Miljöansvar och grön tillväxt

Österåker är under utveckling och för Centerpartiet är det viktigt att planera kommunen med omtanke och med omsorg. Vi vill utveckla delar av kommunen genom att skapa en småstadskänsla kring de områden där det finns möjlighet till god kollektivtrafik.

Skogen, vårt öppna landskap och närheten till hav och sjöar är en viktig tillgång. Gröna och lummiga parkområden i centrala lägen skapar också plats för rekreation och möten, men vi ser också värdet av den orörda naturen.

Vi ska säkerställa den biologiska mångfalden och ekosystemtjänsterna med alltifrån blommor, växter, pollinerare och dagvattendammar till betande djur. Det skapar en god livsmiljö för både människor, insekter och djur.

Vi vill förstärka arbetet för en giftfri miljö, förenkla och förbättra avfallshanteringen och ta ett krafttag för att minska nedskräpningen i kommunen. Vårt mål är att uppnå en natur och hav i balans, fri från skräp, övergödning och föroreningar.

Österåkers kommun ska ta sitt ansvar för att nå de uppsatta klimatmålen. Vi vill främja förnybar energi, både genom en utbyggd infrastruktur, vid nybyggnation och vid inköp av fordon och tjänster.

Centerpartiet ska arbeta för att än mer förstärka kommunens hållbarhetsarbete och bli en förebild för andra kommuner inom det området.

sol-has-bg

Centerpartiet vill:

 • förstärka kommunens hållbarhetsarbete genom att implementera de globala målen för hållbar utveckling (Agenda 2030) lokalt
 • fortsätta att prioritera arbetet med inventering och sanering av förorenade områden samt arbetet för en giftfri miljö
 • bevara och ta fram en utvecklingsplan för Röllingby backar och Hacksta friluftsområde med fler sittbänkar, planteringar och dagvattendammar
 • inför fastighetsnära insamling där återvinning och matavfall hämtas direkt vid dörren, återinför grovsophämtningen, samt anlägg en återbruks-/återvinningscentral i kommunens centrala delar
 • utveckla ekosystemtjänsterna och den biologiska mångfalden i kommunen genom stärkt natur- och viltvård, dagvattendammar, pollinering och betande djur, samt utveckla kommunens samverkan i arbetet med de gröna och blå frågorna tillsammans med markägare
 • att kommunen blir medlem i Håll Sverige rent, avsätt resurser och ta fram en åtgärdsplan för att minska nedskräpningen i hela kommunen
 • arbeta för ett hållbart båtliv genom bland annat informationskampanjer, samverkan med båtklubbar samt verka för ytterligare en båtbottentvätt i kommunen
 • minska godstransporterna till kommunens verksamheter, genom att verka för en samordnad varudistribution tillsammans med våra grannkommuner
 • att förnybar energi ska premieras vid nybyggnation, kravställas vid kommunens inköp av varor och tjänster, samt att vi säkerställer en infrastruktur att tanka med förnybara drivmedel och laddstationer för elfordon i kommunen
 • ta bort bygglovskrav för solcellspaneler och solfångare
 • minska användandet av fossilbaserade plastprodukter i kommunens verksamheter.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.