Utbildning genom hela livet

I Österåkers skolor ska varje elev få rätt förutsättningar att lyckas. Grundläggande är att förskolor och skolor säkerställer trygga lärmiljöer med god arbetsmiljö för elever, lärare och övrig skolpersonal. Den framgångsrika skolan börjar i klassrummet med kompetenta lärare som är en av de viktigaste faktorerna för elevens utveckling, kunskapsinhämtning och resultat. Att Österåkers utbud ska präglas valfrihet och mångfald med bibehållen likvärdighet ser vi som en självklarhet.

Skolorna i Österåker har haft en positiv utveckling de senaste åren med höjda kunskapsresultat och bättre behörighetssiffror. Centerpartiet ser ändå satsningar på skola och utbildning som en av kommunens absolut viktigaste prioriteringar under kommande mandatperiod.

Vi vill komma tillrätta med kapacitetsbristen och satsa på ändamålsenliga lokaler. Det kräver såväl nybyggnation, men också upprustning av befintliga lokaler. Skolan behöver ha beredskap för att hantera psykisk ohälsa, mobbning, samt barn med särskilda behov. Därför vill Centerpartiet öka antalet behöriga lärare, bygga ut elevhälsan, säkerställa att det finns tillräckligt många vuxna för att varje elev ska bli sedd och när läxhjälp eller annat stöd behövs ska det erbjudas. Vidare krävs satsningar för att stärka läraryrkets attraktivitet. Då behöver vi permanenta lärarlönelyftet och fortsätta insatserna för kompetensutveckling som vi sett goda resultat av under innevarande mandatperiod.

sol-has-bg

Centerpartiet vill:

 • en ordentlig satsning för att förbättra förskole- och skollokaler för att öka trivselfaktorn och göra de mer ändamålsenliga, moderna och flexibla, samt upprusta utemiljön tillsammans med barn och pedagoger
 • fortsätta utbyggnaden av fler förskolor och skolor för att lösa kapacitetsbristen
 • prioritera kompetensutveckling och vidareutbildning för lärare, ge fortbildning i pedagogiskt ledarskap för lärare och rektorer, utveckla det kollegiala lärandet och förtydliga försteläraruppdragen
 • satsa på nya och moderna läromedel till skolorna, både traditionella och digitala
 • satsa på fler vuxna i skolan, exempelvis kan pensionärer certifieras och agera rastvakter och skolvärdar
 • fortsätta följa upp arbetet kring elever med särskilda behov
 • förstärk pedagogcentrum med logoped som kan serva lärare med anpassat läromedel när behov finns på grund av till exempel språkstörning
 • prioritera arbetet för mindre barngruppsstorlekar och högre personaltäthet i förskola
 • inför ett tak i kommunen på max 25 elever per klass i de lägre åldrarna och uppmuntra verksamheter som vill införa tvålärarsystemet
 • säkerställ alla elever som har behov får rätt insatser, samt erbjud läxhjälp vid behov
 • fortsätt utbyggnaden av tillagningskök på alla skolor så att alla elever i Österåker kan få skolmåltider med bra och närodlade råvaror
 • inför en genomsnittspeng för familjedaghemmen och genomför utbildningsinsatser om läroplanen som ett led i kvalitetssäkringen av verksamheten
 • permanenta lärarlyftet för lärare i kommunen och utveckla personalpolitiken
 • öka antalet behöriga lärare inom SFI
 • satsa på vuxenutbildning för att bättre matcha med bristyrken och arbetsmarknaden i stort

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.