Miljö - Ett hållbart Österåker

Centerpartiet arbetar för en god livsmiljö och för en minskad miljö- och klimatpåverkan i Österåker. Vi vill satsa på gröna innovativa lösningar och vi vill ha helt förnybar energiförsörjning inom en generation. Därför är det viktigt att vi minskar utsläppen av skadliga partiklar i luften och ökar människors möjlighet att åka kollektivtrafik, cykla och ställa om till hållbara transporter. Österåkersborna ska leva i en giftfri miljö. Vi ser att hållbarhet handlar om att vi ökar kontrollen, reglerar och minskar användandet av farliga kemikalier, giftiga- och hormonstörande ämnen. Skadliga ämnen som våra barn kommer i kontakt med dagligen genom kläderna de har på sig, maten de äter och leksakerna de leker med. Centerpartiets mål är ett ekologiskt hållbart samhälle där vi återvinner mer för att minska miljöpåverkan. Vi tror på utökade uppsamlingssystem som gör det möjligt för alla att källsortera och att fortsatt utveckla återvinning av matavfall och gödsel för att återvinna till biogödsel eller biogas. Sommarens kraftiga skyfall har orsakat att avloppsvatten bräddat orenat ut i naturen från ledningssystemets pumpstationer. Vi vill satsa på att kraftfulla åtgärder vidtas för att, i första hand helt eliminera detta, eller att bräddat avloppsvatten passerar filtreringsdammar innan utlopp i våra vattendrag.


• Säkra en giftfri vardag - Utbilda personal och inköpsansvariga i kommunen och stärk tillsynen på våra förskolor/skolor och arbetsplatser för att få bort giftiga och hormonstörande ämnen och produkter.

• Underlätta för egen förnybar elproduktion – i detaljplanen ska det ges möjlighet att uppföra solceller eller enskilda småskaliga vindkraftverk på fastigheter inom kommunen.

• Tillgängliggöra avfalls- och återvinningsstationer - vi ska skapa fler möjligheter för källsortering och återvinning i kommunen.

• Ge kommunens miljöarbete högsta prioritet – certifiera kommunen enligt miljöledningssystem ISO 14001 där alla för valtningar och bolag inom kommunen ska omfattas.

• Satsa på biogasproduktion – starta insamling och rötning av hästgödsel för att lokalt producera biogas i kombination med ökad insamling av matavfall. Det skapar tillväxt i de gröna näringarna, minskar problemen med gödsel- och matav fall och möter det växande behovet av miljöbränsle för fordon, el och värme.

• Planera smarta transporter – arbeta för att minska transporters miljöpåverkan genom att styra om till fossiloberoende och samordnade transporter.

• Minska övergödningen i Östersjön – utöka hastigheten av kontroll av enskilda avlopp, både permanent-, som sommar bostäder.

• Säkra en grön sjöfart – genom att styra om till miljövänligare bränsle minskar vi miljöpåverkan och utsläppen i Österåkers skärgård. Vi måste värna Östersjön för kommande generationer.

• Utöka kapaciteten och tömningsmöjligheter för båttoaletter – säkra och inventera platser för båttömning i kommunen i dialog med båtklubbarna. • Avloppsreningen vid Margretelund ska ersättas - anslut till Käppala förbundets reningsverk på Lidingö. Lukt från verket ska snarast elimineras.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.