UTBILDNING OCH FRITID - Österåker för barn och ungdomar

Centerpartiet vill att Österåker ska vara den självklara platsen för barnfamiljer att bo på. Genom ett bra utbud av förskolor, skolor och fritids- och sportaktiviteter skapar vi förutsättningar för en bra och trygg uppväxt. Alla barn är olika och har olika behov. Därför ska det också finnas en valmöjlighet att själv välja den förskola och skola som passar individens önskemål. Vi ska kunna erbjuda en flexibel utbildning som både lyfter de som har det svårt i skolan, men också ger möjligheter till de som uppnår höga kunskapsmål. Förskolan och skolan är ofta den plats där barn och ungdomar tillbringar mest tid i utanför hemmet. Därför är det viktigt att vi arbetar för att varje barn och ungdom känner sig trygg, och blir sedd och lyssnad på. Centerpartiets utbildningspolitik tar sin utgångspunkt i att varje individ ska ges förutsättningar att kunna inhämta den kunskap hon eller han behöver för att nå sina mål – oavsett social eller ekonomisk bakgrund. Det är i skolan vi i ett tidigt stadie kan upptäcka barn och ungdomars psykiska hälsa och välmående. Därför vill vi stärka elevhälsan så att förebyggande åtgärder snabbt kan sättas in. Centerpartiet vill att barnen ska ha rätt till mer fysisk aktivitet i skolan men även efter skolan genom fritidsaktiviteter och möjlighet till fri lek i en miljö som stimulerar till det. Skolmaten är en viktig del av barnens välmående, den ska vara tillagad från grunden och vara näringsrik och god. Närlagad mat ska premieras, liksom inköp av närodlade och ekologiska råvaror med krav på ursprungsmärkning. Det ger också en möjlighet för lokala företagare i Österåker att blomstra. 

• Att alla barn ska vara trygga, sedda och utvecklas efter bästa förmåga i skolan och förskolan – Vi ska säkra att varje barn blir sedda och hörda genom hela utbildningsstegen genom vuxennärvaro och individuppföljning som inte bara fångar kunskapsmål, utan också fokus på socialt samspel och hållbarhetslära.

• Införa förbättrade insatser riktade till elever som inte når kunskapsmålen – Öronmärk pengar för att ge stöd till de elever som särskilt behöver det, som exempelvis nyanlända eller barn i behov av särskilt stöd.

• Införa förbättrade insatser riktade till elever som når målen - I Österåkers skolor får man vara duktig och därför ska vi arbeta för att öronmärka pengar till stipendium för fortsatta studier. • Se en större koppling mellan grundskola/gymnasieskola och näringslivet – Inför ett fördjupat samarbete med näringslivet för att elever på ett tidigt stadium ska lära sig mer om entreprenörskap och företagande.

• Ha sund och säker mat i våra förskolor och skolor - Vi ska servera mat som är tillagad från grunden i egna tillagningskök och minska halvfabrikaten, samtidigt som vi ska ha höga miljö-, djurhållnings-, och kvalitetsambitioner i upphandlingarna.

• Satsa på personalen som är A-O för en framgångsrik skola – Ta vara på den kompetens som redan arbetar på våra skolor och erbjud både rektor och lärare möjlighet att växa i sina roller genom fortsatt satsning på utbildning och ökade karriär- och utvecklingsmöjligheter.

• Stimulera till rörelse, lek och idrott – Vi vill införa fler idrottstimmar i skolan i olika former, samt tillgängliggöra ett utbud av aktiviteter på fritiden som stimulerar till lek och rörelse.

• Göra en satsning på ungdomars psykiska hälsa – Vi vill stärka ungdomars psykiska hälsa genom att öka kunskapsbasen hos de personer som arbetar med barn och ungdomar.

• Starta upp en teknikskola i Österåker - Vi vill uppmuntra barn och ungdomar att utforska och experimentera med teknik. En teknikskola (t.ex. ”Komtek”) skulle därför vara ett bra komplement till musikskolan och andra fritidsaktiveter.

• Införa en alternativ fritidspeng – om en förening eller idrottsklubb arrangerar fritidsaktivitet, t.ex. tennis-, fotbolls-, motorgård-, eller golffritids, ska denna verksamhet kunna få ett stöd i form av en fritidspeng av kommunen.

• Införa läxläsning efter skoltid – skolor ska erbjuda en timmes läxläsning för de som vill och obligatoriskt för de som har halkat efter och behöver lite extra tid att komma ikapp.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.