KULTUR, FRITID och REKREATION - Ett Österåker för alla

Vi vill främja ett aktivt liv för dig som boende i Österåker. Det ska finnas ett rikt utbud av kultur och fritidsaktiviteter i alla dess former. Vi ser att skaparglädje frodas i frihet och att det är viktigt med ett tillgängligt kulturliv. Vår kulturhistoria är också värdefull för vår identitet och för Österåkers stolthet. Därför vill vi vårda kulturarvet och stimulera det som ska bli morgondagens kulturarv. Vi värderar inte skilda kulturella uttryck olika högt – alltifrån det klassiska till det moderna respekteras och uppskattas. Genom olika upplevelsetråk, ett rikt kulturliv och fritidsaktiviteter kan även ett innovativt företagsklimat utformas.

• Uppföra fler utelekplatser och utegym – vi vill skapa naturliga mötesplatser för personer i alla åldrar och även motivera till lek och rörelse.

• Bygga en idrottsplats på Ljusterö – vi vill bygga en rejäl idrottsplats för barnen och ungdomarna på Ljusterö.

• Preparera längdskidåkningsspår med konstsnö – preparera längdskidåkningsspår för att förlänga säsongen.

• Underlätta att ta sig fram på hästryggen – arbeta för fler sammankopplade ridleder i hela kommunen.

• Arbeta för att Österåker blir bästa destination för cykelturism 2020 – genom att bli ett centrum för cykelturism främjas näringslivet i kommunen och skapar positiva ekonomiska effekter även i de mer glest befolkade delarna av kommunen och i skärgården.

• Säkra aktivitet i Bergateatern – Verksamheten på Bergateatern är värdefull och för många barn och ungdomar kan det vara den första kontakten med teater, musik och andra konstnärliga uttryck. Även föreställningar på kvällstid.

• Förbättra underhållet på Blå leden – förbättra underhållet på Blå leden för att de personer som vandrar längs den ska få en så bra upplevelse som möjligt.

• Att vi ska kunna cykla runt Drängsjön vid Domarudden – Uppför en cykelväg runt hela Drängsjön för att kunna möjlig göra att cykla runt hela sjön.

• Satsa på underhåll av Wira Bruk – Säkra underhåll av den värdefulla kulturbyggnadsmiljön och tillse att teaterverksam heten har förutsättningar att fortsätta med sin välkända föreställning. Upprustning av det lilla vattenhjulet och vattenrännan, för att möjliggöra demonstration av vattenkraften.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.