JOBB, FÖRETAGANDE och INTEGRATION - Ett Österåker i utveckling

Vi vill att fler jobb skapas i Österåker. Det ska inte vara nödvändigt att pendla till en annan kommun för att hitta ett attraktivt arbete. Vi ska arbeta för att bli en än mer företagsvänlig kommun och erbjuda en bra och tillgänglig service för företagare. Centerpartiet är företagarnas parti och företagen är en av grundpelarna för att skapa ett hållbart samhälle fler jobb och skatteintäkter till välfärd. I Österåker vill vi att kommunen ska vara en attraktiv företagarkommun och att vi har ett bra företagarklimat. Vi vill att du som företagare ska ha bra förutsättningar att skapa tillväxt och vi ska se till att möta efterfrågan och behoven av attraktiva företags- och industrilokaler i vår kommun- det ska vara lätt att etablera sig här. Att driva företag ska vara en lika naturlig sysselsättning som att förvärvsarbeta. Vi vill utveckla kommunens service till företagare än mer, så att du som företagare har enbart en väg in vid frågor och att Österåker också kan erbjuda möjlighet för varierade storlekar och branscher att etablera sig. Centerpartiet vill att du som företagare får svar snabbt och vägledning i de frågor som finns för att underlätta för din verksamhet. I Österåker har vi inom vård, skola och omsorg skapat möjlighet för fler företagare att etablera sina verksamheter, inte minst fler kvinnor har startat och driver lönsamma företag här med bra kvalitet till kunderna - och det inom branscher som tidigare varit stängda.

• Regelförenkla och stimulera nyföretagande – genom att se över hur vi kan underlätta för företagen i Österåker blir vi mer konkurrenskraftig gentemot andra kommuner. Vår attityd i kommunen mot företagare ska var öppen och det ska vara lätt att starta upp sin verksamhet här. Handläggningstider ska förkortas och byråkratin minska.

• Underlätta för små företag att delta i upphandling – vi vill underlätta för små företag att delta i kommunens upphandlingar där miljö och kvalitet utgör grunden för uppdragen.

• Att Österåker ska vara möjligheternas marknad – vi ska erbjuda företagsstöd och vägledning, samt vara en plats för både små och stora företag och utifrån var och ens behov att hitta lokal och mark för etablering.

• Skapa fler jobb genom att öka valfriheten – genom ökad kvalitativ valfrihet för varje individ inom välfärdssektorn skapas utrymme för fler företag och fler jobb.

• Inventera och marknadsföra lokaler och mark för företag – med en inställning att vi ska skapa fler arbetstillfällen i kommunen är det viktigt att vi över och marknadsför de lokaler och mark som är väl anpassade till näringsverksamhet.

• Att kommunen ska vara en attraktiv arbetsgivare – kommunen är den största arbetsgivaren i kommunen och genom att erbjuda mentors- och karriärprogram tar vi tillvara den kompetens och erfarenhet vi ser hos våra medarbetare och kan erbjuda dem en attraktiv arbetsplats och konkurrenskraftig karriärsutveckling.

• Genomföra en satsning på jobbintroduktion för integration – alla människor ska ha en möjlighet till ett arbete och en egen försörjning och vi måste därför korta vägen till jobb för nyanlända. Genom en bättre matchning, förbättrad språkin lärning och en ökad samverkan mellan kommun och andra nätverk i civilsamhället kan vi skapa fler jobbmöjligheter för alla.

• Införa ett större samarbete mellan skola och näringslivet – Elever ska kunna erbjudas arbetstillfällen och lärlingsplatser under en kortare eller längre tidsperiod i samarbete med kommunen, arbetsförmedlingen och det lokala näringslivet i kommunen.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.