Paneldebatt hos företagarna

Den 27 mars bjöd Företagarna in till debatt. Frågor som skatter, regelkrångel och hur vi kan förstärka det lokala företagsklimatet togs upp.

Följande var våra budskap:

Kompetensförsörjningen är en stor utmaning den kommande tiden och det måste vi möta upp med dels rätt utbildning men också med rätt matchning på arbetsmarknaden. Många företagare upplever att de möts av ett väldigt fyrkantiga regelverk och att myndigheter de kommer i kontakt med har dålig förståelse för en företagares vardag. Något behöver även göras för att sänka kostnaderna för att anställa.

Offentlig verksamhet kan med fördel konkurrensutsättas för att ge det privata näringslivet möjlighet att skapa arbetstillfällen, välfärd och utveckling i hela landet. Då är det däremot viktigt att kommunen arbetar med kvalitetsuppföljning och kontroll av den offentligt finansierade verksamheten. Offentlig verksamhet ska inte heller konkurrera med det rent privata näringslivet, eftersom det riskerar drabba både arbetstillfällen, välfärd och utveckling.


Fortfarande är det många små och medelstora företag som har svårt att hitta tid till att svara på upphandlingar eller har tröttnat för att de anser att upphandlingar är vinklade eller så har de inte kapacitet att leverera så stora volymer som en viss upphandling kräver. Därför kan det vara en idé att antingen bryta upp stora upphandlingar i mindre men också i större omfattning använda sig av direktupphandling


För Centerpartiets del så är det viktigt att vi i kommunen får till en bra plattform där tjänstemän och politiker lyssnar in företagens synpunkter på hur de uppfattar kommunens service och handläggning av de servicetjänster som de stöter på. Det kan röra alltifrån bygglovsärenden till serveringstillstånd, tillsyn enligt miljöbalken eller livsmedelskontrollen. Införa e-tjänster för förenklad ansökningsprocess och se till att handläggningstider inte drar ut på tiden är prioriterat.


  • Vi välkomnar privata aktörer inom skola, vård och omsorg.
  • Underlätta för små företag att delta i kommunens upphandlingar.
  • förstärkt dialog mellan kommun och näringsliv för att hitta förenklingar och förbättringar kring kommunens servicetjänster.
  • Vi ska fortsätta arbetet att planera verksamhets- och industrimark med fungerande infrastruktur, logistik- och godshantering.

Läs mer: https://www.centerpartiet.se/var-politik/politik-a-o/foretagande