Nynäshamn
Centerpartiet lokalt

Rubrik

IT och skola

Ingress

Utbildning i världsklass

För Centerpartiet är skolan avgörande för att skapa förutsättningar för alla barn och unga att nå sin fulla potential. Vi tror på människans kraft och möjlighet att bidra till samhället. För att varje människa ska kunna växa krävs en skola som skapar likvärdiga förutsättningar för alla.

Att kunna läsa, skriva, räkna och förstå sin omgivning är grunden för det fortsatta lärandet. Det är också grunden för ett demokratiskt samhälle, där varje individ ska få börja sitt vuxna liv med en likvärdig utbildning. För att erbjuda våra elever en likvärdig utbildning vill vi i ämnena matematik och svenska införa två lärare system. Det vill säga när undervisning bedrivs är det två lärare närvarande under lektionerna.

Tryggheten i för- och grundskolan är viktig för eleverna, lärarna och övrig personal och för att de ska klara sitt huvuduppdrag att ge alla elever goda kunskaper och förutsättningar vidare i livet. För att lärare och övrig personal inom för- och grundskola ska ha en bra och trygg arbetsplats vill vi anställa tolkar i kommunen. När personal behöver snabb hjälp med tolkning, ska de erhålla det omgående och inte behöva vänta lång tid med den hjälpen.

För oss är det viktigt att varje elev får utvecklas utifrån sina förutsättningar till lärande. Den framgångsrika skolan skapas i mötet mellan lärare och elev. Det är lärarna som gör den stora skillnaden och som är allra viktigast för elevens möjligheter att lyckas i skolan. Därför vill vi införa mentorer/ lärarassistenter i skolan som tar hand om de sociala frågorna som berör alla elever, så lärarna får koncentrera sig på att eleverna får en undervisning av hög kvalité.

Alla skolor gynnas av en varierad elevsammansättning där barn och unga med olika bakgrunder och erfarenheter möts. För att motverka segregation och lyckas med integration för eleverna i de högre årskurserna (7-9) vill vi skapa en högstadieskola. En skola som ger eleverna likvärdiga förutsättningar att nå kunskapsmålen för en gymnasial utbildning.

Trygg och kreativ förskola

För att barn ska växa upp till trygga individer, och för att främja barns lärande krävs satsningar på små grupper och tillräckligt med förskollärare. En förskola med en god pedagogisk miljö är också ett viktigt verktyg för att effektivt lära sig språk och färdigheter som lägger en god grund för att klara målen i grundskolan. En av de viktigaste faktorerna för en bra pedagogisk verksamhet är välutbildad och kunnig personal.

En attraktiv gymnasieregion

För att regionen ska fungera krävs en noggrann planering av antalet gymnasieplatser och en samordning mellan kommunerna i samverkan med fristående huvudmän. Fram till 2030 ökar antalet gymnasieelever i regionen med 40 procent enligt KSL. Det skapar utmaningar för regionen. Vi måste säkerställa att det finns tillräckligt med studieplatser i länet. Vid för få platser eller en ojämn geografisk fördelning riskerar vi att få en utslagning av svaga elever som hänvisas till skolor med långa pendlingsavstånd från hemmet. Vi vill att de elever som har störst behov av stöd och motivation får plats på en skola de känner sig trygga i.

Centerpartiet i Stockholmsregionen vill stärka kvalitén och attraktivitet på yrkesprogrammen i länet. Utbildningarna måste skapas i nära samarbete med branscherna för att kunna ge en utbildning som leder till jobb. Vi måste säkerställa att alla elever som går yrkesprogram får rätt till sina praktikplatser med bra handledning. Det ger eleverna rätt kunskaper inför arbetslivet och goda kontakter inför framtiden.

En bra särskola

Idag finns få alternativ till vidareutbildning för de som genomgått särskolan. Vi vill se fler vägar till eftergymnasial utbildning, både på högskola och yrkesutbildningar. Undervisningen måste ske utifrån individens behov, varför en individuell studieplan behövs och mer lärarresurser. Det gäller också för specialskolan för döva och hörselskadade barn.

Vuxenutbildning/Komvux

Kommunala gränser förhindrar utveckling och möjlighet till smalare och mer fokuserade vuxenutbildningar. Centerpartiet i Stockholmsregionen vill därför ha en gemensam vuxenutbildningsregion i Stockholms län med en auktorisering som är gemensam mellan kommunerna.

Det ska finnas större möjligheter att starta fristående vuxenutbildning som kan tilldelas medel genom upphandling eller genom ett fritt val där resurser följer eleven på liknande sätt som inom det fria skolvalet i grund- och gymnasieskolan.

Yrkeshögskolan

Arbetsförmedlingen är idag en bromskloss för att faktiskt få människor i arbete. Matchningen är dålig och det tar lång tid att få igång en arbetsmarknadsåtgärd för den enskilda individen. Därför vill vi att yrkeshögskoleutbildningar ska få ett större ansvar för jobbmatchning och vidareutbildning som leder till jobb.

Centerpartiet i nynäshamn vill:

 1. Två lärare vid undervisning i matematik och svenska
 2. Införa mentorer/ lärarassistenter som arbetar med de sociala frågorna runt eleverna i de högre årskurserna (7-9)
 3. Införa en skola för de äldre eleverna i grundskolan, årskurs 7-9
 4. Anställa tolkar
 5. Barngrupperna på avdelningarna är konstruerade efter skolverkets rekommendationer
 6. Värna och utveckla den gemensamma gymnasieregionen i Stockholm
 7. Höja statusen på yrkesprogrammen genom krav på praktikplatser i nära samarbete med branscherna
 8. Att alla ska ha rätt till eftergymnasial utbildning
 9. Att särskolan får mer resurser genom att regionens kommuner delar resurser
 10. Värna specialskolan
 11. Att yrkeshögskoleutbildningar med nära koppling till branscherna stärks och att samfinansiering blir möjlig i högre grad
 12. Skapa en gemensam vuxenutbildningsregion i Stockholms län
 13. Stärka möjligheten till fristående vuxenutbildning med en gemensam auktorisation
Relaterade nyheter