Bostäder och byggande i Österåker

Österåker är en attraktiv kommun att bosätta sig i med goda livsmiljöer nära skärgård och rekreation. Här finns goda jobbmöjligheter i en växande Stockholmsregion. Planering för nya boendeområden pågår kontinuerligt och nya bostäder planeras i kommunen, samtidigt som det sker en omvandling av fritidshus till permanentbostäder. Ändå kan det upplevas vara svårt att få sin första bostad, byta storlek på bostad om behovet förändras, samt för de som behöver sälja sin villa och flytta till lägenhet eller tvärtom.

Utvecklingen av fler bostäder och arbetsplatser bör primärt ske kring befintliga stationsområden och platser som går att försörja med bra kollektivtrafik, service och cykelvägar. Vi måste hela tiden ligga i framkant och tidigt planera in förskolor, skolor och äldreboenden i de nya områdena. Vi vill att man ska kunna studera, driva företag, jobba och åldras här genom hela livet. Det kräver att vi har en mångfald av boendeformer.

Att Österåker utvecklas tycker vi är bra och det ger samtidigt en möjlighet att förbättra stadsmiljön. Däremot anser vi att utvecklingen ska ske småskaligt, samt att vi öppnar upp tätorten mot vattnet. Vi måste ta tillvara och utveckla de kulturmiljöer som finns och även säkerställa att det finns grönytor kvar för rekreation och en bra miljö, även i de mer centrala delarna av kommunen.

Viss utveckling ska vara möjlig även där detaljplan inte finns, genom riktlinjer som säkerställer det. En varsam utveckling ska vara möjlig för både landsbygd, skärgård och tätort. Det är viktigt för att barnfamiljer ska kunna bosätta sig här, men också för att ge rum åt generationsboenden.

sol-has-bg

Centerpartiet vill:

  • utveckla kommunen kring befintliga kollektivtrafikstationer med bostäder, service och arbetsplatser
  • få fram fler billigare boendealternativ - bostäder med låga hyresnivåer, smålägenheter och studentbostäder
  • verka för en variation av upplåtelseformer och storlek på bostäder, andelen ägarlägenheter bör ökas inom Österåker
  • öppna upp för en mer flexibel och småskalig bostadsutveckling genom att villaägare tillåts förädla sin fastighet, med utgångspunkt i stärkt äganderätt men också värna befintliga miljöer
  • säkerställ att ny bebyggelse anpassas till befintliga kulturhistoriska miljöer och ställ tydliga miljökrav
  • ta fram en policy och riktlinjer för att säkerställa att bygglov medges även på fastigheter utanför detaljplan, t.ex. landsbygd och skärgård
  • arbeta för att etablera konceptboenden för äldre, såsom Silver Life och Bovieran i kommunen
  • bygg fler trygghetsboenden med lägenheter för äldre som har servicematsal och aktiviteter

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.