Förbättrad infrastruktur

Många resor handlar om att få vardagen att fungera - till och från jobbet, hämta och lämna på förskola och skola, hälsa på vänner, inplanerade fritidsaktiviteter och handla. Det behövs därför en välfungerande stadsplanering för att både gång-, cykel-, bil- och godstrafik ska ha ett bra flöde. Vi behöver arbeta för att förbättra framkomligheten och ge möjlighet för fler att välja mer hållbara transportmedel.

För bussen behövs förbättrad linjedragning och turtäthet inom kommunen, men också till målpunkter utanför kommunen. Infartsparkeringar ska göra det enkelt att byta till kollektivtrafik för den som bor lite längre ifrån en station eller hållplats. Det ska vara bekvämt att resa kollektivt, med bra temperatur, wi-fi och laddningsmöjligheter på direktbussar och på Roslagsbanans tåg.

Vi vill förbättra cykelvägnätet och cykeln ska vara ett alternativ både för resor inom kommunen, men också utanför. Cykelbanorna ska underhållas året runt och vara belysta. Det ska vara säkert att cykla för barn och ungdomar till skola och till fritidsaktiviteter. Vi ser fördelar med att det finns separerade cykelbanor som inte blandas med annan trafik och Centerpartiet anser att cykeln ska ses som ett eget transportmedel i trafikplaneringen.

Entrén till Åkersberga, stations- och centrumområdet behöver ett lyft. Det ska gå att röra sig tryggt, säkert och enkelt från centrumområdet, över spåren, till perrongerna och till Järnvägsparken. Ett centrumområde som är trevligt med små butiker, caféer planeringar och bänkar.

Frågor som rör infrastruktur och kollektivtrafik kräver samverkan med stat och landsting eftersom ansvaret delas mellan kommunen och andra aktörer såsom Trafikverket, SL m.fl.

sol-has-bg

Centerpartiet vill:

Kollektivtrafiken

 • få fler att åka kollektivt genom bland annat införa separerade bussfiler, samt förbättra linjetrafik och turtäthet, fler direktbussar från större lokala knutpunkter för kollektivtrafik
 • förbättra lokaltrafiken och även tvärförbindelsena, inför anropsstyrd kollektivtrafik i de mer glestbefolkade delarna av kommunen
 • utveckla färjetrafiken för förbättrad trafik mellan våra skärgårdsöar men också för att knyta ihop Österåker med Stockholm
 • utveckla trygga stationsområden och hållplatser
 • uppför fler infartsparkeringar, gärna i anslutning till service

Centerpartiet vill:

Cykelbanor

 • säkerställ att det finns bra cykelbanor till hållplatser och knutpunkter samt möjlighet att kunna ta med cykel på Roslagsbanan och på bussar
 • trygga och trafiksäkra stråk med belysning och vinterunderhåll, för arbetspendling, till skolor, idrottshallar och till lokala målpunkter i kommunen
 • fler cykelparkeringar vid stationsområden och hållplatser, skolor och där det finns fritidsaktivitet och handel
 • gång- och cykelvägar ska finnas även på landsbygden, genom bra villkor förfastighetsägare som upplåter mark och kräva att Trafikverket gör åtgärder längs sitt vägnät

Prioriterade stråk:

 • Väg 276 (hela vägen mellan Roslags Kulla och Rosenkälla)
 • Koppling från väg 276 till färjeläget (Östanå)
 • På Ljusterö från färjefästet till Torget, vägen till Linanäs och vägen till Åsättra hamn
 • Längs hela Margretelundsvägen
 • Till våra grannkommuner: Norrtälje, Vallentuna, Täby (via Rydbo/Arninge) och Vaxholm
 • Till skolor, idrottsanläggningar, fritidsaktiviteter och kommunens badplatser
 • Kustleden (förbi Margaretelund,Skärgårdsstad, Skeppsdal, Dyvik)

Centerpartiet vill:

Förbättrad framkomlighet

 • förbättra stadsmiljön och framkomligheten genom att utreda om en förbifart norr om Åkersberga från E18 samt en överdäckning av väg 276 uppnår samhällsekonomisk nytta
 • stänga Stationsvägen för biltrafik, skapa torgkänsla och förbättra hämtnings- och lämningszoner i centrumområdet
 • påbörja planering för att i framtiden kunna projektera automatiserade transportsystem i form av exempelvis spårbilar
 • bygga trygga och tillgängliga stadsmiljöer där alla oavsett ålder känner sig trygga att färdas till fots, samt fler gågator, gångstråk och gåfartsgator
 • bygg ut Stavalänken för att leda trafik mellan Runö/Täljö/Gottsunda och väg 276, på sikt fyra filer från Söra till avfarten till Skärgårdsstad på väg 276, verka för att minska antalet på- och avfarter till väg 276 men gör de övriga mer säkra och effektiva

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.