Ett rikt kultur-, idrott-, fritids- och föreningsliv

Kultur-, idrott- och fritidslivet i Österåkers är en viktig del av kommunens attraktionskraft. Centerpartiet vill fortsätta att stimulera det lokala engagemanget och tillsammans med föreningslivet och andra intressenter behöver vi ta fram en långsiktig plan för att säkerställa att satsningar inom dessa områden har en tydlig riktning framåt för att möta behoven i en växande kommun.

De senaste åren har stora satsningar gjorts på idrottsanläggningar, men mer behöver göras för att säkerställa lokaltillgång för de olika verksamheterna. Satsningarna ska rikta sig såväl till spontanidrott och lek såsom organiserad idrotts-, kultur- och fritidsverksamhet. Även friluftslivet kan utvecklas med både fler tillgänglighetsanpassade vandringsleder och naturguidningar.

Vi har ett rikt föreningsliv i Österåker. Föreningslivet är helt centralt för att människor ska känna gemenskap, ha en stimulerande fritid och kunna utveckla sina intressen. Här skapas varje dag mycket av det kitt som håller ihop vår kommun. Många lägger också ned mycket tid och engagemang på ideellt arbete - föräldrar, medlemmar och eldsjälar.

Kommunen ska inte ta över eller försöka styra föreningslivet och det fantastiska arbete som görs. Men vi i Centerpartiet vill göra mer för att få den här verksamheten att blomstra och göra den tillgänglig för fler. Då behövs en förstärkt samverkan mellan kommun och föreningsliv.

sol-has-bg

Centerpartiet vill:

  • ta fram en långsiktig plan för kommunens idrotts- och fritidsverksamhet samt byggnation av nya hallar och hur de ska finansieras – prioriterat är en ny simhall, säkerställ byggnation av en ny rackethall med inom- och utomhusbanor, samt möjliggör året runt-öppet på ishallen
  • anställa en idrottshallsvaktmästare för att våra hallar ska hålla hög standard och bra service – dvs. det ska vara rent, fungerande, samt utan klotter och skadegörelse
  • införa en fritidscheck och utveckla fritidshemspengen att använda som betalning till förening som erbjuder aktiviteter inom idrott, kultur, eller motorgård för ungdomar efter skoltid
  • utöka stödet till föreningar för specifika projekt, till exempel upprustning, SM, större evenemang, samt ge stöd till föreningar som utför miljöförbättrande åtgärder eller vill tillgänlighetsanpassa sin verksamhet
  • erbjuda gratis simundervisning för alla barn och vuxna
  • kreativitet, kultur, innovation och entreprenörsskap ska ges plats i Österåker. Etablera ett idé- och kreativitetshus i kommunen, med plats för både kommersiella, ideella och offentliga verksamheter. Ge kulturföreningar förbättrad tillgång att använda Berga teater och utveckla kringutrymmen som skrivarverkstad, replokal, danslokal samt öppet café. En producent ska säkras med uppdrag att boka föreställningar på teatern, och vi vill uppföra en fast scen på Ekbacken
  • genomföra en satsning på spontanidrott som förankras med kommuninvånarna i kommunen – t.ex. anlägg minitennisbanor vid parklekar, parkour och skateboard/kickbike
  • att kommunen upplåter mark till att uppföra en höghöjds- och äventyrsbana i kommunen, samt anlägg en aktivitets- och lekpark i centrala delarna av Åkersberga med bollplan som under vintertid blir konstisbana
  • att Österåker tar fram en friluftsstrategi med tillhörande handlingsplan för tillgänglighet och nyttjande av naturmarken, samt utveckla motionsanläggningen vid Hackstaspåren med omklädningsrum och bastu för allmänheten
  • uppdatera kommunens kulturmiljöprogram och iordningställ fornminnesplatsen på och kring Klockarhagen

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.