En fungerande vardag i landsbygd och skärgård

Landsbygd och skärgård är en stor och viktig del av vår kommun. För att få vardagen att fungera med bostad och jobb så behöver det finnas en trygghet i form av tillgång till vård, förskola och skola, transporter, butik, post- och pakethantering samt fungerande avfallshantering. Politiken behöver gå in och ta de beslut som behövs för att säkerställa en grundservice, där vi finner långsiktiga lösningar, och där inte förutsättningarna ändras från år till år. Byalag, föreningar och samfälligheter spelar en viktig roll för utvecklingen. Här finns det en stor potential att förstärka samverkan mellan de lokala aktörerna och kommunen för att förbättra förutsättningarna för landsbygd och skärgård.

Vi ser en stor potential i olika näringar som kan utvecklas på landsbygden och i skärgården. Det handlar om transporter, jordbruk, besöksnäring, byggverksamhet och företagstjänster. Centerpartiet vill ta tillvara på det entreprenörskap, kreativitet och innovationskraft som finns och göra det enkelt att människor att förverkliga sina idéer lokalt. För att kunna bedriva verksamhet krävs det en stabilitet både vad gäller bredband, vatten och avloppsfrågan, avfallsfrågan som är prioriterade frågor. Andra väsentliga frågor som kan beröra bygglov och regelförenklingar för verksamheter är också viktiga. Vi vill se en rad förändringar för att underlätta en långsiktig men också varsam utveckling av landsbygden och skärgården.

sol-has-bg

Centerpartiet vill:

 • säkerställ barnomsorg på Ingmarsö långsiktigt och arbeta för att kunna använda fjärrundervisning i skolor på landsbygd och i skärgård
 • säkerställ öppethållande av husläkarmottagning på Ljusterö och säkerställ avtal för läkarbåt som täcker Österåkers öar
 • ta fram en servicestandard för replipunkt, kärnö och landsbygdsnoder i kommunen
 • replipunktslyft för Åsättra, säkerställ trafiksäkerheten, godshantering samt säkerställa djupet i hamnen
 • utveckla replipunkt Åsättra och förbättra vägstandarden på Trafikverkets väg på Ljusterö genom kommunal medfinansiering
 • inför en utvecklingspott som kan användas för landsbygds- och skärgårdsutveckling
 • uppför en återvinningscentral för grovavfall för Åsättra/Ingmarsö, samt en återvinningsstation för källsortering för Ingmarsö och Roslags-Kulla
 • verka för mobila bibliotekslösningar
 • detaljplanera kärnöområde för att möjliggöra utveckling där ny bebyggelse bör planeras som permanentbostäder, och planera för näringsverksamhet, trygghets- och äldreboenden
 • införa ett reformerat och decentraliserat strandskydd där viktiga strandmiljöer och allemansrätten värnas, men där det ges möjlighet att bygga bostäder och uppföra exempelvis restauranger i strandnära lägen
 • verka för att landstinget inför en bastidtabell för pendling (skola, hemtjänst, arbete, besökande mm), samt verka för en kvällstur ut till öarna som sammanfaller med sena bussturen, så att även öbor kan gå på möten eller ha en aktivitet på fastlandet
 • säkerställ en förbättrad samverkan mellan kommun och landsting för att skapa och utforma en framtida mer flexibel trafiklösning för landsbygd och skärgård
 • förbättra infrastrukturen i skärgården vad gäller både allmänna bryggor och bryggor för arbetsbåtar, verka för kollektivtrafikförbindelse och infartsparkeringar vid allmänt tillgängliga bryggor
 • minska byråkratin för företagare och enklare regler för säsongsverksamhet och gårdsförsäljning
 • att kommunen använder djur istället för maskiner för att hålla landskapet öppet i skärgården och att kommunen erbjuder stöd för landskapsvård och för lokala naturvårdssatsningar
 • underlätta och ge bra förutsättningar för lantbrukare, både för att uppmuntra produktion, förädling och vara delaktig i offentlig upphandling
 • fartygstrafiken ska ske på miljöns villkor, med farter som inte medför orimliga erosionsskador
 • skräddarsy effektiva transportpaket för landsbygd och skärgård för förbättrad samordning av transporter, förbättrade linjedragningar och anropsstyrd kollektivtrafik, både på land och vatten
 • gång- och cykelvägsnät ska säkerställas genom anläggningsstöd, samt förbättra villkor för markägare som upplåter mark för det ändamålet
 • ta fram riktlinjer som möjliggör att fastighetsägare och näringsidkare ska kunna bygga utanför detaljplanerat område
 • verka för förstärkta polisresurser med inriktning på landsbygd och skärgård
 • håll viltstammar i balans, särskilt fokus behövs på djurslag som ökar okontrollerat
 • säkra tillgången av bostäder, näringsverksamhet och service genom riktlinjer för byggande utanför detaljplanerat område och reformera strandskyddet
 • underlätta för lantbrukare genom att stödja lokal produktion och småskalig förädling. Arbeta för en ökad andel lokalproducerat i offentliga upphandlingar och genom bland annat riktade stöd för naturvård

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.