Usel framförhållning inom äldreomsorgen i Södertälje

Jag har svårt att tro att våra äldre i Södertälje är så mycket friskare än vad de är i länet eller i riket.
40 % fler av 80-åringarna i länet har plats på ett särskilt boende i jämförelse med Södertälje 30 % fler 80-åringar i riket har en plats på ett särskilt boende jämfört med Södertälje.

Jag tror också att det behövs mer hemtjänst om färre personer beviljas plats i särskilt boende. Är det så att tillgången på platser påverkar behovsbedömningen? Om fler skulle beviljas plats i särskilt boende skulle kommunen knappast klara 3-månadersgränsen vilket i dag är målet, d.v.s. att en som bedömts behöva en plats inte ska behöva vänta längre än 3 månader på en plats efter att beslutet fattats.

Centerpartiet föreslår i vår budget att ett nytt vård- och omsorgsboende projekteras i Mölnbo, Vårdinge kommundel under 2017 och att Wijbacken byggs ut med ytterligare 16 platser till totalt 25 nya platser 2018/19. Det skulle innebära att Wijbacken då får totalt 50 platser. Vi föreslår också att seniorbostäder byggs, d.v.s. hyresbostäder med god tillgänglighet samt möjlighet till service och social gemenskap. Vi kallar det seniorbostäder och dessa kan med fördel byggas i nära anslutning till äldreomsorgslokaler med tillgång till hemtjänst i närheten.

De flesta människor vill enligt erfarenhet bo hemma i befintlig bostad så länge det är möjligt. Den dagen de känner sig otrygga och tycker att de inte klarar sig med den hjälp de kan få hemma borde ett särskilt boende kunna erbjudas. Om det fanns seniorbostäder skulle det troligtvis öka möjligheten för den äldre att bo hemma längre innan behovet av ett särskilt boende skulle uppstå.

Karin Halldin
Ersättare i äldreomsorgsnämnden

Tage Gripenstam
Gruppledare