Trygg i Österåker

I Österåker ska alla känna att man behövs och är en del av samhället, oavsett om man är ung, äldre, sjuk eller frisk. Vi ska säkerställa en grundtrygghet för de som är utsatta och svaga, och för de som behöver någon form av stöd under någon period av livet.

I Centerpartiet ser vi med oro att psykisk ohälsa blir allt vanligare bland barn och ungdomar, inte minst bland unga kvinnor. Med tidiga insatser och ett förebyggande arbete kan vi hjälpa fler drabbade och deras anhöriga.

Att känna sig trygg är grundläggande för människor. Engagemanget som finns hos föreningar, fastighetsägare, näringsliv och boende kan vara avgörande för tryggheten i ett område. Vi vill säkerställa tidiga insatser för ungdomar som är i riskzonen för kriminalitet och ohälsa, eller som har fastnat i drog- och spelberoende. Vi behöver stötta föräldrar och närstående, skola och föreningar. Kommunens brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete är otroligt viktigt och något som vi anser vara prioriterat.

Efter den stora flyktingvågen 2015 har kommunen tagit emot en större andel flyktingar än tidigare. Det är Migrationsverket som beslutar om hur många som anvisas till kommunen. För Centerpartiet är det viktigt att de som anvisas och placeras i kommunen upplever Österåker som välkomnande och inkluderande. Alla, oavsett ålder, livssituation, bakgrund ska känna sig behövda. Vi ska genom effektiva åtgärder arbeta för att integrera och coacha människor för att de som kommer hit snabbt ska komma in i studier eller arbete, lära sig hur samhället fungerar och bli självförsörjande. Det är tyvärr många som har varit med om förskräckliga saker under sin flykt och vi ser ett behov att öka insatserna för att stärka nyanländas psykiska hälsa.

sol-has-bg

Centerpartiet vill:

  • ge rätt insatser i tidigt skede genom ett förstärkt arbete mellan skolhälsovård, primärvård, socialtjänst och BUP. Det bör vara en väg in till stöd, rådgivning och behandling för både föräldrar och barn
  • förstärk kommunens arbete för bättre psykisk hälsa
  • ytterligare stärka och prioritera det trygghetsfrämjande och brottsförebyggande arbetet i kommunen för att i samarbete med polis och andra rättsvårdande myndigheter bidra till fler insatser mot kriminalitet och kriminella nätverk
  • marknadsföra föräldrautbildningarna bättre (ABC och Komet)
  • förbättra möjligheter för nyanlända att bo hos värdfamiljer istället för segregerade och tillfälliga boendelösningar den första tiden
  • säkerställa att det görs en snabb validering av kompetens vid ankomst till kommunen för att ge rätt utbildning och jobbmatchning
  • erbjud och utveckla yrkesanpassad FI, sk. Svenska för yrkesutbildade (SFX/SFY) för fler yrkesgrupper
  • säkerställ att nyanlända får rätt information och vägledning om vad som förväntas - både rättigheter och skyldigheter samt information om hur det svenska samhället fungerar
  • stöd till civilsamhälle som tar ansvar för integrationsarbete, t.ex. fritidsaktiviteter, kompisstöd och läxhjälp. Stöd kan handla om ekonomiska bidrag, hjälp med lokaler mm
  • öka förståelsen för trauma och riktade insatser för att nå målgruppen nyanlända och arbetet för stärkt psykisk hälsa

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.