nytt avloppsreningsverk

Idag på Kommunstyrelsens sammanträde har partierna gjort ställningstagande på var nytt avloppsreningsverk ska börja byggas. Alternativen Roslagsvatten tagit fram handlar om att välja bygga nytt i Margeretelund eller i Täljö.

Vi har djupdykt i frågan och kommit fram till följande som också är inlämnat som vår röstförklaring på dagens sammanträde:

Centerpartiets Röstförklaring angående plats för avloppsreningsverk, KS 27/4-2020

Centerpartiet ser för- och nackdelar med de båda placeringsalternativen men har landat i vårt ställningstagande som är avloppsreningsverk i Täljö på berg, aktivt slam.

Vi tycker det är olämpligt att bygga ett nytt verk på ett område med stor översvämningsrisk och på en plats där vi redan nu vet att generationerna efter oss inte kommer att kunna bygga ut för framtidens behov. Att bygga i Margeretelund skulle påverka närmiljön för många boendes i området och transportmöjligheterna till och från är inte tillfredsställande.

Dessutom ser vi fortfarande området som en bra plats för att kunna bli en koppling mot skärgården med framtidens sjötrafik och servicepunkt med brygga, café och mackservice. Detta behövs för att knyta ihop kommunens delar på ett bättre sätt än vad som är idag.

Vi ser ett avloppsreningsverk i Täljö som mycket mer hållbart. Det finns bättre transportvägar till och från samt att det blir en bättre placering strategiskt sett i förhållande till hur bebyggelse planeras i översiktsplanen nära Roslagsbanan. Ett verk här skulle inte påverka närboende på samma sätt och det aktiva jordbruket i närheten gör att nära bebyggelse som kan skapa konflikter minskar.

Det finns här bättre möjligheter att ta emot slambilar från kommunens enskilda avlopp och vi minskar därmed beroendet av andra kommuners tjänster.

Genom att bygga på ny plats kan man få bättre kontroll på budgeterade kostnader och slippa överraskningar som ofta blir när man bygger om. Ett nytt verk behöver byggas för framtiden och i Täljö finns alla möjligheter att tänka långsiktigt, det kan till exempel behöva finnas möjlighet för ett regionalt verk om ett antal år och det vore olyckligt att stänga den möjligheten redan nu.

Vi har tagit del av de ekonomiska uppgifter som finns i Roslagsvattens underlag och har efterfrågat att få fördjupa oss i hur de beräkningarna gjorts. Dock har vi till dags datum inte fått del av något djupare underlag och därmed inte haft möjlighet till det.

Tidsaspekten som i underlaget är till Margeretelunds fördel ställer vi oss lite frågande till eftersom tillståndet som redan finns endast kommer att räcka en liten bit på vägen. Tillståndsansökningar kommer att behövas på båda platserna och risken för överklaganden finns på båda platserna.

Vi har noterat att Roslagsvatten valt att vikta alla ingående parametrar lika i underlaget som givits ut, vilket kan vara en förklaring till varför vi inte kommit fram till samma slutsats som givits i underlaget då vi inte i vårt resonemang inom Centerpartiet viktar alla parametrar som lika avgörande.

/Anne-Li Hilbert, Centerpartiet

 

Dock var Margeretelund huvudförslag och det förslag som gick vidare till kommunfullmäktige för avgörande.

Björn Pålhammar (ersättare i Kommunstyrelsen och vice ordf Österåkersvatten) samt Anne-Li Hilbert (Ledamot i Kommunstyrelsen och Gruppledare för Centerpartiet Österåker)