INFRASTRUKTUR OCH KOLLEKTIVTRAFIK - Mobilitet i Österåker

Det är viktigt att människor kan lösa livspusslet - både vad gäller arbetspendling, hämta och lämna på förskola och skola, handla samt för att kunna ha möjlighet till en aktiv vardag. I alla aspekter av samhällets uppbyggnad måste vi säkerställa att vi har en bra kollektivtrafik och infrastruktur som möjliggör vardagen för Österåkersborna. Det ska finnas tid för annat än resande. Centerpartiet har som mål att öka kollektivtrafikens tillgänglighet för att fler ska få möjligheten att ställa bilen och ta bussen, pendelbåt eller tåget. Vi vet att det är satsningar som måste göras för att minska miljöpåverkan, öka trivseln och säkra hållbarheten i framtidens Österåker.

• Utveckla och bygga ut kollektivtrafiken – jobba för att Österåker ska ha en miljövänlig och tillgänglig kollektivtrafik i världsklass. Fokus på snabbare resor in till Stockholm och tvärförbindelser till grannkommuner och mot Arlanda. Tunnel bana till Rosenkälla (när vi bygger bostäder där) som komplement till Roslagsbanan.

• Satsa på spårbilar – vi vill driva på för att Österåker utreder möjligheten att uppföra ett automatiserat spårbilsnät (sk. Podcar) i kommunen som går mellan Åkersberga station-Kanalstaden-Näs-Täljöviken-Täljö-Stava och så småningom vidare till Rosenkälla och i framtiden till det nya resecentret i Arninge.

• Identifiera och upprätta resecentra - upprätta ordentliga knutpunkter för kollektivtrafik i Österåker, även norr om tätorten. Då skapas tydliga platser för kollektivtrafikbyten, resenärsservice och fler infartsparkeringar för cykel och bil, bland annat vid Singö Handel, Korsgärdet och Åkers Runö station med minst 200 bilparkeringar vardera.

• Skapa en effektivare infrastruktur – Arbeta för att hitta nya infrastrukturlösningar för att leda bort biltrafiken från tätbebyggda områden i kommunen, t.ex. Tvärled mellan Stava-Täljö-Vaxholmsvägen för att öka framkomligheten i kommunen.

• Se ett cyklande Österåker - Vi vill se cykelstrador för de som arbetspendlar, fler cykelparkeringar vid stationer, hållplats -er och knutpunkter samt möjlighet att kunna ta med cykel på Roslagsbanan. Fortsatt satsning på gång- och cykelvägar inom kommun och över kommungränserna.
Prioriterade stråk:
- Svinningevägen - Väg 276 (mot Norrtälje och mot Rosenkälla)
- Mellan väg 276 och färjeläget (Ljusterö)
- På Ljusterö från färjefästet till Torget och en väg till Linanäs och en till Åssättra hamn
- Mellan Brevik och Härsbacka längs Margretelundsvägen.
- Till Norrtälje, Vallentuna, Täby (via Rydbo) och Vaxholm
- Till skolor och kommunens badplatser.

• Underlätta för framtidens fordon – andelen fossilberoende fordon måste minska och därför ska vi införa en infrastruktur av laddstolpar för eldrivna fordon samt gratis parkering med laddstolpar på offentliga platser och parkeringsgarage, laddstolpar på infartsparkeringar.

• Skapa bra förbindelser mellan Österåkers öar och fastlandet – arbeta för att landstinget ska prioritera bra kollektiva förbindelser för att kunna bo permanent på öarna.

• Underlätta transporter till och från hamn på Ljusterö – Uppgradera vägen mellan Ljusterö färjeläge och Åsättra hamn till BK1 väg.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.