STADSPLANERING - Hur ska vi bygga i Österåker?

Centerpartiet kommer att arbeta för att Österåker ska vara en levande skärgårdskommun som kan erbjuda ett boende för alla. Vi vill se bostäder som byggs med energieffektiva lösningar, gröna tak och öppna gröna ytor som ger naturliga ekologiska samband och ekosystemtjänster. En förutsättning för utveckling i Österåker är att det finns tillräckligt med bostäder. Med enkla regler och starka drivkrafter att investera i bostäder, kan byggandet öka. En väl fungerande bostadsmarknad präglas av rörlighet, låga trösklar, långsiktighet och mångfald. Vi ska satsa på att bygga i närhet till kollektivtrafik och Roslagsbanan samt där det redan finns bebyggelse, men vi också göra det möjligt att bygga nya bostäder utan att hindras av en alltför snäv tolkning av strandskydd och andra regelverk. För att göra boende i Österåker än mer attraktivt bör det vara kommunalt ansvar för skötsel av vägar och grönytor i detaljplanerade områden för permanentbostäder. Det är otidsenligt att lägga detta skötselansvar på boende.


• Skapa ett tryggt Österåker – i vår stadsplanering bygger vi ett levande Österåker där du som kommuninvånare känner dig trygg dygnet runt.

• Bygga ett samhälle med olika behov och önskemål – Österåker ska vara en kommun som kan tillgodose och erbjuda boende för personer i alla åldrar med olika behov.

• Uppför en gågata Stationsvägen – vi vill få bort biltrafiken från Stationsvägen och öppna upp för en gång- och cykel boulevard, t.ex. ”Järnvägstorget”

• Bygga västerut och längs med Roslagsbanan - vi vill även att det nya bostadsområdet ”Rosenholm” uppförs mellan Stava och Täljö, ovanför golfbanan.

• Bygga hyresbostäder med rimlig hyra för ungdomar och studenter – det geografiska läge vi har med pendlingsavstånd till både universitet och högskolor gör möjligheterna större för student- och ungdomsbostäder. Vi vill se snabbare byggprocesser för att vi ska nå de mål vi önskar.

• Bygga energismart – vi vill premiera miljö- och energieffektiva insatser och införa reducerad bygglovstaxa och andra ekonomiska lättnader för de som bygger miljösmart och energieffektivt i kommunen.

• Bygga en ekoby i kommunen - uppföra ett område med energismarta hus med senaste miljöteknik, egenproducerad el och slutna kretslopp.

• Bygga bostäder och en spårbilsbana vid Rosenkälla – vi vill skapa ett levande Rosenkälla med bostäder och där spårbil införs som ett nytt kollektivtrafikslag.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.