eller någon nära dig väl behöver vården ska den finnas där och du ska få den vård du behöver när du behöver den.

En god hälsa bygger på många aspekter. Vilka gener du fått av dina föräldrar, om du rör dig regelbundet och äter rätt och om hur mycket du stressar, dricker alkohol och röker. I bästa fall kan behovet av att få vård aldrig uppstå. Därför vill vi i mycket högre grad än idag arbeta förebyggande och hälsofrämjande. Det gör att människor håller sig friskare, att sjukfrånvaron minskar och att den totala kostnaden för vård och omsorg begränsas. Den viktigaste förebyggande hälsoinsatsen är att bryta utanförskap och säkra att alla invånare har möjlighet till jobb och egen försörjning.

Tyvärr vet vi att det idag finns stora skillnader i hälsa i vårt län. En resa längst en tunnelbane- eller pendeltågslinje är också en berg-och dalbana när det gäller invånarnas hälsochanser och förväntade livslängd. Egenmakt, framtidshopp och jobb i hela vårt län är kanske de viktigaste nycklarna till en bättre och mer jämlik hälsa och livskvalitet.

Hälsoarbetet ska genomsyra alla politikområden, och ska vara en självklar del i utvecklingen av stockholmsregionen. Länets medborgare ska kunna utveckla och förverkliga sina drömmar. Det är viktigt att samhället utgår från att alla kan bidra, samtidigt som samhället garanterar en grundtrygghet, ett skyddsnät som finns till för dem vars grund fallerar.

Nära vård i hela Stockholms län

Hälso- och sjukvården ska vara jämlik och jämställd, öppen för alla, med högsta internationella kvalitet och god service. Alla ska ha rätt till lika hög kvalitet och god tillgänglighet oavsett var i länet man bor. All offentligt finansierad sjukvård ska baseras på vetenskap och beprövad erfarenhet. Som patient ska man få rätt vård vid rätt tidpunkt. Vårdgarantin i Stockholms län ska hållas.

Väntan på vård medför ofta oro för både patienter och anhöriga och kan i värsta fall medföra försämrade hälsoutsikter. Även om köerna i Stockholms läns minskar och är bland de lägsta i landet måste arbetet för att nå landstingets skärpta vårdgaranti, både i primärvården, specialistundersökning och operation/behandling stärkas. Även köerna på akutmottagningarna måste hålla garantitiderna och helst sänkas ytterligare. Väntrumsmiljöerna måste få ett kvalitetslyft för den väntan som ändå ibland är nödvändig med bättre information, bekväma stolar och möjlighet att köpa något att äta.

Patienten i centrum

Patienten vet många gånger bäst själv hur hen vill hantera sin sjukdom eller hälsa. Därför vill vi att alla ska ses som aktiva och kapabla personer med egna resurser, förmågor och tankar och vara delaktig i val av behandling eller vårdprocess. Vården ska planeras tillsammans med patienten som ska tillåtas vara en aktiv part i sin vård, något som också stärker patientsäkerheten. Sjukvården ska organisera sitt arbete efter patienternas behov – inte tvärt om. Patientens ställning ska vara stark och möjligheten till inflytande ska vara stor. Det kan tyckas vara en självklarhet, men faktum är att sjukvården hittills i alltför hög grad fokuserat på systemtänk och gamla strukturer. Patienten har ofta hamnat i bakgrunden och inte blivit lyssnad på. Det vill vi ändra på.

Stärkt primärvård

Primärvården ska vara den första självklara kontakten med sjukvården. Den ska vara den sammanhållande länken, finnas nära patienten och ta ansvar för samordningen av all sjukvård som patienten tar del av. Därför måste primärvården vara mer tillgänglig än den är idag, bland annat genom längre öppettider, fler bokningsbara tider och fler digitala tjänster inom primärvården. Genom att stärka primärvården och se till att alla har en fast läkarkontakt ökar tryggheten för patienten vad gäller olika besök, medicingenomgångar och vårdkedjor. Kontakten med primärvården ska finnas där genom hela sjukdomsförloppet samt i den viktiga uppföljningen efteråt.

Möjligheten att besöka patienter i hemmet bör utvecklas och jourläkarbilarna utnyttjas till sin fulla kapacitet samt utvecklas som koncept.

Äldre, multisjuka och patienter med kroniska sjukdomar har störst behov av vårdens resurser. En fast läkarkontakt, att vara listad hos en läkare istället för på en vårdcentral, innebär ett bättre omhändertagande av patienten. På så sätt finns en läkare som känner sin patient och som kan svara på vad som är ett normalt och vad som är ett avvikande tillstånd vid akuta eller allvarliga sjukdomstillstånd. Om läkaren byter mottagning, kan patienten välja att följa med eller stanna kvar på den gamla mottagningen och lista sig på en ny läkare. En personlig kontakt med vården och ett gediget uppföljningsarbete skulle minska antalet onödiga återinläggningar på sjukhus och andra patientsäkerhetsrisker skulle kunna undvikas. Det skulle på många håll avlasta också akutsjukvården.

Primärvårdens uppdrag att arbeta med förebyggande hälsa och friskvård - på vårdcentraler, barnavårdscentraler och mödravårdscentraler - måste stärkas. Ett genomgripande friskvårdstänk där kunskapen om hur livsstil påverkar hälsan måste finnas i hela vårdkedjan. Hälsoundersökningar för äldre, riktade mot riskgrupper, bör införas tillsammans med aktiv rådgivning av läkare för att förebygga och tidigt upptäcka sjukdomar.

Den nya tekniken ger helt nya möjligheter för dig som patient. Genom tekniska lösningar kan du arbeta mycket mer förebyggande genom att exempelvis koppla ihop data kring hur mycket du rör dig, när du sover, vad du äter, vilka medicindoser du ska ha och mycket mer. Dessa möjligheter ska tas tillvara och här ska primärvården ha ett ansvar för att erbjuda och stödja patienterna i att använda tekniska lösningar, som mobilappar, för att möjliggöra egenvård och förebyggande hälsoarbete men också insyn och inflytande över sin egen vårdsituation.

Centerpartiet i Stockholmsregionen vill:

 1. Att alla patienter ska ha rätt till en fast läkarkontakt
 2. Landstinget ska fortsätta att minska vårdköerna så att den skärpta vårdgarantin nås för både besök och behandling
 3. Väntetiderna på akutmottagningarna måste sänkas och ett kvalitetslyft av väntrumsmiljöerna på akutmottagningarna genomföras
 4. Kraftsamla för att öppna samtliga vårdplatser som är stängda på grund av personalbrist
 5. Öka öppettiderna och den digitala tillgängligheten på vårdcentralerna

Psykisk ohälsa

Vi lever allt längre med allt bättre fysisk hälsa men den psykiska ohälsan ökar i alla åldrar. Den psykiska vården måste finnas tillgänglig för fler, tidigare. Idag är behoven mycket större än tillgången, särskilt inom primärvården. De landstingsdrivna psykologmottagningarna måste få resurser nog att hålla de vårdgarantier som finns och korta köerna till behandling.

Idag är psykiatriska diagnoser den vanligaste orsaken till sjukskrivning. Den gruppen som ökar mest är personer med svår stress och som står för hälften av alla sjukskrivningar som är längre än 14 dagar. Genom att gå in med hjälp tidigt kan vi bespara många människor mycket onödigt lidande och långa sjukskrivningar. Det finns dessutom stora samhällsekonomiska vinster att göra på att satsa på tidiga insatser inom psykiatrin. Därför behöver arbetet för att upptäcka och behandla depressioner inom primärvården stärkas.

Det finns mycket att tjäna, framförallt i livskvalité men också i pengar, på att människor mår bra och klarar av att gå till jobbet. Också att ha ett arbete att gå till påverkar hälsan i sig. Personer som är arbetslösa har i genomsnitt en sämre hälsa, både psykiskt och fysiskt. En bra arbetsmarknadspolitik är alltså också en bra hälso- och sjukvårdspolitik.

Den somatiska hälsan hos personer med psykiatriska diagnoser är mycket sämre än den hos den genomsnittliga befolkningen. Det behöver åtgärdas för att vi ska kunna uppnå en jämlik hälsa i länet.

Det måste bli lättare att få behandling och rehabilitering för psykisk ohälsa. Det finns goda förutsättningar för att öka tillgängligheten med tidig och snabb psykiatrisk bedömning till exempel genom samt utveckling av mobila team, behandling via internet, och andra öppna vårdformer. Vi vill utveckla fler möjligheter till internetbaserade vårdprogram som till exempel iKBT.

För att stärka arbetet mot den psykiska ohälsan behövs mer forskning och evidens inom psykiatrins metoder, inte minst när det gäller det förebyggande arbetet. Både inom sjukvården, skolan och kommunens sociala verksamheter behövs bättre metoder och uppföljning kring det förebyggande arbetet mot psykisk ohälsa i alla åldersgrupper. Vidare behöver arbetet mot en noll-vision avseende självmord stärkas.

Särskilt hälso- och sjukvården för barn och ungdomar med psykisk ohälsa måste stärkas. Arbetssätten kring tidig upptäckt och behandling kan utvecklas ytterligare. Här har skolan ett stort ansvar. Samtalsstöd till barn och unga bör byggas ut och i förlängningen bör alla barn som så önskar ges tillfälle att regelbundet träffa och samtala med en kurator, psykolog eller motsvarande.

Oavsett vart unga vänder sig för hjälp ska de få individuellt anpassat stöd: vårdcentral, skolhälsovård, ungdomsmottagning, etc. Elevvården och skolhälsovården ska ges ett eget ansvar för individens psykiska och fysiska hälsa och det ska finnas tillgång till psykiatrisk kompetens på skolorna. Ett bättre samordnat arbete mellan skolhälsovård, primärvård och socialtjänst, liksom BUP krävs. Vi ser positivt på fler samarbeten mellan kommun och landsting så som gjorts i Nacka under namnet Horisont. Där det finns en väg in till både stöd, rådgivning och behandling för både föräldrar och barn.

Övergången till vuxenpsykiatrin kan bli ett traumatiskt avbrott, och måste kunna individanpassas. BUP behöver ha möjlighet att vara mer flexibla vad gäller utskrivning av patienter då de når myndighetsåldern. Ungdomsmottagningarna behöver också utvecklas för unga vuxna, upp till 24 år, med psykiska besvär i samarbete med primärvården och första linjens psykiatri. En akademisk BUP- respektive psykiatrienhet skulle kunna arbeta för att öka och förankra den senaste evidensen i verksamheterna.

Den psykiska vården för äldre behöver också stärkas. Andelen äldre personer med depression bedöms vara så omfattande att man kan tala om det som ett folkhälsoproblem. Orsakerna bakom depressioner hos äldre personer är både biologiska och psykosociala. Dels är de kopplade till åldrandet och förändringar i hjärnan. Men det handlar också om stressfaktorer kopplade till försvagad kropp, social identitet, ångest inför åldrandet och döden och inte minst att ens livspartner blir sjuk eller till och med dör.

Centerpartiet i Stockholmsregionen vill:

 1. Stärka arbetet mot psykisk ohälsa
 2. Ha flexibilitet och ta större hänsyn till den enskilda patienten i övergången mellan BUP och vuxenpsykiatrin
 3. Införa en akademisk BUP- respektive psykiatrienhet för att öka evidensen inom psykiatrin
 4. Utveckla vårdval Stockholm så att det blir enklare och tryggare att välja sin vård och utöka vårdvalet till fler områden där det efterfrågas av patienter, exempelvis psykiatrin.
 5. Att individer med enklare psykiska besvär som inte är i behov av att träffa en specialist, istället skall få hjälp av enklare samtalsstöd på vårdcentral
 6. Att det tillsätts en enhet inom psykiatrin specialiserad på att hjälpa individer som utsatts för sexuella övergrepp
 7. Öka resurserna till psykologmottagningarna för att korta köerna och hålla samtliga vårdgarantier

Valfrihet, kvalitet och tillgänglighet

Vi vill att du som patient ska ha så bra vård som det bara är möjligt. Den ska ske på dina villkor i så hög grad som möjligt och vara så tillgänglig som möjligt. Vi tror att vården blir bättre, mer tillgänglig och bättre anpassade efter patientens behov om det mångfald och valfrihet i vården. Det gör att nya idéer och arbetssätt kan testas som hela tiden förbättrar vården för alla. Genom att du som patient också kan välja bort sådant du tycker är mindre bra förbättras vården hela tiden genom att det finns olika alternativ att välja på. Därför värnar Centerpartiet det fria vårdvalet. Sedan vårdvalet infördes har köerna blivit kortare och vården har blivit mer tillgänglig för fler.

Men vi tror att vårdvalet kan bli ännu bättre. Nyckeln är att du som patient ska ha ännu lättare att jämföra de olika alternativen. De vårdgivare som ingår i vårdvalet ska därför kunna redovisa hur långa väntetiderna för telefonkontakt och besök är.

Vårdvalet har varit populärt. Idag går varannan stockholmare till en privat vårdcentral. Men så ser det inte alls ut när det gäller akutsjukhusen. Idag är det bara St. Görans sjukhus som drivs privat. Det har det gjort i snart 20 år och St Göran utmärker sig positivt mot länets övriga akutsjukhus på flera sätt. De har ett snabbare och säkrare omhändertagande av patienter än många andra sjukhus. Men också nöjdare medarbetare än övriga akutsjukhus i regionen, till en betydligt lägre kostnad för skattebetalarna. Det är därför dags att öppna upp ytterligare minst ett av landstingets akutsjukhus för kunniga, driftiga entreprenörer för att ytterligare förbättra sjukvård i länet.

Att vården kommer till patienten istället för tvärtom är ofta mer effektivt och tryggare för patienten. Risken för vårdrelaterade infektioner är också större på sjukhus. För att ytterligare förbättra tillgängligheten är det viktigt att fortsätta bygga ut hemsjukvården och den avancerade sjukvården i hemmet.

Många äldre kommer i kläm mellan landstingets och kommunernas olika byråkratiska system. I samband med att hemsjukvården nu håller på att kommunaliseras, vill Centerpartiet se ett gemensamt vårdval mellan landsting och kommun, så kallat vårdval senior. Oavsett huvudman måste vård och omsorg samordnas för att bäst omhänderta och se till patientens behov.

Centerpartiet i Stockholmsregionen vill:

 1. Att ytterligare ett akutsjukhus ska drivas av en annan aktör än landstinget
 2. Införa vårdval senior, ett vårdval där landsting och kommun samarbetar i omhändertagandet av äldre

En trygg förlossningsvård

Att få barn är fantastiskt och omvälvande. Oro för att det ska vara svårt att få en förlossningsplats ska inte behöva grumla denna upplevelse. Idag är förlossningsvården dessvärre ansträng och enligt de senaste prognoserna kommer barnafödandet att öka ytterligare i vårt län. Därför måste förlossningsvården byggas ut. Under 2017 flyttade förlossningen i Södertälje in i nya lokaler. I år utökas möjligheten att ta emot förlossningar på både Södersjukhuset och Karolinska Huddinge och dessa mottagningar kommer att fortsätta byggas ut. Utbyggnaden som nu sker är helt nödvändigt och behöver fortsätta för att garantera alla födande en plats inom länet. Det behövs också större möjligheter för olika förlossningsavdelningar att utvecklas i olika inriktningar för att skapa mer valfrihet i förlossningsvården.

Vi vill skapa en sammanhållen vårdkedja mellan mödrahälsovård, förlossningsvård och eftervård som erbjuder blivande föräldrar kontinuitet, en känd barnmorska genom hela kedjan och ökad trygghet. Vi vill också öka valfriheten inom förlossningsverksamheten och att det skapas fler alternativ av förlossningsverksamheter i direkt anslutning till akutsjukhusen i stil med BB Sthlm och Södra BB. Vi vill också att det möjliggörs för eftervård i hemmet, likt Island, för de föräldrar och barn som önskar och kan gå hem tidigt.

För en trygg och säker förlossning måste grundbemanning av barnmorskor på förlossningsavdelningarna öka. Bara genom en ökad bemanning kommer verksamheten klara av sitt uppdrag även vid beläggningstoppar. Vi vill se en barnmorska per födande kvinna i aktiv förlossning. Ingen ska behöva lämnas ensam under sin förlossning. Vi vill också att alla nya barnmorskor på förlossningsavdelningarna ska få en mentor. Det skulle underlätta för de som är nya att komma in i yrket.

Centerpartiet i Stockholmsregionen vill:

 1. Bygga ut förlossningsplatserna
 2. Verka för fler alternativa, såsom barnmorskeledda, förlossningsverksamheter i direkt anslutning till akutsjukhusen
 3. Garantera en patient per barnmorska i aktiv förlossning
 4. Driva på för att eftervården efter förlossning ska kunna ske hemma, till exempel med mobila barnmorskor
 5. Skapa en sammanhållen vårdkedja, för de som önskar, mellan MVC, förlossning och eftervård

Vård i livets slutskede

Vi lever allt längre och blir allt friskare. Det är en positiv utveckling. Samtidigt drabbas många av sjukdom som cancer och olika demenssjukdomar. En diagnos i exempelvis Parkinsons sjukdom eller långt framskriden cancer där det inte finns bot att få innebär stort lidande för den drabbade såväl som för anhöriga. Vården i livets slutskede när ingen bot finns att få behöver bli bättre, med hjälp att hantera ångest inför döden både för sjuka och anhöriga. Det är också viktigt att besked om att bot inte är möjlig ges med stor respekt och att det finns en uppföljning från vården så att patienter och anhöriga får processa dessa besked.

Bättre villkor för vårdpersonalen

Stockholms län har idag stängda vårdplatser, inte på grund av lokalbrist utan på grund av personalbrist. Betraktat ur ett samhällsperspektiv står det klart att lönesättningen i vården har misslyckats. Det behövs en bättre, individuell lönesättning, där det finns möjlighet att göra lönekarriär utan att byta arbetsgivare och där hårt och väl utfört arbete lönar sig.

Ett av de största hoten för vården idag är den växande bristen på sjuksköterskor och specialistsjuksköterskor. För att möta det hotet behöver vi låta cheferna på avdelningarna själva förfoga över ekonomin så de kan behålla och rekrytera vårdpersonal till rimliga löner och kostnaderna för hyrpersonal skulle kunna minska.

Även om Stockholms län inte är i stort behov av hyrläkare försvinner värdefull fast personal till bemanningsföretag som kan erbjuda högre lön för att jobba i andra landsting. Personalbristen i andra län påverkar på så sätt även situationen i Stockholm och behöver därför hanteras gemensamt av alla landsting.

Det behövs en större personalmix inom vården för att alla ska kunna jobba på toppen av sin kompetens. Vårdnära administratörer, vårdbiträden, undersköterskor samt nya kompetenser kan vara med och breda kompetensen på vårdcentraler, sjukhus och närakuter. Fler händer behövs i vården och en väg skulle kunna vara att öppna vården för människor att avlasta undersköterskor genom att utföra enklare sysslor som ligger utanför det medicinska området, t.ex. servera mat eller ledsaga patienter till andra avdelningar.

Vårdens arbetsgivare måste våga modernisera vården och framförallt ta tillvara den kompetens som sjuksköterskeyrkena har att bidra med. Fortfarande är vården ofta organiserad i traditionella hierarkier istället för i moderna organisationsformer. Ledarskapet inom vården behöver förändras. Första linjens chefer måste ha tid för sin personal, och friheten att prova olika arbetstidsmodeller eller nya åtgärder för en förbättrad arbetsmiljö. Det handlar om att känna delaktighet och mening i sitt yrke, så som att påverka sina arbetstider eller få vara med i planeringen av förändringar som sker på arbetsplatsen. Bättre utbyte mellan olika vårdenheter för att hitta best-practices är också något som skulle bidra till en bättre situation för vårdpersonalen.

Trygghet på arbetsplatsen måste vara en självklarhet. Våld och hot som riktas mot anställda på våra sjukhus är helt oacceptabelt. Vårdpersonalen är där för att hjälpa sjuka och skadade patienter och ska inte behöva riskera utsättas för våldsamheter. Därför borde både blåljuspersonal och vårdpersonal som jobbar på sjukhusen omfattas av samma skydd som polisen, det så kallade tjänstemannaskyddet.

Centerpartiet i Stockholmsregionen vill:

 1. Minska administrationen för legitimerad vårdpersonal
 2. Se en offensiv tillämpning av individuell lönesättning och förbättra karriärvägarna för vårdpersonal
 3. Ge större möjlighet för förstalinjechefer att vara närvarande för sin personal, samt skapa möjligheter för dessa att arbeta kliniskt minst en dag i veckan
 4. Uppmuntra till större utbyte mellan vårdenheter för att sprida goda idéer
 5. Att både blåljus- och sjukvårdspersonal ska omfattas av tjänstemannaskyddet

Innovation och digitalisering i vården

Innovation och digitalisering öppnar upp stora möjligheter att erbjuda bättre, tidigare och mer personanpassad vård. Sakernas internet, Internet of Things, är en benämning på den utveckling som nu sker där inte bara människor utan saker och verktyg blir uppkopplade. Det har potential att effektivisera vårdflöden och spara pengar. Samtidigt förutsätter den här utvecklingen investeringar i nya journalsystem och nya IT-lösningar.

Att kunna läsa sin journal på nätet är ett bra sätt för patienten att vara delaktig i och ha inflytande över sin egen vård. Det är viktigt att uppgifterna skyddas. Inga IT-system eller databaser ska läcka information. Sjukvården i regionen behöver uppdaterade och enhetliga IT-system och journalsystem som kan kommunicera med varandra. Det behövs för en förbättrad patientsäkerhet och för att fler e-hälsotjänster ska kunna växa fram.

Nya digitala lösningar för att nå vården enklare behöver utvecklas, både videosamtal och säkra sätt att skicka meddelanden. Alla digitala kontakterna med vården måste vara tillgänglighetsanpassade. Det ska inte vara svårt eller krångligt för någon att boka tid, hitta information och råd, eller se sina vårdkontakter.

Den digitala miljön och it-landskapet har en stor påverkan på arbetsmiljön. Den kan vara roten till mycket frustration eller frigöra tid från administration produktion. Stockholms läns landsting behöver effektiva digitala arbetssätt för att förbättra arbetsmiljön för vårdpersonalen och frigöra tid till fler patientmöten.

Med tillgänglig data så kan digitala beslutsstöd som exempelvis IBMs Watson användas för att ställa diagnoser och identifiera ovanliga sjukdomar. Gensekvensering av riskmarkörer för sjukdomar i människors DNA finns idag via privata företag. Det kan bli ett viktigt verktyg för att arbeta sjukdomsförebyggande i högre grad än tidigare.

Centerpartiet i Stockholmsregionen vill:

 1. Att det ska bli lättare för patienter att använda sig av e-hälsotjänster inom sjukvården
 2. Att all vård i Stockholmsregionen ska ha journal- och IT-system som kan kommunicera med varandra
 3. Att läkarkontakter ska kunna ske digitalt
 4. Att journaler ska vara tillgängliga och kommenterbara för patienter via ”Mina vårdkontakter”
 5. Utveckla hembesök och uppföljning med hjälp av IT
 6. Införa digitalt beslutsstöd för läkare där det är motiverat
 7. Erbjuda gensekvensiering i landstingets regi
 8. Säkerställ tillgängligheten i all patientorienterad IT

En trygg äldreomsorg i regionens alla kommuner

Det är många gånger först när man blir äldre som man känner trygghet i vem man är och vad man vill. Det är också nu man har tid att göra saker man tycker om. Därför ska ålderdomen kantas av guldkant. Inte av hinder för att man ska kunna leva ett gott liv även om du inte är lika pigg som förut, behöver ta det lite lugnare och om du drabbas av drabbas av sjukdom. Centerpartiet i Stockholmsregionen vill att du som är äldre ska få de förutsättningar du behöver för att leva ett aktivt och rikt liv.

För alla kommuner och landsting gäller den nationella värdegrunden för äldreomsorg, ”Äldre ska leva ett värdigt liv och känna välbefinnande”. Centerpartiet kommer att arbeta för att den efterlevs överallt oavsett utförare och geografi.

Centerpartiet i Stockholmsregionen vill:

 1. Ha en äldreomsorg som präglas av valfrihet, mångfald och nytänkande

En arbetsmarknad för alla

Åldersdiskriminering, inte minst på arbetsmarknaden, ska alltid motarbetas. Vi lever allt längre och de erfarenheter och kompetenser som äldre personer besitter bör tillvaratas i högre utsträckning än idag. Pensionsåldern bör kunna individualiseras än mer än idag, den övre gränsen när man kan bli tvingad att gå i pension bör avskaffas och företagande för olika former av veteranföretag bör underlättas.

Centerpartiet i Stockholmsregionen vill:

 1. Öka möjligheten för den som vill vara kvar i arbetslivet längre
 2. Underlätta för veteranföretag att verka som företag

Äldreboendekarriär istället för bostadsbrist

Centerpartiet vill att äldre ska kunna göra ”äldreboendekarriär”, det vill säga att människor kan fasa in sig i äldreboende. Många äldre och anhöriga skulle känna en trygghet av ett större utbud när det gäller enklare former av äldreboende. Idag utgår samhället ifrån dem som gärna bor kvar hemma länge vilket leder till att människor flyttar till äldreboende först när behovet är mycket stort. Att flytta när man är gammal och sjuk är en stor påfrestning på både kropp och själ. Idag får många vänta så länge på att få ett lämpligt boende att de inte kan tillgodogöra sig den hjälp och omsorg som finns och än mindre delta i det sociala livet. Idag går utvecklingen åt fel håll. Istället för att de sista åren i livet blir behagliga blir de en kamp för att få hjälp.

Precis som bland den övriga befolkningen är bostadsbristen för äldre ett problem. I samband med att nya större förtätningsområden planeras bör även bostäder och omsorgsboenden för äldre planeras in från början. Bostadsföretagen ska satsa på att bygga anpassade bostäder, bekvämt utrustade för att klara en äldre persons behov. Det ska vara självklart att kunna bo kvar i det egna boendet så länge orken och viljan finns. Vi tror även att det ska vara möjligt att inte behöva byta boende när vårdbehovet ökar. Det är viktigt att den som bor kvar hemma inte blir isolerad mot sin vilja. Det ska finnas tid för hemtjänstpersonalen att se till den enskilda människans behov även utöver det mest grundläggande. Teknikens möjligheter att utveckla individuella hjälpmedel, har ännu inte prövats i stor skala. Centerpartiet vill i större utsträckning ta tillvara på teknikens landvinningar och introducera robotik i äldreomsorgen, på de äldres villkor. Vi tror att det finns mycket att vinna på mer automatiserade tjänster, inte minst trygghetsskapande.

Centerpartiet i Stockholmsregionen vill:

 1. Skapa möjligheten att fasa in sig i äldreboende och möjliggöra val av boende efter behov och önskemål
 2. Att boenden för äldre planeras vid nybyggnation i likhet med barnomsorg och skolor
 3. Främja robotik och automatiserade tjänster inom äldreomsorgen

Valfrihet och mångfald i äldreomsorgen

Äldre i behov av omsorg måste ges större möjlighet att själva bestämma över sin vardag. Ökad delaktighet och förbättrad information bör gälla i såväl den kommunala omsorgen som i den landstingsfinansierade hälso- och sjukvården. Den som föredrar att bo i mer nischade boenden tillsammans med vänner ska kunna göra det. Det kan handla om att personalen talar det egna språket eller att man vill kan leva tillsammans med sina husdjur. Vi ser dessutom gärna att fler HBTQ-äldreboenden tillkommer. Äldreomsorgen i Stockholms län ska vara attraktiv både för de äldre och för de närstående. Vi vill se en äldreomsorg som präglas av mångfald och nytänkande där stor hänsyn tas till den enskildes önskemål både vid biståndsbedömningar och kontakterna mellan utförare och den enskilde.

Bättre stöd till anhöriga vårdare

Det ska även vara möjligt att bo tillsammans med sin livspartner och par ska därför inte splittras när vård- och omsorgsbehovet ökar. Det är viktigt att boendegarantin efterlevs och att det byggs vård- och omsorgsboenden som är anpassade för sammanboende par. När behovet av att få hjälp dygnet runt uppkommer, ska det finnas bostäder som erbjuder ett tryggt omhändertagande, där också anhöriga kan känna sig delaktiga genom att på ett enkelt sätt kunna följa den äldres vardag. Många äldre vårdas idag i sitt hem av nära anhöriga. Ofta behövs tillsyn och hjälp dygnet runt, vilket starkt påverkar livssituationen för den som vårdar. Vi vill därför utöka antalet timmar som anhöriga kan få avlastning för egen tid. Även möjligheten att få ökad kunskap om den eventuella sjukdom och övriga behov den äldre har skulle för många anhöriga underlätta och även avlasta den mentala pressen. Det ska också vara möjligt att rekrytera anhörigvårdare att verka som vårdcoacher.

Centerpartiet i Stockholmsregionen vill:

 1. Ge möjlighet till mer stöd för anhöriga som vårdar sina äldre
 2. Att avlastningstiden för personer som vårdar anhöriga i hemmet ska utökas

En nära hemtjänst och hemsjukvård

Det finns många personer som klarar sig ganska bra med bara ett antal timmars hjälp i månaden. Idag är de insatser man får väldigt specifika, såsom antal rum och ytor som ska städas osv. Men behoven ser ofta inte likadana ut vecka efter vecka, därför måste hemtjänsten anpassas efter den enskildes behov. Vad som ska göras när bestäms av den enskilde tillsammans med den hemtjänstperson som kommer till hemmet. Vi vill också pröva en modell där arbetsterapeuter i större utsträckning än idag stödjer den äldre att utifrån sin egen förmåga och förutsättningar klara sina vardagliga sysslor i hemmet, där detta är möjligt. Detta kan vara ett sätt att både stärka den äldre men också ett sätt att lägga pengarna på de med störst behov.

Trygghet och värdighet är mål som ingår i äldreomsorgens uppdrag. Människor ska få fortsätta leva sina liv, även när de är i behov av vård och omsorg. Dagens äldre är i många fall friska och aktiva och ska kunna fortsätta att få vara det även när omsorgsbehovet blir större. En viktig del i detta är att äldre i Stockholmsregionen inte ska behöva känna sig ensamma. Det ska finnas tid för promenader, utevistelse, samtal över en kopp kaffe eller vad den äldre själv föredrar. Men det är också viktigt att det finns en dagomsorg som håller hög kvalitet. Det ökar många äldres livskvalitet och minskar därmed behovet av såväl omsorg som mediciner, inte minst antidepressiva. Dagverksamheten kan ordnas av såväl privata utförare som av kommunen.

En samverkan mellan landsting och kommuner vad gäller hemsjukvården är nödvändig. För att så få personer som möjligt ska komma till den äldre kan det vara en fördel om detta ligger på kommunen. En samverkan skulle också kunna ge vårdgivarna en mer sammanhållen bild av vårdtagarens sjukdomsbild.

Centerpartiet i Stockholmsregionen vill:

 1. Att personalen ska ha mer tid att se till den enskilda människans behov
 2. Se fler vårdlotsar i äldreomsorgen
 3. Se bättre system för samverkan mellan kommun, landsting och privata utförare för en mer sammanhållen vård
 4. Säkerställa att det finns dagverksamhet av hög kvalitet

Förenkla biståndsbedömningar

För att samordna omsorgs- och vårdinsatser, oavsett vem som är utförare, och förenkla för den äldre och dennes anhöriga anser vi att vårdlotsar ska användas i större utsträckning. De allra flesta äldre behöver någon form av stöd och hjälp för att få vardagen att fungera. Idag prövas alla åtgärder och timmar först av en biståndshandläggare. För att öka individens valfrihet och självbestämmande samt förenkla processen vill vi utreda möjligheten att avskaffa biståndsbedömningen för denna grupp. Vårt förslag är att personer över 85 år inte ska behöva bedömas alls utan istället få den hjälp och omsorg de känner sig ha behov av både i form av “boendegaranti” eller omsorg i det gamla hemmet. För yngre pensionärer skulle en enklare form av biståndsbedömning kunna prövas. Vid biståndsbedömningar bör också större hänsyn tas till den oro och ångest som många äldre upplever.

Centerpartiet i Stockholmsregionen vill:

 1. Avskaffa biståndsbedömning efter 85 års ålder
 2. Att bevilja ett antal timmar som kan variera efter dagsbehoven istället för specifika insatser

Hög kvalitet på maten

Matglädje är en förutsättning för att våra äldre ska äta tillräckligt. Att den som blir äldre mister aptiten är vanligt. Därför är det extra viktigt att maten till äldre är bra eftersom många äldre får idag inte i sig den näring de behöver. Vilket får konsekvenser i form av undernäring och fysisk- och psykisk ohälsa. Maten måste locka med doft, färg och smak då kroppens sinnen försvagas med ålder. Därför måste kraven på mat för äldre vara väldigt höga. Det ska inte vara lägsta pris som vinner en upphandling, utan även handla om kvalitet, smak och miljömedvetenhet med särskild hänsyn till de krav lagen ställer på svenska matproducenter. Vilken typ av maträtter som erbjuds är också viktigt för att väcka matminnen hos till exempel dementa personer som annars har svårt att uppleva smak. För den som fortfarande har ork ska det vara möjligt att för en billig peng äta lunch på de skolor som så önskar. På så vis ökar utbytet mellan generationerna och tidigare erfarenheter visar att det uppskattats av både äldre och yngre.

Trygghet och omsorg för länets mest utsatta

Målet med Centerpartiets politik är att ge förutsättningar för att de som bor i vårt län ska må bra, känna sig fria att bestämma över sina egna liv, har möjlighet att försörja sig och där så många som möjligt kan klara sig själva. Tyvärr är det inte alltid så för alla människor under alla delar av livet. För dem som av olika anledningar inte klarar av att leva sitt liv eller sköta sin försörjning på egen hand ska socialtjänsten finnas tillgänglig och hålla hög kvalitet. Målet ska alltid vara att där det är möjligt ska människor komma i jobb och kunna sköta sig själva i så hög grad det är möjligt.

Ett samhälle tillgängligt för alla oavsett funktionsvariation

Funktionsvariationer blir handikapp när samhället inte är anpassat. Centerpartiet ser det som särskilt viktigt att säkra goda hjälpmedel, en fungerande arbetsmarknad och en tillgänglig kollektivtrafik. Landstinget och kommunerna bör ta ett särskilt ansvar för att ha medvetna arbetsplatser där personer med funktionsvariationer har förutsättningar att bidra och ha en inkomst. Det bör främst ske genom kunniga och engagerade chefer, men också genom praktikplatser och lönebidragstjänster där det behövs.

Synen på människor i störst behov av hjälp och stöd avgör ett samhälles anständighet. För människor med funktionsnedsättning är rätten till personlig assistans grunden till ett värdigt liv och en fråga om individuell frihet för de med allra mest behov i vårt samhälle. Vi vill säkerställa att de som behöver personlig assistans verkligen får det. Staten måste fortsätta ta sitt ansvar för LSS eftersom det är en grundläggande förutsättning för många personers autonomi. Det är också viktigt att du som har en funktionsvariation ska kunna engagera dig i föreningsliv, ett politiskt parti eller på andra sätt vara en aktiv del av samhället utan att behöva känna oro över att Försäkringskassan ska dra in din ersättning.

Centerpartiet i Stockholmsregionen vill:

 1. Att offentliga arbetsgivare ska vara föredömen som arbetsgivare och säkra att personer med funktionsvariationer ska kunna bidra och ha en inkomst.
 2. Landstinget och statens hjälpmedelsverksamhet både för enskilda och arbetsplatser ska kontinuerligt utvecklas
 3. Kollektivtrafikens tillgänglighet för personer med funktionsvariationer ska stärkas samtidigt som en Färdtjänst av god kvalitet säkras

”En väg in” i socialtjänsten

För den som behöver ha kontakt med socialtjänsten är det viktigt att ha en trygg och bra kontakt. Förtroende är grundläggande för att arbetet för att komma ur utanförskapen ska fungera. Socialtjänsten ska vara lättillgänglig och begriplig för den som behöver ha kontakt med den. Därför vill Centerpartiet införa “en väg in”, det vill säga en enda kontaktväg och kontaktperson, oavsett vilket behov av kontakt med socialtjänsten du har. Den kontaktpersonen kan sedan förmedla kontakt med rätt personer inom socialtjänsten och också fungera som tolk när lagstiftning blir svårförstådd, ombudsman när det uppstår meningsskiljaktigheter och så vidare.

Centerpartiet i Stockholmsregionen vill:

 1. Införa “en väg in” till socialtjänsten

Intensifiera arbetet mot hemlöshet

Hemlösheten är ett fortsatt problem i vår region. Bland annat har de försök som gjorts med det som kallas Bostad först varit lyckade och vi vill därför se att dessa utökas och permanentas. För att förebygga vräkningar är det viktigt att människor som har missat att betala hyran blir erbjudna ekonomisk rådgivning. För att den som är hemlös ska få ett så bra stöd som möjligt behöver de olika kommunerna arbeta mer med attityd- och bemötandefrågor. Kompetensen ska vara hög hos medarbetarna på härbärgen och för ökad trygghet bör det finnas en uppdelning mellan olika målgrupper. Vi vill fortsätta arbetet med att komma ifrån härbärgen där människor bara övernattar till boenden där människor får hjälp och motivation att komma ur sitt utanförskap.

Centerpartiet i Stockholmsregionen vill:

 1. Intensifiera arbetet mot hemlöshet genom att bland annat utöka Bostad först

En human missbruksvård

Sverige är ett av de europeiska länder med högst dödlighet bland narkotikamissbrukare. Det är ett misslyckande som grundar sig i ideologi och osynliggörande av sjuka människor. Vi vill se ett omtag i missbruksvården med humanism, medmänsklighet och beprövad vetenskap och erfarenheter som grund. Trots många goda insatser, där exempelvis sprutbytesprogrammet är en viktig del, så måste mer göras. Centerpartiet arbetar för att missbruksvården ska kunna erbjuda paketlösningar med jobb och bostad i kombination med behandling, till exempel läkemedelsassisterad behandling för narkomaner. Ingen vård ska villkoras. Kommunernas, landstingens och frivilligsektorns insatser ska samordnas. Volontärarbete bör uppmuntras och stöttas.

Det bör finnas sammanhängande rehabiliteringsprogram i flera steg som omfattar behandling, uppföljning, boende, stimulerande sysselsättning och tandvård. Detta är viktigt för att hjälpa personer att komma ut ur sitt missbruk, men också för att erbjuda en väg tillbaka till samhället. Självklart ska detta ske i samförstånd med patienten. Allt stöd ska vara individanpassat. Vi vill inte generalisera människors behov. Ett problem med dagens strafflagstiftning är att missbrukare blir kriminaliserade för sitt sjukdomstillstånd, den lagstiftningen behöver förändras så att kriminella gäng och ligor straffas istället för missbrukare. Vi vet av erfarenhet att sätten som man arbetar med de här frågorna i exempelvis Portugal, Zürich och Köpenhamn fungerar bättre än i Sverige. Det vill vi lära oss av.

Centerpartiet i Stockholmsregionen vill:

 1. Att missbruksvården ska kunna erbjuda paketlösningar med jobb och bostad i kombination med behandling
 2. Att missbruksvården vid behov ska kunna erbjuda fler behandlingar med vetenskapligt stöd
 3. Ändra lagen så att missbrukare inte längre straffas för sin beroendesjukdom
 4. Utöka sprututbytesverksamheten till flera kliniker

Våld i nära relationer

Undersökningar visar att våld i nära relationer förekommer i alla typer av relationer. Kvinnor utgör majoriteten av de utsatta, framförallt när det gäller det grövsta våldet, men även män drabbas. Det är därför viktigt att det finns kompetens att ge stöd till alla typer av personer som har blivit utsatta för våld av en nära anhörig. Idag finns en fungerande verksamhet med kvinnojourer. Vi vill säkra långsiktig och rejäl finansiering till dem. Vi vill också säkra stöd till våldsutsatta män. Det är också viktigt att utöka förståelsen för och kunskapen kring dem som blir utsatta för fysiskt och psykiskt våld i en nära relation.

För att våldet skall upphöra är det också viktigt att det finns ett aktivt förebyggande arbete. Där vet vi bland annat att PrevenTell, stödlinje för de som upplever sig ha ett sexuellt avvikande beteende, är mycket viktig.

Ideella organisationer gör idag ett fantastiskt jobb när det kommer till att stötta och skydda dem som utsätts för våld i nära relationer. Men det är viktigt att kommun och landsting också tar sitt ansvar. Dels genom egen verksamhet men också genom att i högre grad betala för det arbete som idag utförs av ideella krafter.

Centerpartiet i Stockholmsregionen vill:

 1. Att arbetet mot våld i nära relationer skall utvecklas och förstärkas
 2. Att arbetet mot våld i nära relationer skall omfatta alla utsatta grupper
 3. Utveckla metoder för att skapa erfarenhetsutbytesgrupper och mentorshem för jour- och familjehem
 4. Förbättra tillgängligheten och bemötandet för aktörer i det civila samhället som engagerar sig i sociala frågor
 5. Säkra en långsiktig finansiering till kvinnojourerna för ett bättre stöd till utsatta kvinnor
 6. Att kommunerna säkerställer för att våldtäktsutsatta snabbt får kvalificerat stöd
 7. Att finansiering av PrevenTell säkerställs
 8. Utveckla metoder för långsiktig och effektiv samverkan med civilsamhället.

Fler jour- och familjehem

Det finns en stor brist på jourhem och familjehem i länet. Välfungerande jourhem och familjehem är nödvändiga för att barn som växer upp i otrygga förhållanden ska få en trygghet i tillvaron och en ny chans till en uppväxt som skapar en trygg vuxen. Därför behöver länets alla kommuner intensifiera arbetet med att få fler lämpliga familjer att välja att bli jour- eller familjehem. Centerpartiet vill därför att socialtjänsten ska utveckla metoder för att skapa erfarenhetsutbytesgrupper och mentorshem för dem som funderar på att bli jour- eller familjehem och som också kan vara stöd för dem som är det.

Nyttja kraften i det civila samhället

Centerpartiet tror på det civila samhället. Allting behöver inte ordnas av kommunala tjänstemän. Ett exempel är ungdomsverksamhet. Vi anser att kommunerna bör tillhandahålla samlingslokaler. Verksamheten i lokalerna kan i högre utsträckning byggas på föreningar, ideella krafter och ungdomarna själva. Lokaler och platser som kan skapa kreativa miljöer för våra unga är många gånger att föredra framför lokaler som är helt färdigställda från dag ett.

En trygg region fri från brott och extremism

Det borde vara en självklarhet att du som bor i Stockholmsregion ska kunna känna dig trygg i det område där du lever och bor. Att du aldrig ska behöva se dig över axeln på väg hem från tunnelbanan. Att du ska kunna vara helt säker på att polis, ambulans och brandkår kommer när du behöver dem. Att du ska vara fri att leva det liv du vill, oavsett varifrån du kommer eller oavsett var du bor någonstans. Tyvärr är det inte så idag. I vissa områden har så kallade moralpoliser tagit på sig själva att kontrollera människors beteende och polariseringen i samhället ökar. Polis och ambulans har svårt att rycka ut i vissa delar av vår region på grund av våld och stenkastning.

Detta är helt oacceptabelt! Vi kan inte gå med på att det finns människor som år ut och år in lever i ett område där samhällets lagar och regler inte gäller. Att du ska behöva känna sig orolig för att brandkåren inte kommer fram ifall det börjar brinna i lägenheten. Att du inte vet om ambulansen kommer i tid ifall det händer en olycka. Att du ser dina barn hänga med äldre kriminella. Att du är orolig för att möta hot och våld för att du klär dig som du vill. Att se närbutiken slå igen därför att butiksinnehavaren tröttnat på hot, våld och rån.

När samhället inte tar tag i brott som sker systematiskt i vissa bostadsområden är inte bara ett svek mot de människor som drabbas utan också mot de värderingar och lagar som vi bygger vårt samhälle på. Det är nog nu. Det är dags att vända på utvecklingen. Men det kommer att ta tid och det kommer krävas en mängd insatser för att på allvar inkludera de så kallade utanförskapsområdena i vårt gemensamma samhälle. Det som krävs är dels förebyggande arbete, både från kommunen och från polisen. Men också en ökad närvaro av polis på plats. Brott som sker måste klaras upp och de ansvariga ställas inför rätta. Vi vill ge mer resurser till polisen för att de ska klara detta.

Kommunerna kan göra mycket mer för att samordna det brottsförebyggande arbetet, inte minst genom samarbete med det lokala näringslivet. Vi vill ge kommunerna ett tydligt ansvar för just detta. Det måste också bli tydligare för den som drabbas av brott vad man har rätt till i form av stöd och rådgivning.

En personlig lots kan vara ett stöd för den som vill lämna en kriminell livsstil bakom sig. Även ett bättre samarbete mellan kommunen och kriminalvården efter avtjänat straff behövs.

Centerpartiet i Stockholmsregionen vill:

 1. Dra in alla former av bidrag till organisationer som inte respekterar demokrati, alla människors lika värde och jämställdhet
 2. Ha en närvarande polis i hela regionen och säkerställ att det finns fler poliser i våra förorter
 3. Bidra till fler insatser mot kriminalitet genom att öka såväl kommunernas som polisens brottsförebyggande kapacitet och ge kommunerna ett tydligt och lagstadgat brottsförebyggande ansvar
 4. Erbjud en personlig lots till den som vill lämna en kriminell livsstil bakom sig och stärk samarbetet mellan kommunen och kriminalvården efter att en person avtjänat sitt straff

Integration och inkludering

Sverige har i en allt mer orolig värld och under lång tid tagit emot och erbjudit skydd åt flera nya invånare i form av studenter, arbetskraftsinvandrare, flyktingar och deras anhöriga. Människorna som kommer hit och får stanna har inte bara en möjlighet att leva i fred och frihet utan tillför också stora värden till vårt samhälle. Att vi blir fler är en tillgång vi inte har råd att förringa eller försumma. Flera viktiga branscher i samhället lider brist på kvalificerad arbetskraft och frågan om en snabb validering av personers yrkeskunskaper är därför högaktuell.

Integrationsfrågorna har de senaste åren fått ett omfattande utrymme i den svenska debatten, främst på grund av det stora antalet asylsökande 2015. Frågor om hur väl anpassad arbetsmarknaden är för att möta ett ökat inflöde av människor i arbetsför ålder, hur vi etablerar en bra anpassad skolgång, sjukvård och bostäder samt hur vi ska skapa trygghet och möta rasism ligger högt på agendan i den politiska debatten, men är också något som dagligen diskuteras runt köksbord och i fikarum runt om i vår region.

Centerpartiet vill ge människor som flyr från krig, våld och förtryck ett bättre liv. Men för att det ska bli verklighet finns det många utmaningar i vårt samhälle som vi behöver ta tag i. Det handlar om utanförskap, trösklar på arbetsmarknaden och inte minst om att öppna vägar in i det svenska samhället och att stänga vägar som leder bort från det.

En väl fungerande integration

Centerpartiet vill genom obligatorisk samhällsinformation för asylsökande och nyanlända bidra till en ökad förståelse av hur vårt samhälle fungerar samt vilka rättigheter och skyldigheter som finns i vårt samhällskontrakt. Denna obligatoriska samhällsinformation ska ges direkt vid ankomst till Sverige där frågor kring jämställdhet, demokrati, barns rättigheter, sexualitet, HBTQ-frågor med mera lyfts upp. Vi vill erbjuda stöd till civilsamhällets aktörer, föreningar och idrottsorganisationer för att stärka arbetet med jämställdhet, för inkluderande religion och mot hederskultur. En fritidcheck skulle göra att fler får möjligheten att delta i fritidsaktiviteter, träffa människor med gemensamma intressen och dessutom stötta föreningar. Fritidschecken ger barn och unga möjligheten att välja en fritidsaktivitet genom en check som föreningen sen kan löser in hos kommunen.

Kommunernas roll i integrationsarbetet är viktigt och bör synliggöras. Integration handlar om allt från skola, kultur och fritid, socialtjänst till vuxenutbildning och arbetsmarknad. Det kräver flera åtgärder som involverar flera områden och görs parallellt. Integrationsarbetet måste genomsyra hela kommunens arbete. Kommunerna måste se hur mycket organisationen spelar roll för huruvida integrationen underlättas eller försvåras och de måste organisera sig på ett sådant sätt som tar bort de strukturella hinder som finns och möjliggöra en snabbare etablering för individerna i samhället.

Kommunerna kan göra mycket för att undanröja hinder för integration och för att underlätta. Men kommunerna varken kan eller bör göra allt. Det finns många organisationer och föreningar som varje dag gör fantastiska insatser för integrationen. Att stötta och samarbeta med civilsamhället är ett jättebra sätt att inkludera alla i lokalsamhället. Civilsamhällets kulturföreningar, idrottsföreningar, studiecirklar och hembygdsföreningar är de som är närmast befolkningen och har därmed bra redskap för att kunna få till en långsiktig, fungerande integration. Utan att lägga sig i, men genom att samverka och stötta, kan kommun och landsting göra mycket för att stärka civilsamhällets insatser för integrationen.

En tragisk konsekvens av vårt lands byråkrati och dåliga samarbete mellan myndigheter och kommuner är att många flyktingar som påbörjat en väl fungerande integrationsprocess och kommit att bli en del av det lokala samhället tvingas flytta till helt nya platser. Det är upprivande både för familjer och ensamkommande barn och unga som drabbas och det skadar integrationen i samhället. Vårt förslag om att kommunerna tar över ansvaret för boenden under asylfasen löser delvis detta problem. Under tiden krävs nya sätt att lindra konsekvenserna för både individ, men också för civilsamhälle och kommuner. Centerpartiet menar att asylsökande bör få en kommunplacering vid inskrivning på migrationsverket. Vi vill även ge Migrationsverket i uppdrag att se över hur familjer och enskilda som måste flyttas från ett boende kan få bo kvar i samma kommun eller i närområdet. I den mån det är möjligt borde även asylsökande som får uppehållstillstånd placeras så nära det boendet de hade under asylprövningen som möjligt.

Det är viktigt att alla kommuner är med och ta ett ansvar kring mottagande av asylsökande och nyanlända. Det är en förutsättning för att ett kostnadseffektivt mottagande, ur individperspektiv och ur ett ekonomiskt. Historiskt har de flesta asylboenden förlagts på landsbygden, utan att arbete har gjorts för att skapa möjligheter för människor att stanna kvar på landsbygden. Landsbygden behöver fler invånare och de mindre kommunerna har i grunden bättre förutsättningar att vara med och inkludera de nyanlända i samhället. Även de nyanlända skulle få en bättre chans att etablera sig och utveckla både språk och nätverk om man prioriterade arbetet med att få fler att bosätta sig i glesare befolkade kommuner runt om i Stockholm.

Boende är en enormt viktig del i integrationen. Bostadsmarknaden i Stockholmsregionen är idag ett problem för en lyckad integration. Därför är det nödvändigt att se bostadspolitikens roll för en lyckad integration och det behövs stora reformer på bostadsmarknaden för att den ska bli mer rörlig och underlätta för folk att få ett eget boende.

Migrationsverket behöver få en renodlad roll för myndighetsutövning för att kunna förkorta handläggningstiderna. Om ansvar för boende, språkundervisning och sociala insatser i asylfasen överförs till kommunerna så minskar administrationen på myndighetsnivå, på så sätt uppnås vinster för både integrationen och effektivisering av handläggning av ärenden.

Genom att kommunerna blir huvudmän för det handfasta integrationsarbete ökar tillsynen och kvalitetssäkringen av de asylboenden som finns, vare sig de bedrivs i privat eller kommunal regi.

Nästa viktiga steg är att säkerställa att systemen kring asylersättning och etableringsbidrag är synkade och att vi kommer ifrån dagens situation som innebär att det uppstår ett glapp mellan systemen som belastar de kommunala verksamheterna. Detta kräver bland annat att Migrationsverket och Försäkringskassan har en gemensam hantering och att överlämningen av ärenden mellan myndigheter fungerar som den ska. Socialtjänstlagen behöver också förtydligas så att kommuner som idag tillämpar förskott på förmån som ett sätt att bemöta myndigheters tillkortakommande får ett starkare stöd för sitt arbete. Detta kan spara mycket stora summor för kommunerna varje år.

Centerpartiet i Stockholmsregionen vill:

 1. Införa en fritidscheck för att stötta föreningar och göra fritidsaktiviteter tillgängliga för fler
 2. Erbjuda stöd till idrottsföreningar, religiösa samfund och andra organisationer i hur de ska hantera frågor kring jämställdhet.
 3. Införa obligatorisk samhällsinformation för asylsökande och nyanlända.
 4. Att Migrationsverket överlåter ansvaret för boende, sociala insatser och utbildning under asylfasen till kommunerna och fokuserar på myndighetsutövning, d v s asylprövningar
 5. Ersättningar till nyanlända under etableringsfasen betalas ut oberoende av inskrivning i etableringsuppdraget så att det inte uppstår ett glapp

Jobb och arbetsmarknad

Många utrikes födda har svårt att ta sig över trösklarna till den svenska arbetsmarknaden, vilket bland annat illustreras av sysselsättnings- och arbetslöshetsstatistiken. Sysselsättningsgraden bland utrikes födda är klart lägre än bland inrikes födda. Lägst är den bland lågutbildade och personer som nyligen kommit till Sverige.

I dag är grundregeln att en person som saknar uppehållstillstånd inte får arbeta, men en asylsökande kan beviljas undantag. Centerpartiet vill vända på detta och låta alla asylsökande arbeta. Istället för att arbetsförbud ska vara regel bör utgångspunkten vara att alla tillåts arbeta. Det ska dock fortsatt vara möjligt att besluta om arbetsförbud, och sänkt dagersättning, för de personer som vägrar bidra till att fastställa sin identitet eller som bryter mot lagar och regler. Det enda en asylsökande ska behöva för att få jobba är ett bevis på att man registrerats som asylsökande hos Migrationsverket.

Sedan 1 januari 2017 har regeringen tagit bort möjligheten att göra praktik som asylsökande. Möjligheten att göra praktik har varit en fungerande väg till ett jobb. Därför vill vi återinföra den möjligheten för asylsökande. Det bör också bli lättare för företag att erbjuda, och för asylsökande att få tillgång till, praktikplatser.

Det finns för många olika typer av bidrag till arbetsgivare som anställer personer som står långt ifrån arbetsmarknaden. Det är kostnadsdrivande, krångligt och dysfunktionellt. Detta vill vi förändra och förenkla genom ett mer enhetligt system.

Vägen till att bli företagande är för många ett väldigt bra men ofta krångligt sätt att skaffa sig en egen försörjning på. Komplicerade skatteregler gör det svårt för vem som helst att starta och driva ett företag. Därför vill vi att det ska vara möjligt att starta instegsföretag. Vid varje försäljning dras 25 procent i skatt och det är den enda skatten företagaren betalar. Det fungerar som en enskild firma och med en omsättning på högst 250 000 kr. Många som invandrat till Sverige väljer i dag att bli egenföretagare då de har svårt att få en anställning. Detta förslag skulle underlätta för dem och alla andra som vill starta och driva ett eget företag.

Samtidigt som vi renoverar och utvecklar våra miljonprogramsområden kan vi också utveckla människorna som lever där. Vi vill i högre grad släppa in lokala entreprenörer vid renovering och nybyggnation och även bereda plats för arbetspraktiskt träning för närboende. Vi vill ställa krav på praktik- och arbetsträning vid alla offentliga byggprojekt. Idag saknas arbetskraft i byggsektorn samtidigt som framförallt människor med utländsk bakgrund, är arbetslösa. Vi tror att många av dem kan komma i jobb, inte minst i byggsektorn och vill därför förbättra matchingen på arbetsmarknaden för byggsektorn.

Centerpartiet i Stockholmsregionen vill:

 1. Flytta över etableringsuppdraget till kommunerna
 2. Att alla asylsökande ska ha rätt att arbeta. Undantag kan göras för de som inte samarbetar med svenska myndigheter.
 3. Att det ska gå att växla från att vara asylsökande till arbetskraftsinvandrare eller högskolestuderande
 4. Stärka möjligheten för nyanlända att enkelt kunna starta och driva företag
 5. Göra det möjligt att starta ingångsföretag där en schablonskatt dras vid varje försäljning.
 6. Förbättra möjligheten att få lån för att starta företag.
 7. Att verksamhetsstödet till organisationer som arbetar med företagsrådgivning riktad mot kvinnor skall stärkas

Utbildning är nyckeln till integration

Utbildning är nyckeln för framgångsrik integration. Centerpartiet vill att alla nyanlända ska få en obligatorisk introduktion för att lära sig hur det svenska samhället fungerar. Denna utbildning ska erbjudas redan i asylfasen, vara anpassad för de asylsökande och avhandla frågor kring jämställdhet, demokrati, hederskultur, barns rättigheter, sexualkunskap och HBTQI-rättigheter.

Forskning visar att ett upprätthållande av modersmålet är positivt när man ska lära sig ett nytt språk. Centerpartiet vill möjliggöra undervisning av ämnen på modersmål i grundskolan, dels för att minska tiden som barn kommer in i den ordinarie undervisningen, men också för att hålla igång och utveckla modersmålet. Detta kan radikalt snabba upp nyanlända barns utbildningsresultat.

De människor som är på flykt och som har sökt sig till Sverige bär ofta med sig svåra upplevelser, otrygghet och ibland till och med PTSD. Det visar sig i skolarbetet för många barn och då speciellt för de ensamkommande barnen som förväntas att snabbt lära sig vårt språk och ta till sig annan undervisning. Därför behöver vi individualisera undervisningen för att säkerställa att inget barn lämnas utan adekvat utbildning och stöd.

Vi vill att elever som går på högstadiet eller gymnasiet ska kunna få utbildning i faktaämnen på sitt eget hemspråk. På så vis lär de sig ämnet snabbare och får bättre förutsättning att avsluta sin utbildning. Dessutom kan utbildade lärare från dessa länder snabbt få jobb, och därmed försörjning och kolleger så att även de kommer in snabbare i samhället. Undervisning i svenska och engelska ska däremot ske mer intensivt som ett helt separat ämne med svensktalande lärare.

Introduktionsprogrammet i grund- och gymnasieskolan måste fortsätta utvecklas. Centerpartiet i Stockholmsregionen vill se att samhällsorienteringen och det svenska språket blir de viktigaste tyngdpunkterna i programmet. Analfabeter ska få mer tid i skolan och vistas mindre på förläggningarna, så att även de kan få en nystart och chans att läsa in grundskolan med godkända betyg.

Eftersom kommunerna är huvudmän för grundskola, gymnasieskola och vuxenutbildning är de även ansvariga för att validera människors gymnasiekompetens. Men alla gymnasieskolor kan inte förväntas veta hur man ska validera gymnasiekompetens från världens alla länder. Risken för att den validering man får beror mer på vilken kommun som validerar än på vilket betyg man har är också överhängande. Eftersom kursplanerna nästan helt är nationella vill Centerpartiet att en statlig myndighet ska sköta valideringen. Det skulle inte inskränka på det kommunala huvudmannaskapet, men ge en snabbare, bättre och mer överskådlig process för valideringen av gymnasiekompetens.

Kvaliteten i svenska för invandrare (SFI) är helt otillräcklig i dag och leder inte till tillräckliga resultat. Samtidigt finns det privata och ideella utbildningsanordnare som är framgångsrika i att lära ut språk. Men studerande inom SFI har inte möjlighet att välja en annan utbildningsanordnare än kommunen eller de anordnare kommunen upphandlat. Genom att betala för resultat, införa valfrihet för de studerande och öppna upp för konkurrens mellan nya, potentiellt bättre utbildningsanordnare kan kvaliteten inom SFI höjas. Vi vill därför införa en SFI-peng som betalas ut till dem som kan leverera resultat och som baseras på den studerandes utgångsläge och förutsättningar.

Förkunskaperna varierar stort mellan nyanlända vilket kräver en flexibel utformning av utbildningen där olika nyanlända har olika behov. I vissa fall behövs mer undervisningstid medan i andra fall behövs stöd för att komma ut i samhället och praktisera språket. Dessutom är vägen från nyanländ till nyanställd väldigt uppdelad. Efter asyltiden får man läsa samhällsinformation, sedan SFI, därefter yrkessvenska, sedan yrkesvux – allt detta tar lång tid. Dessa utbildningar borde kunna läsas parallellt i högre grad så att den studerande snabbare kan komma ut på arbetsmarknaden. Även lärlingsprogram för nyanlända skulle underlätta integrationen och göra att fler kommer ut i jobb tidigare.

De så kallade SFX-utbildningarna, som riktar sig till nyanlända med yrkesutbildning och där språkinlärning ofta sker direkt på arbetsplatser, bör utvecklas och finnas i fler kommuner. Vi vill också att SFI samverkar med folkhögskolan och vuxenutbildningen för att nyanlända ska kunna få ut maximal nytta av etableringstiden och snabbt integreras i samhället och komma ut i jobb. Stockholmsregionens starka och heterogena näringsliv måste få vara en del av integrationsarbetet.

Vi måste också göra det mer attraktivt att utbilda sig till SFI-lärare, genom att göra det till en naturlig vidareutbildning för lärare.

Centerpartiet i Stockholmsregionen vill:

 1. Att alla nyanlända ska få en obligatorisk samhällsintroduktion för att lära sig hur det svenska samhället fungerar. Denna utbildning ska erbjudas redan i asylfasen.
 2. Ge en statlig myndighet ansvar för validering av gymnasiekompetens
 3. Underlätta kompetensförsörjning med fler lärlingsplatser på yrkesutbildningarna
 4. Tillåt personer med lärarkompetens från andra länder att undervisa i sina ämnen på sitt eget hemspråk
 5. Göra vägen från nyanländ till nyanställd kortare genom att reformera SFI och göra yrkesutbildningar till en naturlig och integrerad del av svenskundervisningen
 6. Införa en SFI-peng för mer effektiv språkintroduktion till nyanlända
 7. Erbjuda SFI och annan relevant utbildning i svenska från första dagen i Sverige
 8. Att SFX-utbildningar med språkinlärning direkt i yrket ska finnas tillgängliga i fler kommuner
 9. Stärka samverkan mellan SFI, vuxenutbildningen och folkhögskolorna, näringsliv och föreningsliv
 10. Arbeta för att nyanlända ska ha tillgång till praktikplatser
 11. Att nyanlända som är analfabeter får tillgång till extra stöd inom SFI med fler utbildningstimmar