En värdig omsorg

Det ska vara tryggt att bli äldre i Österåker. Här ska man kunna leva ett gott liv oavsett om man har behov för omsorg eller inte. När det finns ett behov för omsorg är det viktigt att inte behöva vänta för länge för att hitta en plats på ett boende. Omsorgen ska präglas av trygghet, kvalitet och värdighet. Det ska finnas en rätt att bestämma över sin vardag och de närstående ska ha god insyn.

Vi vill se en äldreomsorg som präglas av mångfald och nytänkande där stor hänsyn tas till den enskildes önskemål både vid biståndsbedömningar och kontakterna mellan utförare och den enskilde. Den som föredrar att bo i mer nischade boenden, tillsammans med vänner eller där personalen talar det egna språket eller där människor kan leva tillsammans med sina husdjur, ska ha möjlighet att göra det.

Centerpartiet bejakar innovationer och nytänkande. Därför vill vi i större utsträckning att kommunen tar tillvara på ny teknik, men att det sker på de äldres villkor. Det kan användas för att förstärka tryggheten i de äldres vardag.

sol-has-bg

Centerpartiet vill:

 • ha en äldreomsorg som präglas av valfrihet, mångfald och nytänkande. Det ska finnas en möjlighet att fasa in sig i äldreboende och möjliggöra val av boende efter behov och önskemål
 • arbeta strategiskt och långsiktigt med målet att bli bästa LSS-kommun
 • att boenden för äldre planeras vid nybyggnation i likhet med barnomsorg och skolor
 • ge möjlighet till mer stöd för anhöriga som vårdar sina äldre själva och att avlastningstiden för personer som vårdar anhöriga i hemmet ska utökas
 • att personalen ska ha mer tid att se till den enskilda människans behov, samtidigt som vi är positiva till att pröva robotik och automatiserade tjänster inom äldreomsorgen
 • se fler vårdlotsar i äldreomsorgen
 • se bättre system för samverkan mellan kommun, landsting och privata utförare för en mer sammanhållen vård
 • avskaffa biståndsbedömning efter 85 års ålder
 • verka för en vårdcentral som är jouröppen och säkerställ närhet till specialistläkare
 • krafttag mot brister som påtalats av Inspektionen för vård och omsorg (IVO) inom äldreomsorgen och vidta åtgärder
 • förstärk samarbetet och utveckla en plattform för kollegialt lärande där både vårdspersonal och rehab ingår i kommunen
 • arbeta aktivt, gärna med kreativa lösningar för att bryta isolering och ensamhet hos de äldre som ibland behöver bo kvar i sin egen bostad i väntan på plats på seniorboende
 • stötta Fyren – Österåkers väntjänst
 • förbättra vården i livets slutskede

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.