Budgeten är presenterad

Under dagens kommunstyrelse presenterades alliansens budget för år 2019 och plan 2020-2021. Jämfört med föregående år tillförs verksamheterna 94 miljoner mer, vi fortsätter nödvändiga investeringar med en budget på närmare 130 miljoner kronor för objekt inom infrastruktur, park och offentlig miljö men också satsningar på miljö och kultur- och fritid. Skatten föreslås sänkas med 25 öre. Nedan följer några av de satsningar och prioriteringar vi ämnar göra.

I den budget som presenteras finns ett skolmiljölyft - för förbättringar både inomhus och utomhus, samt tillgång till grupprum. Vi ger ett uppdrag till det kommunala fastighetsbolaget Armada AB att presentera en underhållsplan för att våra idrottshallar i kommunen ska få nödvändig upprustning. Till det så kommer det att tas fram en helhetslösning för Hackstaområdet och sportcentrum. Där Centerpartiet gärna ser både ett till elljusspår, MTB-spår, möjlighet till boende för lägerverksamhet och utbyggnad av anläggningar och idrottsfaciliteter för föreningar och allmänheten. Allianspartierna var även eniga om att utreda både lokalisering samt finansiering av en ny simhall i kommunen.

Skolpengen för förskola, grundskola och fritids förstärks och vi ser över fler yrkesprogram för gymnasiet för att möta upp både för det behov som finns, samt för en snabbare väg till arbete. Vi förstärker elevhälsan, gör satsningar för att motverka den psykiska ohälsan samt erbjuder fortbildning kring tillgänglig lärmiljö och funktionsvariationer samt säkerställer anpassat studiematerial (för t ex NPF, tal- och språk).

Inom miljöområdet påbörjas en förstudie för att restaurera en havsvik, miljö- och tillgänglighetsbidraget till föreningar finns kvar, extra medel läggs på att kartlägga vattenkvalitet i sjöar och vattendrag samt projektmedel till skolor "från jord till bord" permanentas och utredning om att omvandla strandängarna vid Täljöviken till naturreservat. Ett finansieringsalternativ såsom gröna obligationer är något som lyfts i budgeten. För att öka medvetenheten och för att minska nedskärpningen går vi med i Håll Sverige rent. Vi anlägger en återvinningsstation på Ingmarsö med hämtning av fler fraktioner, inför grovsophämtning samt uppdrar till Österåkersvatten att påbörja arbetet med att införa hushållsnära hämtning av återvinning.

Vi ser över eventuell medfinansiering av extra turer från Åsättra samt tur från fastlandet, samt arbetar för att införa en båtpendlingslinje. Kommunen ska också ta fram en plan för hållbar destinationsutveckling.

- Det är en budget som vi kan vara stolta över, som både är ekonomiskt ansvarstagande men också framåtblickande, säger Michaela Haga (C) gruppledare.

Här finns länkar till budgetdokumenten:
Tjänsteutlåtande
Budget 2019, plan 2020-2021

Här är de finansiella mål kommunfullmäktige har antagit:

- Budget ska upprättas så att intäkterna överstiger kostnaderna enligt
kommunallagen.
- Kommunens utdebitering hålls så låg som möjligt under 2019-2022
- Kostnadsutveckling per invånare ska inte överstiga 3% i snitt under mandatperioden
- Högst 50 % av pensionskostnader inkl. löneskatt avseende före 1998 som
betalas ut årligen, kan finansieras av tidigare reserverade medel i eget kapital.
- Minst 50% av investeringsvolym som överstiger årets avskrivningar, ska finansieras med årets resultat och posten oförutsätt och högst 50% via realisationsvinster/exploateringsintäkter och egna medel.
- Årets resultat som överstiger 2% av eget kapital ska reserveras för resultatutjämningsreserv i balansräkning under posten eget kapital.